Lovački portal SRBIJALOV - Forumske diskusije: СТАТУТ ЛОВАЧКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Pregled teme
 Štampaj teme
СТАТУТ ЛОВАЧКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Sremac75
 LOVAČKI SAVEZ VOJVODINE
Novi Sad
Jovana Đorđevića 4

S T A T U T L O V A Č K O G S A V E Z A V O J V O D I N E

Novi Sad, 20. avgust 2010.god.

Na osnovu člana 7. člana 22. i člana 78. Zakona o udruženjima, u postupku usklađivanja Statuta Lovačkog saveza Vojvodine sa Zakonom o udruženjima („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 51/09 ) i Zakonom o divljači i lovstvu („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 18/10 ), Skupština Lovačkog saveza Vojvodine u skladu sa članom 14. Statuta Lovačkog saveza Vojvodine na svojoj sednici održanoj u Novom Sadu 20. avgusta 2010. godine, usvojila je novi


S T A T U T
LOVAČKOG SAVEZA VOJVODIN
E

D E O P R V I

OSNOVNE ODREDBE

I. POGLAVLJE

LOVAČKI SAVEZ VOJVODINE

Član 1

(1) Lovački savez Vojvodine je dobrovoljna, nevladina i nedobitna organizacija u oblasti lovstva.
(2) U Lovački savez Vojvodine udružuju se lovačka udruženja radi ostvarivanja i unapreñivanja opštih i zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti lovstva, na osnovu svoje slobodno izražene volje i interesa.
(3) Udružena u Savez, lovačka udruženja ostvaruju i štite svoje ciljeve i interese u
lovstvu.
(4) Grañani i grañanke koji su lovci ostvaruju i štite svoje ciljeve i interese u lovstvu
delujući kroz svoja lovačka udruženja u Lovačkom savezu Vojvodine.
1.Oblast ostvarivanja ciljeva saveza

Član 2
(1) Oblast ostvarivanja ciljeva Lovačkog saveza Vojvodine je lovstvo u Autonomnoj
pokrajini Vojvodini.
(2) Savez deluje u oblasti lovstva sa opštim ciljem unapreñenja lovstva, a naročito
gajenja i očuvanja divljači i njenih prirodnih staništa; kao i unapreñivanja rada,
položaja i učešća lovačkih udruženja u lovstvu i gazdovanju lovištima.
(3) Savez predstavlja i zastupa svoje članove u oblasti lovstva, u zemlji i
inostranstvu.

2.Osnivanje i naziv

Član 3

(1) Savez je, od svog osnivanja, tradicionalna grañanska asocijacija lovaca i njihovih
lovačkih udruženja u Vojvodini, osnovana na neodreñeno vreme.
(2) Lovački savez Vojvodine obeležava kao dan svog osnivanja 10.decembar
1922.godine, kada je na „Prvom Kongresu lovačkih društava iz Vojvodine“ u
Novom Sadu osnovan savez sa nazivom:„Savez lovačkih društava za
Vojvodinu“.

Član 4
(1) Naziv Saveza je na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu: „Ловачки савез
Војводине“.
(2) Naziv saveza na jeziku i pismu nacionalnih zajednica, čiji su jezici u službenoj
upotrebi u AP Vojvodini, je:
1) na mañarskom jeziku i pismu “Vajdasági Vadászszövetség”
2) na slovačkom jeziku i pismu: „Polovnicky zväz Vojvodini“
3) na rusinskom jeziku i pismu:”Ловарски саюз Войводини”
4) na rumunskom jeziku i pismu:”Uniunea vînătorilor din Voivodina”
5) na hrvatskom jeziku i pismu: “Lovački savez Vojvodine”
(3) Naziv Saveza na jeziku i pismu nacionalnih zajednica koje čine brojčanu
manjinu u ukupnom stanovništvu a nisu u službenoj upotrebi, koristi se na
inicijativu članova saveza koji imaju lovce iz te nacionalne zajednice.
(4) Naziv saveza u prevodu na engleski jezik je: “Hunting Association of
Vojvodina”.
(5) Skraćeni naziv Lovačkog saveza Vojvodine je: „ЛСВ“

3.Sedište

Član 5
(1) Sedište Lovačkog saveza Vojvodine je: u Novom Sadu, ulica Jovana Đorñevića,
broj 4.
(2) Sedište saveza sagrañeno je 1939/1940 godine radom i sredstvima lovaca i
lovačkih društava iz Vojvodine, a zgradi je dat naziv „Dom saveza lovačkih
udruženja“.
(3) Sedište Lovačkog saveza Vojvodine je mesto u kojem se organizuju aktivnosti i
upravlja radom saveza.

4. Zakonitost rada

Član 6

(1) Lovački savez Vojvodine i njegovi članovi ostvaruju svoje aktivnosti u skladu sa
zakonom, statutom i drugim opštim aktima.
(2) Članovi Lovačkog saveza Vojvodine ostvaruju svoje aktivnosti u skladu sa
pravilima Saveza utvrñenim ovim statutom.

5. Javnost rada

Član 7

(1) Rad Lovačkog saveza Vojvodine je javan.
(2) Rad i sednice organa saveza su dostupni javnosti, predstavnicima sredstava
javnog informisanja, kao i predstavnicima državnih organa i organizacija.
(3) Savez informiše javnost o svojim aktivnostima, kao i aktivnostima svojih članova,
putem sredstava javnog informisanja i svog informativnog glasila, koje izdaje u
skladu sa zakonom.

6. Unutrašnja organizacija saveza

Član 8

(1) Unutrašnja organizacija saveza zasniva se na slobodi udruživanja i ravnopravnosti
njegovih članova, jednakosti u pravima i dužnostima, multikulturalizmu,
višejezičnosti i zajedničkom delovanju članova na ostvarivanju ciljeva
udruživanja u savez.
(2) Organizacija rada saveza zasniva se: na aktivnostima njegovih članova i
upravljanju tim aktivnostima od strane organa koje su sami izabrali.
(3) Organi saveza su: Skupština, Upravni odbor, Predsednik, Zamenik predsednika,
Nadzorni odbor i Sud časti, sa pravima i obavezama u skladu sa zakonom i ovim
statutom.
(4) Skupština je najviši organ Saveza.
(5) Opšta akta saveza su: Statut, Kodeks lovačke etike, Pravilnik o radu Suda časti,
Pravilnik o računovodstvu i finansijskom poslovanju, Pravilnik o odlikovanjima i
priznanjima, poslovnici o radu organa saveza i drugi opšti akti kojima se ureñuje
rad i poslovanje saveza u skladu sa zakonom i ovim statutom.
(6) Statut je osnovni i najviši opšti akt saveza.

7. Zastupnici saveza

Član 9

(1) Za zastupanje Lovačkog saveza Vojvodine, pojedinačno i ravnopravno ovlašćeni
su: predsednik i zamenik predsednika Lovačkog saveza Vojvodine, po svom
položaju.
(2) Ovlašćenja zastupnika odreñuju se u skladu sa ovim Statutom.

