Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Debakl prvog sastanka Radne grupe LSV za izmenu ZODL


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Debakl prvog sastanka Radne grupe LSV za izmenu ZODL

Предлог измена и допуна - Никола Јовић

Закона о дивљачи и ловству („Сл.Гласник РС“ број 18/10)

Члан 1

Значење израза

У чл.4 ст.1 - тачке 6, 34, 37, и 41 - мењају се и гласе :

6) дозвола за лов дивљачи је исправа којом се ловцу дозвољава да лови дивљач;

34) површине ван ловишта су површине које се не сматрају ловиштем иако се налазе унутар граница установљеног ловишта, и на њима се не спроводе мере газдовања ловиштем

34) површине ван ловишта су неловне површине, не сматрају се делом установљеног ловишта иако се налазе унутар његових граница, и на њима се не спроводе мере газдовања ловиштем

37) промет уловљене дивљачи и трофеја дивљачи је скуп свих радњи од места реализације лова до испоручивања крајњем кориснику;

41) трофеји дивљачи су посебно обрађени делови одређене врсте дивљачи у складу са прописима CIC-a (Међународни савет за ловство и заштиту дивљачи)

У чл.4 ст.1 - тачке 7 и 37- бришу се.

Члан 2

Надлежност за послове ловства

У чл.5 - ст.2 - мења се и гласи :

Министарство поверава Аутономној покрајини послове из области ловства на територији Аутономне покрајине.

Члан 3

Поједини послови јавних предузећа и привредних друштава

У чл.7 ст.2 - тачка 2 – брише се.

Члан 4

Поједини послови ловачког савеза

У чл.8 ст.1 – додаје се тачка 4 која гласи :

4) врши дистрибуцију ловних карата

У устом члану - ст.2– мења се и гласи :

Ловачки савез образује комисију за полагање ловачког испита и издаје уверење о положеном ловачком испиту, образује комисију полагање ловочуварског испита, издаје уверење о положеном ловочуварском испиту и издаје ловочуварске легитимације и значке, издаје чланске карте својим члановима и заступа их у земљи и иностранству, пружа стручну помоћ својим члановима и може да издаје ловачке часописе и другу ловачку литературу.

Члан 5

Оснивање коморе

У чл.9 ст.2 - мења се и гласи :

Комора има својство правног лица које стиче регистрацијом као струковно удружење код надлежног органа.

Члан 6

Мења се наслов пре чл.10 који гласи :

Чланство у комори

У чл.10 ст.2 - мења се и гласи :

Чланство у Комори је обавезно за лица која професионално обављају послове израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе.

Члан 7

Статус заштите дивљачи

У чл.20 – мења се и гласи :

Проглашавају се следећи статуси заштите дивљачи:

1) трајно заштићене врсте дивљачи;

2) ловне врсте дивљачи (у даљем тексту: ловна дивљач).

Трајно заштићене врсте дивљачи (неловне врсте дивљачи) су заштићене трајном забраном лова.

Ловне врсте дивљачи су заштићене забраном лова у одређеном периоду (у даљем тексту: ловостајем заштићене врсте дивљачи).

Ловне врсте дивљачи су и оне на које је лов дозвољен током целе године.

Ловостај дивљачи не односи се на ситну дивљач из вештачке производње на полигонима за лов дивљачи.

Члан 8

Уношење дивљачи у ловиште

У чл.24 ст.3 - мења се и гласи :

Уношење у ловиште алохтоне дивљачи, осим фазана из домаћих узгајалишта дивљачи, дивљачи из увоза, као и пребацивање дивљачи из ловишта у ловиште, корисник ловишта врши у складу са програмом насељавања дивљачи, уз дозволу Министарства и дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине, а у складу са прописима којима се уређује заштита природе.

Контрола дивљачи пре уношења у ловиште

Члан 9

Чл.25 - мења се и гласи :

Пре уношења дивљачи у ловиште, осим фазана из домаћих узгајалишта дивљачи, мора се извршити њена здравствена контрола и обезбедити одговарајућа документација, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 10

Мере за успостављање оптималне бројности

У чл.27– између става 1 и 2 додаје се нови став који гласи :

Корисник ловишта је дужан да, у циљу избегавања случаја из претходног става, установи површине на којима је лов забрањен (резервате) и то на минимално 10% површине установљеног ловишта.