8. Simboli identiteta

Član 10

(1) Lovački savez Vojvodine ima svoj amblem, zastavu, značku i člansku kartu, kao
simbole svog vizuelnog identiteta.
(2) Tradicionalni amblem saveza je: stilizovani crtež jelena u tamno zelenoj boji, u
čijem podnožju se nalazi broj 1922 koji označava godinu osnivanja, a okružuje ih
tekst „Ловачки савез Војводине“ i venac hrastovog lišća postavljen na osnovu
tamno žute boje.
(3) Zastava saveza je: zelene boje, oivičena rubom zlatno žute boje, sa amblemom
saveza u sredini i ispisanim tekstom: „Lovački savez Vojvodine“.
(4) Značka saveza je: okruglog oblika sa amblemom saveza u središnjem delu, a na
znački se mogu ispisivati prigodni tekstovi i datumi kojima se označavaju jubileji,
ili drugi značajni dogañaji u radu Lovačkog saveza Vojvodine, ili njegovih
članova.
(5) Članska karta je: tamno zelene boje, na licu članske karte je ispisan tekst „Članska
karta“ i „Lovački savez Vojvodine“, a sadržina obrasca članske karte se detaljnije
ureñuje opštim aktom Saveza.
(6) Amblem, člansku kartu i značku mogu nositi svi lovci, a udruženja isticati
zastavu u prostorijama svog sedišta, kao znak pripadnosti Lovačkom savezu
Vojvodine.
(7) Naziv „Ловачки савез Војводине “ na amblemu, zastavi, članskoj karti ili značci,
kao i prigodni tekstovi koji su na značci, ispisuju se na srpskom jeziku i ćiriličnom
pismu, a mogu biti ispisani i na jeziku i pismu nacionalnih zajednica u skladu sa
ovim statutom.
(8) Na meñunarodnim skupovima i manifestacijama, simboli vizuelnog identiteta
Lovačkog saveza Vojvodine mogu imati naziv saveza preveden na engleski jezik,
ili druge jezike u Evropskoj Uniji.
(9) Lovački savez Vojvodine ima svoju Krsnu slavu: Svetog Jevstatija.
(10) Članovi Saveza čiji lovci u skladu sa svojom veroispovešću, ili lovačkim
običajima nacionalne zajednice kojoj pripadaju, imaju svog Sveca zaštitnika
lovaca, ureñuju svojim opštim aktima i obeležavaju taj dan prema svojoj slobodnoj
volji i lovačkim običajima.

9. Pečat, štambilj i memorandum

Član 11

(1) Pečat Lovačkog saveza Vojvodine je: okruglog oblika, sa crtežom glave jelena i
hrastovom grančicom u središnjem delu, koju okružuje tekst: „Ловачки савез
Војводине“, Novi Sad, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, kao i isti tekst
ispisan na mañarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i hrvatskom jeziku i
pismu.
(2) Lovački savez Vojvodine ima štambilj pravougaonog oblika: dužine 55 mm, širine
25 mm, sa tekstom u prvom redu: „Ловачки савез Војводине“, u drugom redu:
Broj, u trećem redu: Datum, i u četvrtom redu: Novi Sad, Jovana Đorñevića broj 4.
(3) Savez ima memorandum koji sadrži: amblem saveza i tekst ispisan na srpskom
jeziku i ćiriličkom pismu „Ловачки савез Војводине“, kao i isti tekst ispisan na
jezicima i pismu nacionalnih zajednica u skladu sa statutom; naznaku sedišta i
adresu saveza; kao i druge podatke propisane zakonom.
(4) Način korišćenja pečata, štambilja i memoranduma ureñuje se opštim aktom
saveza u skladu sa zakonom.

10. Lovački savez Srbije

Član 12

(1) Lovački savez Vojvodine je povezan u Lovački savez Srbije kao asocijaciju svih
lovaca u Republici Srbiji i deo je kulturne i istorijske tradicije lovstva Srbije.
(2) Lovački savez Vojvodine, kao savez lovačkih udruženja u Vojvodini, zajednički
deluje sa Lovačkim savezom Srbije na ostvarivanju i zaštiti interesa i ciljeva
lovačkih udruženja u lovstvu Republike Srbije.
(3) Lovačka udruženja koja su članovi Lovačkog saveza Vojvodine, po svojoj
slobodnoj volji deluju u aktivnostima Lovačkog saveza Srbije neposredno ili preko
Lovačkog saveza Vojvodine.

D E O D R U G I

CILJEVI I DELOVANJE SAVEZA


Član 13
(1) Ciljevi i delovanje Lovačkog saveza Vojvodine usmereni su na udruživanje i
zajedničko delovanje lovačkih udruženja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, radi
ostvarivanja i zaštite njihovih ciljeva i interesa u oblasti lovstva.
(2) Savez kao svoje opšte ciljeve ima:
1) zastupanje, ostvarivanje i zaštitu interesa vojvoñanskih lovaca i njihovih
lovačkih udruženja u oblasti lovstva;
2) učešće saveza i lovačkih udruženja u ostvarivanju opšteg interesa u oblasti
lovstva i razvoju lovstva;
3) očuvanje kulturnog i istorijskog nasleña Vojvodine u lovstvu;
4) uključivanje u evropske institucije i postizanje evropskih standarda u lovstvu;
5) zaštitu prirode, očuvanje ekološke ravnoteže i održivi razvoj lovstva.
(3) Savez kao zajedničke ciljeve i interese svojih članova ima:
1) dobijanje lovišta na korišćenje;
2) gazdovanje lovištima;
3) ostvarivanje i zaštitu prava lovaca i njihovih lovačkih udruženja na lov i
korišćenje divljači;
4) očuvanje postojanja lovačih udruženja, lovačkih društava i lovišta kojima
gazduju, kao i njihovog učešća u lovstvu;
5) razvoj lovstva kao privredne delatnosti.
(4) Savez štiti i zastupa interese svojih članova.
(5) Savez organizuje zajedničko delovanje svojih članova u oblasti lovstva.

II POGLAVLJE

CILJEVI SAVEZA U LOVSTVU

1. Nastavljanje tradicije saveza

Član 14

(1) Lovački savez Vojvodine nastavlja tradiciju organizovanja i zajedništva lovaca
Vojvodine u lovstvu.
(2) Lovački savez Vojvodine ima svoje tradicionalne ciljeve koji postoje od nastanka
saveza u pravilima “Saveza lovačkih društava za Vojvodinu” iz 1922. Godine kao
i pravilima “Lovačkog saveza Autonomne pokrajine Vojvodine” iz 1956. godine:
1) da štiti interese lovačkih udruženja i lovaca;
2) da radi na organizovanju i udruživanju lovaca u Vojvodini;
3) da zastupa lovačka udruženja pred državnim organima u pitanjima od interesa
za lovce i lovačka udruženja;
4) da pomaže i aktivno učestvuje u usklañivanju interesa lovaca sa lovstvom kao
privrednom granom;
5) da radi na gajenju i zaštiti divljači, postizanju racionalnog lova, stvaranju
uzornih lovišta i unošenju divljači u lovišta lovačkih udruženja;
6) da razvija i pomaže lovnu kinologiju i lovački streljački sport;
7) i da sarañuje sa lovačkim udruženjima i državnim organima na ostvarivanju
zakonskih i drugih propisa u lovstvu.
(3) Savez i njegovi članovi imaju za cilj da kroz razvijanje svoje privredne delatnosti
u lovstvu, kao i osnivanjem zajedničkog privrednog društva, obnove tradiciju
“Lovačke zadruge Vojvodine” koja je poslovala kao privredna organizacija
lovaca i lovačkih udruženja u vremenu od 1955. do 1978. godine.
(4) U oblasti informisanja javnosti i svojih članova, savez ima za cilj obnavljanje i
nastavljanje izdavačke tradicije lovaca Vojvodine započete “Lovačkim
glasnikom” Saveza lovačkih društava za Vojvodinu (1922-1941. god.) i
“Vojvoñanskog lovca” Saveza lovačkih društava APV (1946-1962. god.) koji su
deo istorijske i kulturne tradicije lovstva u Vojvodini.