Члан 11

Мења се наслов пре чл.28 који сада гласи :

Мере заштите на неловним површинама, односно површинама ван ловишта

Члан 12

Мере заштите дивљачи на неловним површинама,                                   односно површинама ван ловишта

Чл.28 - мења се и гласи :

Заштиту ловне дивљачи која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта, и заштиту од штете коју проузрокује ловна дивљач на тим површинама, врши власник, односно корисник земљишта, вода и шума на којој је дивљач.

Под заштитом у смислу става 1. овог члана подразумева се предузимање мера заштите утврђених овим законом и другим прописима.

Ловостајем заштићена дивљач која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта може се ловити уз сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Члан 13

Заштита дивљачи од паса и мачака без власника или без контроле власника

 

Чл.29 - мења се и гласи :

Корисник ловишта има право да уклони из ловишта псе и мачке који се, без дозволе корисника ловишта, налазе у ловишту без надзора и контроле власника, на удаљености већој од 200 м од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката.

Није дозвољено уклонити псе који у организованом лову, на испитима или утакмицама паса у гоњењу дивљачи, пређу у друго ловиште.

Члан 14

Ограничења у кретању лица у ловишту

Чл.30 - мења се и гласи :

У ловишту се, наоружана ловачким оружјем или опремљена другим средствима за лов, могу кретати само лица која имају ловну карту и важећу дозволу за лов у том ловишту, службену легитимацију предвиђену овим законом, или друго овлашћење корисника ловишта.

Члан 15

Мења се наслов пре чл.36 који сада гласи :

Површине ван ловишта

Члан 16

Чл.36 - мења се и гласи :

Површине ван ловишта, односно неловне површине, су:

1) насељена места и паркови у насељима;

2) плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач не може да пролази;

3) објекти за лечење, одмор и рекреацију;

4) аеродроми, гробља, јавни путеви, активни површински копови и друге комуналне површине;

5) површине које се користе за војне намене, осим уколико постоји одобрење надлежног министарства одбране, за установљавање ловишта на таквој површини;

6) површине које су на удаљености мањој од 200 м од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката;

7) фарме дивљачи и паркови дивљачи;

8) остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен лов.

Члан 17

Давање права на газдовање ловиштем

У чл.38 став 3 и 4 – бришу се

Члан 18

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем

У чл.40 ст.4 - мења се и гласи :

У случају да се на јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем јави више правних лица која испуњавају услове из члана 38. став 2. овог закона, предност при додели права на газдовање ловиштем има правно лице које у програму улагања има највећу планирану вредност уређења и унапређења станишта за дивљач.

У истом члану ст.5 - мења се и гласи :

Изузетно, предност у добијању права на газдовање ловиштем има правно лице које испуњава услове из овог закона, а које је правни следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем газдовао до дана ступања на снагу овог закона и који је испунио све обавезе прописане планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико се ловиште или ловишта установљавају на површини постојећег ловишта.

Члан 19

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем

У чл.40 ст.2 - мења се и гласи :

Изузетно, корисник ловишта посебне намене може исто дати у закуп домаћем правном лицу које испуњава законом прописане услове и уз претходно прибављену банкарску гаранцију у висини процењене вредности почетних фондова ловне дивљачи, само уз сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине уз сагласност надлежног покрајинског органа, уз спроведен поступак јавног надметања, приликом којег је као почетна цена закупнине утврђен износ од минимално 40% од обрачунске вредности планираног одстрела

Члан 20

Стручни послови газдовања ловиштем

У чл.54 ст.3 – брише се.

Члан 21

Ловочуварска служба

У чл.55 – додаје се став 2 који гласи :

Ловочуварску службу чине ловочувари-професионалци запослени код корисника ловишта и/или ловочувари-волонтери овлашћени од стране корисника ловиште (у даљем тексту : ловочувари).

Члан 22

Мења се наслов пре чл.56 који гласи :

Ловочувар-професионалац

Члан 23

Чл.56 – мења се и гласи :

Ловочувар-професионалац је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова.

Правно лице код кога је ловочувар-професионалац запослен дужно је да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу.