2. Ostvarivanje zajedničkih ciljeva i interese članova saveza

Član 15

(1) Zajednički cilj Lovačkog saveza Vojvodine i njegovih članova je:
1) da lovačka udruženja dobiju lovišta na korišćenje;
2) da njihovi članovi mogu da love divljač;
3) da ostvaruju pravo na upravljanje i gazdovanje lovištima, a lovci pravo
na lov i korišćenje divljači;
4) da u gazdovanju lovištima ostvaruju prihode u skladu sa zakonom, radi
obezbeñenja sredstava za ulaganja u opremanje lovišta, poboljšanje
prirodnih uslova u lovištima, kao i gajenje i zaštitu divljači;
5) da u okviru sopstvene delatnosti u lovstvu stvaraju finansijska sredstva za
svoje poslovanje, zaštitu prirode u lovištu, zaštitu divljači i održivi razvoj
lovstva.
(2) Savez pomaže svojim članovima u postupku dobijanja lovišta na korišćenje.
(3) Savez pomaže svojim članovima u stručnim poslovima gazdovanja lovištima.

2.1. Ostvarivanje prava na korišćenje lovišta

Član 16

(1) U ostvarivanju cilja da lovačka udruženja dobiju pravo na korišćenje lovišta,
savez i njegovi članovi zajedno rade:
1) na pripremi da se lovačka udruženja osposobe za učestvovanje na konkursima
za dodelu lovišta,
2) da ispune uslove za dobijanje lovišta na gazdovanje u skladu sa Zakonom o
divljači i lovstvu,
3) i da dobiju lovište na gazdovanje, a lovci mogućnost da love i koriste divljač.
(2) Savez i njegovi članovi zajedno rade na ispunjenju uslova za sprovoñenje lovnog
gazdovanja u skladu sa zakonom.

2.2. Gajenje i zaštita divljači

Član 17

(1) Lovački savez Vojvodine i članovi saveza, kao svoje zajedničke ciljeve u gajenju
i zaštiti divljači, utvrñuju:
1) očuvanje divljači kao prirodnog bogatstva;
2) očuvanje i unapreñivanje prirodnih staništa divljači u lovištima;
3) obnavljanje, unapreñivanje i zaštitu populacija divljači;
4) preduzimanje mera kojima se obezbeñuju uslovi za opstanak i povećanje broja
divljači u skladu sa prirodnim mogućnostima lovišta;
5) uvoñenje i primenu stručnih i naučnih znanja u gajenju i zaštiti divljači.
(2) Savez i njegovi članovi zajednički učestvuju u programima od javnog interesa u
oblasti lovstva, održivog razvoja i zaštite životne sredine, sa ciljem očuvanja
divljači i prirode u lovištima.

2.3. Gazdovanje lovištima i lov divljači

Član 18

(1) U gazdovanju lovištima savez i njegovi članovi zajednički rade:
1) na osposobljavanju lovačkih udruženja za uspešno gazdovanje lovištima i lov
divljači u skladu sa zakonskim zahtevima;
2) na sprovoñenju upravljanja lovištima u skladu sa opštim interesom utvrñenim
zakonom i opštim aktima državnih organa donetim na osnovu zakona;
3) na postizanju održivog gazdovanja lovištima primenjujući naučna i stručna
znanja iz oblasti lovstva;
4) na ureñivanju, održavanju i unapreñivanju lovišta u skladu sa evropskim
standardima u lovstvu;
5) i na racionalnom izvršenju lova i korišćenja divljači.
(2) Savez i njegovi članovi zajedno rade na uvoñenju i razvoju gazdovanja lovištima
kao privredne delatnosti.

2.4. Razvoj privredne delatnosti u oblasti lovstva

Član 19

(1) U razvijanju privredne delatnosti u lovstvu, Savez i njegovi članovi imaju kao
cilj:
1) unapreñenje lovstva i gazdovanja lovištima kao oblika privredne delatnosti;
2) razvijanje usluga komercijalnog lova i lovnog turizma;
3) razvijanje pružanja usluga u lovnom turizmu u skladu sa zakonom;
4) opremanje lovišta objektima lovnog turizma za pružanje lovnoturističkih
usluga;
5) opremanje lovišta lovno tehničkim objektima za potrebe gajenja, zaštite i
komercijalnog lova divljači;
6) opremanje lovišta posebno ureñenim lovnim površinama za komercijalni lov
divljači iz veštačke proizvodnje;
7) opremanje lovišta objektima potrebnim za prihvatanje i obradu ulovljenje
divljači u skladu sa zakonom i evropskim standardima, kao i stavljanje u
promet ulovljene divljači i trofeja.
(2) Lovački savez Vojvodine predlaže i uključuje lovačka udruženja u realizaciju
projekata Evropske Unije za razvoj sela kroz razvoj prirodnih potencijala njihovih
lovišta, lovnog turizma i drugih prirodnih mogućnosti koje imaju.
(3) Savez i njegovi članovi:
1) ulažu sopstvena finansijska sredstva u razvoj lovišta;
2) predlažu projekte nadležnim državnim organima za ulaganje sredstava u razvoj
i opremanje lovišta u skladu sa evropskim standardima u privrednom
gazdovanju lovištima;
3) realizuju razvojne projekte kao poverene poslove od države i realizuju
sopstvene projekte odobrene od strane nadležnih državnih organa iz
podsticajnih sredstava i fondova za razvoj lovstva.
(4) Radi ostvarivanja ciljeva razvoja privredne delatnosti u lovstvu, savez i njegovi
članovi neposredno obavljaju privredne delatnosti i/ili osnivaju zajedničko
privredno društvo u oblasti lovstva, u skladu sa zakonom i svojim statutarnim
ciljevima.

6. Uključivanje u evropske institucije i lovstvo

Član 20

(1) Lovački savez Vojvodine ima za cilj uključivanje saveza i lovačkih udruženja iz
Vojvodine u evropske institucije u lovstvu.
(2) Lovački savez Vojvodine usklañuje svoje ciljeve i delovanje u lovstvu sa
meñunarodnim institucijama „Meñunarodnog saveta za lov i očuvanje divljači“
(CIC) i „Saveza lovačkih asocijacija Evropske Unije“ (FACE).
(3) Savez prihvata i unosi u ciljeve svog delovanja preporuke Evropske Unije u
sledećim oblastima lovstva:
1) zaštite prirode i divljači;
2) zaštite, unapreñivanja i očuvanja staništa divljih životinja;
3) racionalnog korišćenju prirodnih resursa;
4) poboljšanja gazdovanja divljači i lovištima;
5) unapreñenja naučnih istraživanja, obrazovanja i informisanja u oblasti lovstva;
6) unapreñivanja obuke i obrazovanja lovaca u skladu sa standardima i
preporukama EU.
7) primene naučnih znanja i profesionalnog rada u upravljanju lovstvom i
gazdovanjem lovištima.
(4) Uključujući se u evropske integracije u lovstvu, Lovački savez Vojvodine prati i
primenjuje u svom delovanju preporuke evropskih organizacija i institucija u
oblasti lovstva.
(5) Savez se sa svojim članovima uključuje u ostvarivanje propisa Evropske Unije o
ruralnom razvoju i u programe razvoja ruralnih područja kroz lovstvo i lovni
turizam u seoskim područjima Vojvodine.
(6) Savez se zajedno sa svojim članovima neposredno učlanjuje u evropske i druge
meñunarodne organizacije u oblasti lovstva, kao i u druge nevladine organizacije
sa istim i sličnim ciljevima na zaštiti prirode, divljači i njihovih staništa.

7. Očuvanje nasleđa

Član 21

(1) Savez deluje u skladu sa ustavnom obavezom očuvanja kulturnog i istorijskog
nasleña kao dobra od opšteg interesa i preporukama Evropske Unije o ureñenju
lovstva prema sopstvenoj istorijskoj i kulturnoj tradiciji.
(2) Lovački savez Vojvodine čuva i neguje kulturnu i istorijsku tradiciju lovstva u
Vojvodini.
(3) Savez i lovačka udruženja u Vojvodini imaju za cilj očuvanje istorijske i kulturne
tradicije Vojvodine u lovstvu, koju čine njena grañanska lovačka društva i
lovačka udruženja u selima, varošima i gradovima Vojvodine i njihova lovišta.
(4) Savez se zalaže da se u Vojvodini sačuva istorijsko nasleñe gajenja, zaštite i lova
divljači od strane njenih grañana i grañanki, kao i njihovih lokalnih lovačkih
društava i udruženja.

8. Etički kodeks, dijalog i tolerancija

Član 22

(1) Savez ima za cilj očuvanje lovačke etike u skladu sa običajima i tradicijom
vojvoñanskih lovaca i njeno povezivanje sa evropskim tradicijama i standardima.
(2) Lovački savez Vojvodine čuva i razvija etički kodeks gajenja, zaštite i humanog
odnosa lovaca prema divljači, poštovanja njenog prirodnog prava na životnu
sredinu i opstanak kao vrste.
(3) Savez i njegovi članovi sa posebnom pažnjom neguju etičku tradiciju lovačkog
drugarstva, uzajamnog poštovanja i razumevanja meñu lovcima, očuvanja
posebnosti i negovanja kulturne lovačke baštine svih nacionalnih zajednica u
Vojvodini, ravnopravnosti meñu lovcima, multikulturalizma, višejezičnosti i
uvažavanja različitosti.
(4) Radi ostvarivanja gore navedenih ciljeva, savez i njegovi članovi ustanovljavaju
Kodeks lovačke etike kao skup pravila kojih su dužni da se pridržavaju svi
članovi saveza i Sud časti, kao organ Lovačkog saveza Vojvodine nadležan za
sprovoñenje Kodeksa.
(5) Savez se zalaže za uspostavljanje dijaloga izmeñu organizacija lovaca i ekologa,
zaštitnika prirode, protivnika lova i organizacija prijatelja životinja, lovaca i
poljoprivrednika, sa ciljem razvijanja meñusobnog razumevanja, saradnje i
tolerancije.

III POGLAVLJE

DELOVANJE SAVEZA U LOVSTVU

Član 23

(1) Savez deluje u lovstvu:
1) ostvarujući opšti interes u skladu sa zakonom;
2) izvršavajući poslove Lovačkog saveza propisane zakonom i
3) ostvarujući i štiteći interese svojih članova.
(2) U svom delovanju, savez pruža podršku i stručnu pomoć lovačkim udruženjima: u
ostvarivanju prava na dobijanje lovišta i lov divljači, u ostvarivanju njihovih
prava, obaveza i odgovornosti u oblasti lovstva, učešću lovačkih udruženja u
delatnostima, programima i projektima od javnog interesa u oblasti lovstva,
učešću u delatnostima i programima od javnog interesa u oblasti zaštite prirode,
kao i obavljanju poslova korisnika lovišta utvrñenih Zakonom o divljači i lovstvu.
(3) Savez pokreće, usmerava i organizuje delovanje svojih članova na ostvarivanju i
zaštiti njihovih prava, obaveza i interesa u oblasti lovstva.

1. Delovanje na ostvarivanju opšteg interesa

Član 24

(1) Lovački savez Vojvodine i njegovi članovi deluju na ostvarivanju opšteg interesa
sprovodeći:
1) Strategiju razvoja lovstva Republike Srbije;
2) Programe razvoja lovnih područja;
3) Programe unapreñivanja zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu.
(2) U ostvarivanju opšteg interesa Savez i njegovi članovi izrañuju i predlažu
projekte, učestvuju u realizaciji projekata razvoja lovstva, kao i unapreñivanja
stanja populacija divljači i njenih staništa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

2. Obavljanje poslova lovačkog saveza utvrñenih zakonom

Član 25

(1) Lovački savez Vojvodine obavlja poslove iz zakona i podzakonskih akata u
oblasti lovstva:
1) kao zakonom poverene poslove;
2) kao poverene poslove od strane državnih organa;
3) ili kao svoju registrovanu privrednu delatnost.
(2) Lovački savez Vojvodine izvršava poslove koje Zakon o divljači i lovstvu stavlja
u delokrug rada lovačkog saveza, i to: obrazovanje komisije za polaganje
lovačkog ispita, izdavanje uverenja o položenom lovačkom ispitu, obrazovanje
Komisije za polaganje ispita za ocenjivanje trofeja divljači, izdavanje uverenja o
položenom ispitu za ocenjivanja trofeja divljači, izdavanje članskih karti svojim
članovima, zastupanje svojih članova u zemlji i inostranstvu, pružanje stručne
pomoći svojim članovima, izdavanje lovačkih časopisa i druge lovačke literature,
kao i druge poslove koji mu se stavljaju u delokrug zakonom, ili budu povereni
odlukama nadležnih državnih organa.
(3) Savez, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, sarañuje u svim zajedničkim
pitanjima iz oblasti lovstva sa javnim preduzećima i privrednim društvima.