Ловочувар-професионалац врши дужност наоружан службеним оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се регулише оружје и муниција.

Министар ближе прописује начин организовања ловочуварске службе, изглед службене униформе ловочувара-професионалаца, изглед и садржину легитимације и ознаке ловочувара, врсте и правила употребе службеног оружја ловочувара-професионалаца, начин задуживања и раздуживања службеним оружјем, врсте друге опреме ловочувара, садржину и изглед обрасца записника о извршеној или покушаној незаконитој радњи и потврде о привременом одузимању ствари.

Члан 24

Након члана 56 додаје се чл.56а који гласи :

Ловочувар-волонтер

Ловочувар-волонтер је ловац који је положио ловочуварскки испит и који је од стране корисника ловишта именован у ловочуварску службу.

Корисник ловишта је дужан је да ловочувару-волонтеру изда легитимацију на прописаном обрасцу.

Ловочувар-волонтер врши дужност наоружан својим ловачким оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се регулише оружје и муниција.

Члан 25

Лов на ловним површинама

Чл.59 – мења се и гласи :

Ловна дивљач може се ловити само у ловиштима под условима утврђеним овим законом.

Члан 26

Право на лов дивљачи

У чл.60 ст.1 – мења се и гласи :

Право на лов дивљачи имају лица са ловном картом за текућу ловну годину која испуњавају услове из прописа којима се регулише оружје и муниција и којима је корисник ловишта издао дозволу за лов.

Члан 27

Ловна карта

У чл.61 ст.1 – брише се.

Захтев за добијање ловне карте подноси се кориснику ловишта.

Захтев из става 2. овог члана садржи: презиме и име, јединствени матични број грађана, број личне карте или пасоша, пол, датум рођења, место, општину и државу рођења, држављанство, место пребивалишта и адресу стана, датум подношења захтева и врсту ловне карте за коју се подноси захтев.

У истом члану ст.4 – мења се и гласи :

Уз захтев за добијање ловне карте лице је дужно да приложи доказе о испуњености услова за добијање ловне карте, у складу са овим законом и доказ о уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за плаћање ловне карте.

У истом члану – додаје се став 6 који гласи :

Ловна карта која се издаје домаћем ловцу важи до краја текуће ловне године, а ловна карта која се издаје странцу важи 30 дана од дана издавања.

Члан 28

Изавање, штампање и дистрибуција ловних карата

У чл.62 ст.2 – мења се и гласи :

Послове дистрибуције ловних карата врши ловачки савез, који је дужан да Министарству доставља извештај о дистрибуцији ловних карата до 15ог у месецу за претходни месец.

Члан 29

Дозвола за лов

Чл.63 – мења се и гласи :

Овлашћено лице корисника ловишта или лице које он овласти дужно је да на прописаном обрасцу, у складу са планским документом и својим актом, изда дозволу за лов, и то :

- Дозволу за појединачни лов на име ловца у лову на крупну дивљач и крупне звери (вука, шакала и лисицу)

- Дозволу за групни лов на име вође лова и ловаца учесника у групном лову на крупну дивљач, ситну дивљач и крупне звери.

Дозвола за појединачни лов крупних звери се издаје са роком важења од 30 дана и важи за ловне дане утврђене актом корисника ловишта.

Дозвола за појединачни лов крупне дивљачи, и дозвола за групни лов се издаје са роком важења од 7 дана, и важи за 1 (један) ловни дан.

Члан 30

После чл.63 – додаје се чл.63а који гласи :

У појединачном лову, крупне звери лови ловац коме је издата дозвола за појединачни лов крупних звери.

У појединачном лову, крупну дивљач лови ловац коме је издата дозвола за појединачни лов крупне дивљачи, у пратњи стручног пратиоца.

У групном лову, крупну дивљач, ситну дивљач и крупне звери, лове ловци којима је издата дозвола за групни лов.

Пре сваког уласка у ловиште у сврху лова, и након сваког изласка из ловишта после лова, ловац или вођа лова су дужни да се упишу у књигу лова.