3. Delovanje saveza i njegovih članova u poslovima od javnog interesa u oblasti
lovstva

Član 26

(1) Savez u okviru svoje registrovane privredne delatnosti koju neposredno obavlja,
i/ili kroz zajedničko privredno društvo osnovano sa članovima saveza, konkuriše
i obavlja poverene poslove: prikupljanja i obrade podataka za lovišta na teritoriji
Autonomne pokrajine Vojvodine, poverene poslove u oblasti monitoringa
populacija divljači i njihovih staništa, kao i druge poslove koje poveravaju
nadležni državni organi u skladu sa svojim ovlašćenjima.
(2) Savez izrañuje programe i projekte razvoja lovstva, kao i unapreñivanja stanja
populacija divljači i njenih staništa u AP Vojvodini, učestvuje na javnim
konkursima za dodelu sredstava i obavlja poverene poslove na njihovoj
realizaciji, uključujući u ove aktivnosti članove saveza.
(3) U okviru svoje registrovane privredne delatnosti, u skladu sa zakonom, savez
izrañuje planska dokumenta u lovstvu, i to:
1) Program razvoja lovnog područja;
2) Lovnu osnovu lovišta;
3) Godišnji plan gazdovanja lovištem;
4) Program naseljavanja divljači,
5) i druga planska dokumenta u lovstvu.
(4) Savez izrañuje i predlaže nadležnim državnim organima programe i projekte za
razvoj lovstva koji se finansiraju iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP
Vojvodine, uključujući u ovaj razvoj lovačka udruženja koja su njegovi članovi.
(5) Savez pruža stručnu pomoć svojim članovima u pripremi dokumenata za učešće
na javnim oglasima i konkursima koje raspisuju državni organi u oblasti lovstva.
(6) Savez pruža stručnu pomoć svojim članovima za učešće u konkursima raspodele
podsticajnih sredstava iz Programa unapreñenja, zaštite i gajenja divljači za lovnu
godinu, koje raspodeljuju nadležni državni organi u skladu sa Zakonom o divljači
i lovstvu.

4. Delovanje saveza i njegovih članova u programima od javnog interesa u
oblasti zaštite prirode

Član 27

(1) Lovačka udruženja i savez, u skladu sa zakonom, predlažu programe i učestvuju u
realizaciji programa od javnog interesa koji se finansiraju iz podsticajnih
sredstava Republike Srbije, Autonomne pokrajine i jedinica lokalnih samouprava
u oblasti zaštite prirode i divljih životinja.
(2) Savez i njegovi članovi obavljaju poslove u oblasti zaštite i očuvanja prirode, koje
im povere nadležni državni organi i ustanove za zaštitu prirode, u skladu sa
zakonom.

D E O T R E Ć I

ČLANOVI SAVEZA

Član 28

(1) Članovi Lovačkog saveza Vojvodine su lovačka udruženja sa sedištem u
Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
(2) U savez se mogu učlaniti i druga lovačka udruženja sa sedištem u Republici
Srbiji.
(3) Članovi saveza mogu biti i privredna društva, javna preduzeća, ustanove, kao i
druga udruženja i pravna lica, pod uslovom:
1) da ostvaruju svoje aktivnosti u oblasti lovstva;
2) da imaju ciljeve ili delatnost u skladu sa ciljevima Lovačkog saveza
Vojvodine.
(4) Grañani i grañanke koji su lovci, svoju pripadnost Lovačkom savezu Vojvodine i
učešće u ostvarivanju njegovih ciljeva ostvaruju putem članstva u svojim
lovačkim udruženjima.

IV POGLAVLJE

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA SAVEZA

1. Prava

Član 29

(1) Članovi saveza imaju pravo:
1) da upravljaju savezom;
2) da učestvuju u radu i aktivnostima saveza
3) da biraju svoje predstavnike u organima saveza;
4) da udruženi u savez deluju na ostvarivanju, zaštiti i unapreñenju svojih
ciljeva i interesa u lovstvu;
5) da koriste podršku i stručnu pomoć saveza u poslovima sticanja prava na
gazdovanje lovištima, poslovima upravljanja lovištima, učešća u programima
razvoja lovstva i drugim aktivnostima u lovstvu;
6) da budu informisani o svim pitanjima od značaja za lovstvo;
7) da budu informisani o radu i rezultatima rada saveza;
8) da budu informisani o finansijskom poslovanju saveza;
9) da učestvuju u privrednoj delatnosti saveza.
(2) Članovi saveza ostvaruju i druga prava koja su im data zakonom, statutom,
opštim aktima i odlukama organa saveza.

2.Pravo na jednaku zaštitu

Član 30

(1) Svi članovi saveza, kao i pravna lica čiji zahtev za prijem u članstvo nije
prihvaćen, imaju pravo na zaštitu pred organima saveza.
(2) O prijemu i prestanku članstva kao i pravima i obavezama članova, u prvom
stepenu odlučuje Upravni odbor.
(3) Protiv odluke Upravnog odbora može se uložiti žalba Skupštini saveza u roku od
15 dana od dana dostavljanja odluke.
(4) Odluka Skupštine po žalbi je konačna u savezu.
(5) Prava, obaveze i odgovornosti lovaca, kao i pravo na žalbu i druga pravna
sredstva, građani i građanke koji su lovci ostvaruju u svojim lovačkim
udruženjima.

3. Obaveze

Član 31

(1) Članovi saveza imaju obavezu:
1) da ostvaruju svoje aktivnosti u skladu sa ciljevima i delovanjem saveza
utvrñenim ovim statutom;
2) da aktivno rade i doprinose ostvarivanju ciljeva saveza;
3) da udruženi u savez deluju na ostvarivanju, zaštiti i unapreñenju zajedničkih
ciljeva i interesa lovačkih udruženja i lovaca u oblasti lovstva;
4) da se pridržavaju zakona;
5) da ostvaruju svoje aktivnosti u skladu sa pravilima saveza;
6) da se pridržavaju Statuta, drugih opštih akata i odluka organa saveza;
7) da postupaju u svom radu u skladu sa Kodeksom lovačke etike i obezbede
ostvarivanje kodeksa u lovištu kojim gazduju;
8) da plaćaju članarinu i izvršavaju druge finansijske obaveze koje proizilaze iz
članstva u savezu.
(2) Neizvršenje obaveza je osnov za prestanak članstva u savezu.

V POGLAVLJE

UČLANJENJE I PRESTANAK ČLANSTVA

1. Učlanjenje

Član 32

(1) Svako pravno lice, koje ispunjava uslove utvrđeno ovim Statutom, može svojom
slobodnom voljom da se učlani ili istupi iz članstva u Lovačkom savezu
Vojvodine.
(2) Član Saveza se postaje na osnovu Izjave o pristupanju i odluke Upravnog odbora
o prijemu u članstvo.
(3) Kao dokaz o ispunjenju uslova, podnosilac Izjave prilaže: akt o svom upisu u
Registar kod nadležnog državnog organa i opšti akt na osnovu kojih se može
utvrditi delatnost, odnosno ciljevi koje ima u oblasti lovstva.

2. Prestanak članstva

Član 33

(1) Članstvo u Lovačkom savezu Vojvodine prestaje: Izjavom o istupanju,
isključenjem iz članstva i prestankom postojanja člana.
(2) Članstvo prestaje isključenjem u slučajevima.
1) kada član ne izvršava svoje obaveze;
2) kada svojim delovanjem nanosi materijalnu štetu, ili štetu ugledu saveza i
njegovih članova.
(3) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

D E O Č E T V R T I

UPRAVLJANJE SAVEZOM

1. Organi saveza

Član 34

(1) Lovačkim savezom Vojvodine upravljaju njegovi članovi.
(2) Članovi upravljaju savezom preko svojih izabranih predstavnika u organima
saveza.
(3) Organi upravljanja savezom su: Skupština, Upravni odbor, Predsednik i zamenik
predsednika saveza.
(4) Skupština Lovačkog saveza Vojvodine je najviši organ saveza, čije odluke su
dužni da izvršavaju svi organi, kao i svi članovi saveza.
(5) Upravni odbor je izvršni organ skupštine koji upravlja radom i poslovanjem
saveza.
(6) Predsednik je zastupnik saveza i lice koje neposredno organizuje i rukovodi
radom i poslovanjem saveza.
(7) Zamenik predsednika je zastupnik saveza i lice koje zamenjuje predsednika sa
istim pravima, obavezama i odgovornostima koje ima predsednik.
(8) Organ nadzora u savezu je Nadzorni odbor.
(9) Organ nadležan za etička pitanja i Kodeks lovačke etike saveza je Sud časti.
(10)Mandat organa saveza je 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora za još
jedan mandat.

2. Srazmerna zastupljenost u upravljanju savezom

Član 35

(1) Učešće članova u upravljanju savezom ostvaruje se srazmerno broju lovaca koje
predstavljaju.
(2) Srazmerna zastupljenost u organima saveza obezbeñuje se za geografske oblasti
Bačke, Banata i Srema, prema broju lovaca učlanjenih u udruženja iz tih oblasti.
(3) Srazmerna zastupljenost je statutarni cilj zbog kojeg se ne može dovesti u pitanje
punovažnost rada saveza i njegovih organa, ili izbora za njegove organe, u
slučajevima kada se taj cilj ne postigne u potpunosti.

VI POGLAVLJE

SKUPŠTINA

Član 36

(1) Skupštinu čine svi članovi saveza.
(2) Svaki član ima jednog predstavnika i jedan glas u Skupštini.
(3) Lovačka udruženja koja imaju više od 500 lovaca, imaju dva predstavnika i dva
glasa u skupštini.
(4) Članovi saveza odreñuju svog predstavnika u Skupštini na način utvrñen njihovim
statutima i daju mu punomoć sa ovlašćenjem da učestvuje u radu Skupštine i
glasa kod donošenja odluka.
(5) Punomoć se daje u pisanoj formi, sa punim imenom odreñenog lica, potpisom
zastupnika i pečatom davaoca punomoći, za svako zasedanje Skupštine.
(6) Predstavnik člana saveza učestvuje u radu skupštine i glasa na osnovu punomoći.
(7) Ako član ne odredi svog predstavnika po punomoći, u Skupštini ga punovažno
predstavlja njegov zastupnik po statutu.
(8) Predsednik, zamenik predsednika saveza, kao i članovi Upravnog odbora,
Nadzornog odbora i Suda časti saveza ne mogu biti predstavnici ili glasati u
Skupštini.
(9) Skupština ima predsednika.
(10) Skupština ima svoj Poslovnik o radu.

1. Predsednik skupštine

Član 37

(1) Predsednik skupštine pretsedava sednicama i rukovodi radom skupštine.
(2) Predsednik potpisuje odluke Skupštine.
(3) Predsednika bira skupština na obrazloženi predlog Upravnog odbora, javnim
glasanjem.
(4) Obrazloženi predlog mogu dati i članovi skupštine na sednici na kojoj se bira
predsednik.
(5) Predsednik se bira istovremeno sa organima saveza i mandatom od 4 godine, sa
mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat.
(6) Delokrug rada i ovlašćenje predsednika utvrñuju se Poslovnikom o radu
skupštine.

2. Sazivanje sednice skupštine

Član 38

(1) Skupština se sastaje prema potrebama.
(2) Redovna godišnja sednica skupštine održava se jednom godišnje, po pravilu na
kraju lovne godine.
(3) Vanredna sednica skupštine se može sazvati ako za to postoji neodložan razlog iz
delokruga rada i nadležnosti skupštine.
(4) Neodložnim razlogom smatraće se, naročito, postojanje sledećih okolnosti:
1) kada postoji mogućnost da odlaganje donošenja odluke može naneti štetu
savezu;
2) i da će se prekršiti zakon ili statut saveza.
(5) Vanredna sednica se mora sazvati, bez obzira na razlog, ako zahtev za njeno
sazivanje u pisanom obliku podnese jedna trećina članova saveza.
(6) Vanredna sednica se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
(7) Sednicu skupštine saziva upućivanjem poziva u pisanom obliku Predsednik
saveza, a mogu je sazvati i Upravni odbor ili Nadzorni odbor ako predsednik to
ne učini.

3. Delokrug i nadležnost

Član 39

(1) Delokrug skupštine Saveza obuhvata: ostvarivanje ciljeva saveza, utvrñivanje
smernica za rad saveza, planiranje, statusna pitanja i imovinska pitanja veće
vrednosti, kontrolu rada organa Saveza, normativnu delatnost i izbore za organe
saveza, kao i pitanja utvrñivanja prava, obaveza i odgovornosti članova Saveza.
(2) Skupština ima pravo da utvrñuje zadatke i daje naloge za rad svim organima
saveza.
(3) Odluke skupštine su konačne u Savezu.
(4) U statusnim pitanjima i drugim pitanjima od značaja za pravni položaj saveza i
njegovih organa, skupština je nadležna za donošenje sledećih odluka:
1) o promenama pravnog položaja, ili pravne forme saveza, spajanju, pripajanju
ili podeli saveza;
2) o usvajanju statuta saveza i njegovim izmenama i dopunama;
3) o učlanjenju saveza u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu, kao i istupanju
iz članstva;
4) odlučuje o osnivanju zajedničkog privrednog društva, donošenju osnivačkog
akta i zaključenju ugovora članova društva, kada su osnivači lovačka
udruženja članovi saveza i savez;
5) da bira i opoziva organe i članove saveza;
6) da bira i razrešava lica ovlašćena za zastupanje saveza;
7) odlučuje o prestanku rada saveza.
(5) U obavljanju poslova planiranja rada saveza, skupština je nadležna za:
1) donošenje Godišnjeg plana rada i poslovanja saveza sa finansijskim planom
sredstava potrebnih za rad saveza ;
2) donošenje srednjoročnih i dugoročnih planova aktivnosti na ostvarivanju
ciljeva saveza;
3) kao i drugih planova potrebnih za rad i ostvarivanje ciljeva saveza;
(6) U imovinskim pitanjima skupština donosi odluke kada se radi o pitanjima:
1) prodaje, razmene ili drugog raspolaganja nepokretnom imovinom saveza;
20
2) o sticanju i raspolaganju pokretnom imovinom saveza velike vrednosti,
uključujući u to i investicije, gotov novac, ugovore, pozajmice i zaduživanja u
poslovanju kada vrednost imovine kojom se raspolaže ili preuzimaju obaveze
prelazi 40% knjigovodstvene vrednosti imovine saveza iskazane u poslednjem
godišnjem Bilansu stanja;
3) o članarini saveza i drugim novčanim obavezama i doprinosima članova
prema savezu;
4) o pokretanju postupka za naknadu štete prouzrokovane odlukom organa
saveza, kao i imenovanju zastupnika saveza za postupak naknade štete.
(7) U vršenju nadzora nad radom i poslovanjem saveza, skupština razmatra i
odlučuje:
1) o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju saveza koji obuhvata i
izveštaj o utrošenim sredstvima za rad saveza;
2) o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu, u skladu sa
zakonskim propisima o računovodstvu i reviziji;
3) o izveštaju Nadzornog odbora i revizora, ako je vršena revizija;
4) o davanju naloga i zadataka Nadzornom odboru, ili revizoru;
5) o preduzimanju mera u skladu sa utvrñenim stanjem poslovanja.
(8) U sprovoñenju izbora za organe saveza, skupština odlučuje:
1) o izboru Predsednika i zamenika predsednika, članova Upravnog odbora,
Nadzornog odbora, Suda časti i predsednika skupštine saveza;
2) o izboru radnih tela i komisija, koje formira radi izvršenja zadataka iz svoje
nadležnosti;
(9) U okviru svoje normativne delatnosti, skupština donosi:
1) Kodeks lovačke etike Lovačkog saveza Vojvodine;
2) Pravilnik o računovodstvu, kojim se ureñuje voñenje poslovnih knjiga i
računovodstvena politika;
3) Pravilnik o radu Suda časti;
4) Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima;
5) kao i druga opšta akta, čije donošenje predloži Upravni odbor saveza.
(10) Odlučuje u drugom stepenu po žalbama na odluke Upravnog odbora o prijemu i
prestanku članstva u savezu, kao i pravima i obavezama članova saveza.
(11) Odlučuje i o drugim pitanjima iz svog delokruga, koja joj Upravni odbor
podnese na odlučivanje.