Корисник ловишта је обавезан да устроји књигу лова у којој ће се водити евиденција о уласцима у ловиште у сврху лова, врсти лова који се изводи, месту у ловишту на којем се лов изводи, као и евиденција изврштаја о извшеном лову са подацима о броју и врсти одстрељене дивљачи, и другим запажањима у ловишту.

Министар ближе прописује ближе услове и начин организовања лова, изглед и садржину обрасца ловне карте, изглед и садржину обрасца дозволе за појединачни и групни лов, изглед и садржину књиге лова, као и изглед и садржину обрасца извештаја о извршеном лову.

Члан 31

Ловочуварски испит

После чл.64 – додаје се чл.64а који гласи :

Ловочуварским испитом проверава се оспособљеност лица за обављање ловочуварских послова.

Уз захтев за полагање ловачуварског испита лице је дужно да приложи доказ о чланству у Ловачком удружењу које је корисник ловишта на територији Р.Србије.

Ловочуварски испит полаже се пред комисијом коју образује ловачки савез.

Комисија из става 3. овог члана води записник о полагању ловочуварског испита.

Ловачки савез издаје уверење о положеном ловочуварском испиту.

Ловачки савез прописује начин и програм полагања ловочуварског испита, висину накнаде, изглед и садржину обрасца уверења о положеном ловочуварском испиту, као и изглед и садржину обрасца записника о полагању ловочуварског испита.

Члан 32

Промет уловљене дивљачи и њених делова

У чл.67 ст.1 – мења се и гласи :

Корисник ловишта дужан је да обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи на начин прописан овим законом.

Члан 33

Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи

У чл.68 ст.3 – мења се и гласи :

Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи врше првенствено лица која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту, али то, у немогућности њихове правовремене реакције и по њиховом обевештавању и одобрењу, може учинити и други ловац.

Члан 34

Извоз дивљачи или делова дивљачи

Чл.70– мења се и гласи :

Корисник ловишта може извозити дивљач или делове дивљачи.

Члан 35

Оцењивање трофеја дивљачи

У чл.71 ст.8– мења се и гласи :

Ловачки савез ближе прописује начин и програм полагања испита за оцењивање трофеја дивљачи, изглед и садржину обрасца уверења о положеном испиту за оцењивање трофеја дивљачи, као и изглед и садржину обрасца записника о полагању испита за оцењивање трофеја дивљачи.

Члан 36

Забране у лову

У чл.76 ст.1 тач.3– мења се и гласи :

3) употребом рефлектора (фарова), бакљи и других вештачких светлосних извора (осим у лову на дивљу свињу, вука, шакала и лисицу), аудио и других електронских уређаја (осим у лову на шакала и лисицу), аеронаутичких машина, огледала, и живих мамаца, као и употребом хране са омамљујућим средствима;

Члан 37

Мења се наслов пре чл.80 који гласи :

Накнада за коришћење ловних врста дивљачи

У чл.80 ст.2 – мења се и гласи :

 

Накнада за коришћење ловне дивљачи утврђује се у висини од 10% од вредности планираног одстрела ловне дивљачи за текућу годину, осим вредности планираног одстрела фазана и крупних звери.

У истом члану ст.6 – мења се и гласи :

Министар прописује висину накнаде за коришћење ловних врста дивљачи.

Члан 38

Накнада за ловну карту

У чл.81 ст.1 – мења се и гласи :

Министар прописује висину накнаде за ловну карту.

У истом члану ст.5 – мења се и гласи :.

Средства остварена од накнаде за коришћење ловне дивљачи и средства остварена од накнаде за ловну карту користе се за намене из чл.79 овог Закона, као и за финансирање ловочуварске службе (ловочувара-професионалаца).

Члан 39

Право на накнаду штете

У чл.88 ст.1 – мења се и гласи :

Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала штету има право на накнаду штете само ако је предузело све прописане мере за спречавање штете од дивљачи.

У истом члану ст.6 – мења се и гласи :

Штету коју ван ловишта проузрокује ловна дивљач дужно је да надокнади Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, уколико је власник, односно корисник површина ван ловишта предузео све прописане мере за спречавање штете.