1. Način odlučivanja

1.1.Kvorum i glasanje

Član 40

(1) Skupština odlučuje na sednicama.
(2) Skupština može da odlučuje kada ima kvorum.
(3) Skupština ima kvorum i punovažno odlučuje kada je sednici prisutno više od
polovine ukupnog broja članova saveza.
(4) Skupština odlučuje javnim glasanjem, dizanjem ruku.
(5) Skupština može tajno glasati o svakom pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti,
ako tako odluči.
(6) Skupština odlučuje tajnim glasanjem kada bira organe saveza.
(7) Skupština donosi odluke apsolutnom većinom, kvalifikovanom većinom i
relativnom većinom.

1.2. Apsolutna većina za odlučivanje

Član 41

(1) Skupština odlučuje apsolutnom većinom o svim pitanjima iz svoje nadležnosti,
izuzev o pitanjima za koja je ovim statutom predviñena drugačija većina.
(2) Skupština je donela punovažnu odluku apsolutnom većinom kada se za njeno
donošenje izjasnilo više od polovine ukupnog broja članova saveza.

1.3 Kvalifikovana većina

Član 42

(1) Izuzetno, Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom o sledećim pitanjima:
1) promeni pravnog položaja ili pravne forme saveza, spajanju, pripajanju i podeli
saveza;
2) donošenju, izmenama i dopunama Statuta saveza;
3) prodaji, razmeni ili drugom raspolaganju nepokretnom imovinom saveza;
4) prestanku rada saveza.
(2) Skupština je donela punovažnu odluku kvalifikovanom većinom kada se za njeno
donošenje izjasnilo dve trećine članova saveza.

1.4.Relativna većina

Član 43

(1) Skupština odlučuje relativnom većinom kada bira organe saveza.
(2) Skupština je donela punovažnu odluku relativnom većinom kada je za izbor
organa saveza glasala većina od prisutnih na sednici koja ima kvorum i može
punovažno da odlučuje u skladu sa odredbama ovog statuta.

VII POGLAVLJE

UPRAVNI ODBOR

Član 44

(1) Upravni odbor ima 15 članova po položaju i izboru.
(2) Predsednik Lovačkog saveza Vojvodine je po položaju predsednik Upravnog
odbora saveza.
(3) Zamenik predsednika saveza je po položaju član Upravnog odbora saveza.
(4) Ostali članovi Upravnog odbora biraju se u izbornom postupku.
(5) Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik saveza, a mogu ih sazvati i Nadzorni
odbor, ili više od polovine članova odbora ako to ne učini predsednik.
(6) Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini.
(7) Upravni odbor ima svoj Poslovnik o radu.

1. Delokrug i nadležnost

Član 45

(1) Delokrug Upravnog odbora obuhvata: rad na ostvarivanju ciljeva saveza,
pripremu i predlaganje planova rada saveza, izvršenje Godišnjeg plana rada i
drugih planskih dokumenata, izvršenje odluka skupštine, upravljanje imovinom,
upravljanje radom i poslovanjem saveza, podnošenje izveštaja o izvršenju
planova i finansijskom poslovanju saveza, kao i normativnu delatnost.
(2) U obavljanju poslova izvršnog organa skupštine saveza, Upravni odbor je
nadležan za sledeće poslove:
1) priprema i predlaže skupštini saveza donošenje Godišnjeg plana rada i
poslovanja saveza sa finansijskim planom sredstava potrebnih za njegov rad;
2) izvršava Godišnji plan rada i poslovanja saveza;
3) izvršava i druge planove koje donosi skupština;
4) sprovodi odluke skupštine;
5) podnosi skupštini Godišnji izveštaj o radu i poslovanju saveza, uključujući u
to i zveštaj o svom radu i o utrošku finansijskih sredstava za rad saveza;
6) utvrñuje redovni Godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu i podnosi
ga skupštini i nadležnom državnom organu, u skladu sa zakonskim propisima
kojim se ureñuje računovodstvo i revizija;
7) podnosi skupštini i druge izveštaje, predloge i planove u vezi sa radom i
ostvarivanjem ciljeva saveza;
8) predlaže opšte akte koje donosi skupština;
9) predlaže skupštini donošenje odluka;
10) predlaže visinu članarine i drugih novčanih obaveza i doprinosa članova
saveza;
11) obavlja poslove pripreme izbora za organe saveza;
12) priprema sednice skupštine i predlaže dvevni red sednice.
(3) U vršenju ovlašćenja upravljanja radom saveza, Upravni odbor:
1) upravlja radom i poslovanjem saveza;
2) upravlja privrednom delatnošću saveza, usvaja poslovni plan, odobrava
finansijske izveštaje i vrši druga ovlašćenja skupštine jednočlanog društva sa
ograničenom odgovornošću i/ili komplementara komanditnog društva u
skladu sa zakonom, ukoliko osnivačkim aktom ili ugovorom osnivača
zaključenim u skladu sa zakonom za pojedina pitanja ne bude drugačije
određeno;
3) upravlja imovinom saveza;
4) zaključuje ugovore;
5) razmatra i druga poslovna pitanja i poslovne dogañaje od značaja za rad
saveza, donosi odluke i prati njihovo izvršenje;
6) odlučuje o sticanju i raspolaganju pokretnom imovinom saveza, izvršenju
finansijskih obaveza i prava, kratkoročnim pozajmicama i kreditnom
zaduživanju, uključujući u to ugovore i raspolaganje gotovim novcem i
drugim imovinskim pravima i obavezama, kada vrednost imovine kojom se
raspolaže ili preuzimaju obaveze ne prelazi 40% knjigovodstvene vrednosti
imovine saveza iskazane u poslednjem Bilansu stanja;
7) odlučuje o osnivanju privrednog društva saveza i donosi osnivački akt kada
savez sam kao pravno lice osniva jednočlano privredno društvo radi
obavljanje svoje registrovane privredne delatnosti;
8) odlučuje o poveravanju poslova voñenja poslovnih knjiga i sastavljanja
finansijskih izveštaja;
9) razmatra izveštaje o popisu, odlučuje o predlozima Komisije za popis i usvaja
godišnji izveštaj o popisu;
10) odlučuje o vršenju revizije finansijskih izveštaja i izboru revizora;
11) donosi opšta akta saveza, izuzev akata koja su stavljena u nadležnost
skupštine;
12) odlučuje o podnošenju i povlačenju tužbi, krivičnih prijava, kao i pokretanju
prekršajnih i drugih postupaka;
13) odlučuje o pitanjima unutrašnje organizacije rada u savezu, vrši prava i
obaveze poslodavca u skladu sa zakonskim propisima i kolektivnim
ugovorima kojima se ureñuju rad i radni odnosi;
14) imenuje sekretara saveza;
15) formira komisije i druga radna tela Upravnog odbora koja mu pomažu u
izvršavanju njegovih poslova i zadataka;
16) odlučuje u prvom stepenu o prijemu i prestanku članstva u savezu, kao i
pravima, obavezama i odgovornostima članova saveza;
17) odlučuje i o svim drugim pitanjima u delokrugu svog rada, kao i drugim
pitanjima iz rada saveza koja nisu izričito zakonom i statutom stavljena u
nadležnost Skupštine saveza.
(5) Ima pravo da predlaže skupštini razmatranje i donošenje odluka po pojedinim
pitanjima, kada smatra potrebnim da ih iznese pred skupštinu.
(6) Pokreće postupak za donošenje statuta, kao i njegovih izmena i dopuna, odreñuje
trajanje javne rasprave i utvrñuje predlog statuta koji se podnosi na usvajanje
skupštini Saveza.