Члан 40

После чл.88 – додаје се чл.88а који гласи :

За штету на дивљачи, возилу, и лицима у возилу, коју проузрокује судар ловне дивљачи и возила у покрету на јавном путу, одговара :

1) возач возила, уколико није возио у складу са прописима

2) корисник ловишта уколико је до настанка штете дошло услед радњи или пропуста корисника ловишта

3) корисник ловишта за штету на дивљачи и возач за штету на возилу и лицима у возилу, уколико су оба учинила све потребно да до штете не дође.

Члан 41

Привредни преступи

У чл.102 ст.1 тач.14, 17, 19 – мења се и гласи :

14) не изда, у складу са планским документом и својим општим актом, дозволу за појединачни лов на име ловца, дозволу за групни лов на име вође лова ловаца учесника (члан 63. ст. 1. и 2);

17) не обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи на прописан начин (члан 67. став 1);

19) врши санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи супротно члану 68.. овог закона;

Члан 42

Прекршаји

Чл.105– мења се и гласи :

Новчаном казном од 50.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, а правно лице новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара ако:

1) зароби и држи дивљач у затвореном или ограђеном простору, намерно уништава место за размножавање и одмор дивљачи, узима јаја од дивљачи и сакупља јаја заштићених врста птица (члан 22. тачка 3);

2) унесе у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и фарми дивљачи, као и оштећене јединке дивљачи (члан 22. тачка 5);

3) врши жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи (члан 22. тачка 7);

4) пали коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима (члан 22. тачка 8);

5) не дозволи вршење радњи предвиђених ловном основом, годишњим планом и другим плановима и програмима (члан 51. став 1).

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за наведене прекршаје правно лице.

          
Komentari
370 #1 Laki_90
dana 17.07.2015. 14:40
Да ли је колега које је писао предлоге радник у неком удружењу или је ловац? Питам да бих упоредио своје и његове ставове!
716 #2 DakiNS
dana 17.07.2015. 14:56
Kolega Laki očigledno je da ne pratiš forum . Nikola Jović je naš kolega lovac , i admin na forumu Sremac 75! A predlog je uobličio na osnovu našeg pisanja na forumu i kroz razgovore. S tim što je po struci pravnik.
114 #3 Cadara
dana 17.07.2015. 16:53
Svaka čast Sremac 75, mislim da je ovaj sastanak namerno opstruiran, da je predsednik i Upravni odbor LSV-a ono kako treba, sve bi smenio po hitnom postupku i obrazovao novu komisiju. Pa nama je ne minut do dvanaest nego 5 sekundi i da se tako ponašaju, neverovatno. Pa ako Zakon o lovstvu nije bitan odnda stvarno neznam šta je bitno. To je i po udruženjima i društvima prihvate se ''funkcija'' da bi bili kao bitni i kao da se kaže kako su nešto jel, a kada treba raditi , leđa i dupe podmetnuti onda ih nema nigde.
Šteta velika, nadam se da će se uskoro sazvati drugi termin, o ovome mora biti obavešten Vrh LSV-a, svaki član komisije mora opravdati svoj izostanak sa zakazanog sastanka, jedino da se nisu danas delile dnevnice pa jbg za džabe da dolaze nema smisla...
4038 #4 dragan23
dana 17.07.2015. 17:01
Pored upravnika i lovocuvara, potrebno je zaposliti i lice sa zavrsenim studijama iz oblasti lovstva koje bi radilo na promociji lovista i prodaji divljaci kroz lovni turizam. Inace bi smer lovni turizam trebalo ugasiti ako niko ne moze da se zaposli sa zavrsenim studijama iz ove oblasti.
1032 #5 dreger
dana 17.07.2015. 17:07
Sremac i sa moje strane Bravo 2,svaka cast to je to.ZivioRodjo
716 #6 DakiNS
dana 17.07.2015. 18:03
Da li je paranoja ili je sastanak namerno sabotiran da bi umesto dobrih izmena zakona , Ristićev predlog prošao? S obzirom na dosadašnje delovanje i nerad , ne bi me ništa začudilo! I na sastanak samo dođoše Sremac jer ga ne mogu kupiti i radi alibija Ristić.
1433 #7 tomo vrbas
dana 17.07.2015. 18:46
Svaka cast kolegi Sremcu i ostalim kolegama koji su dali doprinos ovako lepom pravilniku koji moze samo da poboljsa rad LD-a i samog LSS-a!Bravo 2
905 #8 zoranp
dana 17.07.2015. 20:36
Sremac znaš i sam da si već puno Cenzurisano pojeo od gamadi i kojekakvih kurtona, no svaka čast na istrajnosti i upornosti, da zajedno sa nama nekolicinom onih koji gledaju i vide, koji slušaju i čuju, koji nisu smradovi iza leđa (čitaj Cenzurisanoi), već govore svakom u lice ono što imaju da kažu, ukažeš gde smo i kuda plovi ovaj brod !! Istrajmo kolege dokle god možemo, jer Cenzurisano moraju pre ili kasnije otići "niz vodu"!!! SrbijalovKolce
1319 #9 Gedza66
dana 18.07.2015. 00:22
Ne znam šta da rečem. Bratu Sremcu75 čestitke na trudu, mada, kada bi uz predlog izmena i dopuna svakog navedenog člana išlo i adekvatno obrazloženje, nama koji se baš i ne razumemo mlogo u lovnu a pravnu problematiku, bilo bi mlogo lakše da (bar mi sa juga) donesemo zaključak o osnovanosti i opravdanosti predloženog, a kako bi se konačno došlo do zakonskog okvira koji nas više neće onemogućavati i sputavati da imamo bogatija lovišta?Stidljiv

Ako bih mogao da biram obrazloženje o osnovanosti bar jedne predložene izmene i dopune Zodila, odlučio bih se za ono oko distribucije lovnih karata preko lovačkih saveza.

Interesuje me zašto distribucija samo i isključivo preko lovačkih saveza? Šta fali mogućnosti da se lovne karte trebuju direktno od ministarstva, tj. obrazloženje na koji način je ova mogućnost do sada uticala na razvoj lovstva Srbije?

A ako bih mogao da biram još jedno obrazloženje, onda bih se opredelio za pojašnjenje oko lovočuvarskih ispita i uvođenja pojma lovočuvar-profesionalac, tj. razlikovanja izmeću lovočuvara profesionalca i lovočuvara volontera. Ima li razlike u njihovim ovlašćenjima i odgovornostima i ako ima, u čemu će se ogledati te razlike? A taj lovočuvarski ispit u lovačkom savezu, da li će se plaćati i ko će ga i koliko plaćati?

Kakva bre crna volonterska lovočuvarska služba, pa svi mi lovci smo lovci volonteri, naravno ako smo spremni da prijavimo i svedočimo nadležnim organima o onome što sve vidimo i doživimo u lovištu. Ma nama bre treba jedna centralizovana lovočuvarska služba od stane vlasnika divljači i lovišta, koja neće imati obzira na kumovske i pobratimske veze !

Ono što bih ja predložio za izmene i dopune Zodila, odnosi se na nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Tu bih nekako predvideo osnivanje lovne inspekcije na svakih 10 ha lovnoproduktivne površine i predvideo rigorozne uslove za lovnog inspektora na jednoj strani a na drugoj predivdeo adekvatnu osnovicu i koeficijente za obračun njihove mesečne plate.

Ovako, ovo mi sve liči na pokušaj spašavanja i reanimacije starog i iznemoglog pacijenta u uslovima kada je eutanazija zakonom zabranjena?Grin

Da li nam je to potrebno?Vrlo tuan
892 #10 Sremac75
dana 18.07.2015. 09:36
Oko distribucije....da se vise ne bi desavalo da neko od svojih npr. 500 clanova naplati clanarinu za Savez a onda istu uplati za 100 clanova a za 400 zadrzi za sebe, iako uredno koristi pravo da bude clan saveza....
Čak mi pada na pamet i tri razlicite lovne karte
- jadna za lovce clanove LU......1000 din
-druga za lovce koji nisu clanovi nijednog LU....5000 din
-treca za strance ...... 2000

Oko lovocuvara.... LU moze da izabere izmedju profesionalca i volontera uz obavezu da volontera mora biti 3 puta vise.
A drzava bi formirala sluzbu za cuvanje divljaci koju bi i placala od sredstava od lovne karte i naknade od odstrela divljaci na koju LU ne bi imala uticaj....
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 19
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA
УРЕДБA О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИ...

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,327,869 posete www.srbijalov.com