2. Način odlučivanja

Član 46

(1)Upravni odbor radi i odlučuje na svojim sednicama.
(2)Upravni odbor ima kvorum za rad i odlučivanje kada sednici prisustvuje više od
polovine ukupnog broja njegovih članova.
(3) Odbor odlučuje javnim glasanjem.
(4) Odluka je doneta kada se za nju izjasni više od polovine ukupnog broja članova
Upravnog odbora.
(5) U slučaju podele glasova na jednak broj, odlučuje glas predsednika saveza.
(6) Član koji se ne slaže sa donetom odlukom, ima pravo da izdvoji mišljenje i da se
njegovo neslaganje unese u zapisnik sednice.
(7)Upravni odbor može odlučivati bez sednice ako se radi o pitanjima kod kojih se
mora bez odlaganja doneti odluka, kao i o pitanjima kod kojih troškovi
održavanja sednice premašuju važnost i novčanu vrednost odluke koju treba
doneti.
(8) Odluka bez sednice je doneta kada je za njeno donošenje pisanu saglasnost dalo
dve trećine članova odbora.
(9)Postupak donošenja odluka bez sednice ureñuje se Poslovnikom o radu odbora.

III POGLAVLJE

PREDSEDNIK I ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVEZA

Član 47

(1) Predsednik organizuje rad i neposredno rukovodi radom saveza.
(2) Predsednik potpisuje dokumenta u poslovanju i materijalno-finansijskom
poslovanju saveza.
(3) Predsednik se stara o izvršenju i prati izvršenje odluka Skupštine, Upravnog
odbora, Nadzornog odbora i Suda časti saveza.
(4) Predsednik ima pravo:
1) da upozori svaki organ saveza na njegove dužnosti i obavezu rada, kao i da
sazove sednicu svakog organa saveza, utvrdi dnevni red i zahteva od njega da
izvršava svoje statutarne zadatke, kada smatra da je to potrebno;
2) da stavi veto na odluke svih organa saveza, izuzev Nadzornog odbora
saveza.
(5) Predsednik predstavlja savez u ostvarivanju saradnje sa drugim lovačkim
asocijacijama, na skupovima, konferencijama, lovačkim manifestacijama i
dogañajima u zemlji i inostranstvu.
(6) Zamenik predsednika saveza je podreñen predsedniku i pomaže mu u radu
izvršavajući njegove naloge, a u slučaju njegove odsutnosti i/ili sprečenosti
zamenjuje ga sa istim ovlašćenjima, pravima i obavezama koje ima predsednik u
skladu sa ovim statutom.
(7) Zamenik o svom radu podnosi izveštaje i polaže računa predsedniku, a u njegovoj
odsutnosti Upravnom odboru.

1.Zastupanje

Član 48

(1) Predsednik i zamenik predsednika zastupaju Lovački savez Vojvodine
pojedinačno, samostalno i sa jednakim ovlašćenjima.
(2) Zamenik predsednika zastupa savez u odsutnosti i/ili sprečenosti predsednika.
(3) Ovlašćenja, kao i ograničenja ovlašćenja zastupnika, odreñuju se ovim statutom i
odlukama skupštine, odnosno Upravnog odbora saveza.
(4) Organi saveza ne mogu preneti na zastupnike svoja ovlašćenja za donošenje
odluka iz ovog statuta.

1.1.Ovlašćenja zastupnika

Član 49

(1) Zastupnici saveza su ovlašćeni:
1) da zastupaju savez pred drugim asocijacijama, nevladinim organizacijama,
strukovnim komorama, privrednim društvima, ustanovama i drugim
institucijama;
2) da zastupaju savez pred državnim organima i organizacijama u sudskim,
upravnim i drugim službenim postupcima;
3) da daju pojedinačnu punomoć sa ovlašćenjem za zastupanje Lovačkog saveza
Vojvodine u sudskim, upravnim i drugim službenim postupcima;
4) da zastupaju savez u pravnom prometu, zaključuju ugovore i vrše druge
pravne radnje u granicama svojih ovlašćenja iz ovog statuta, ovlašćenja iz
drugog opšteg akta saveza ili odluka skupštine i Upravnog odbora saveza.
(2) Zastupnici mogu zastupati savez i u drugim slučajevima na osnovu posebnog
pojedinačno datog ovlašćenja od Skupštine, ili Upravnog odbora.

2.2. Ograničenje ovlašćenja

Član 50

(1) Ovlašćenja zastupnika ograničena su dobijanjem predhodne saglasnosti, ili
obavezom predhodnog donošenja odluke nadležnog organa saveza.
(2) U vršenju svojih ovlašćenja, zastupnici saveza ne mogu bez predhodne saglasnosti
ili odluke nadležnog organa:
1) samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove i/ili vršiti druge
pravne radnje u slučajevima gde je zakonom, statutom ili drugim opštim
aktom saveza izričito ustanovljena nadležnost Skupštine ili Upravnog odbora
za donošenje odluke o tome;
2) stvarati druga prava i obaveze u pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine i
Upravnog odbora, pre nego što dobiju saglasnost tih organa;
3) postupati preko granica zastupničkih ovlašćenja, ili postupati suprotno
zakonu, statutu, drugim opštim aktima ili odlukama organa saveza.
(3) Kada su u pitanju: davanje garancija za izmirenje obaveza, prihvatanje obaveza,
povlačenje tužbe, priznanje ili odricanje od tužbenog zahteva, zaključenje
sudskog i vansudskog poravnanja, prebijanje potraživanja ili priznanje
potraživanja, zastupnik mora pribaviti predhodnu saglasnost Upravnog odbora.

3. Pravo veta

Član 51

(1) Predsednik ima pravo veta na odluke organa saveza u slučajevima kada smatra da
postoji mogućnost da će se prekršiti:
1) zakon, drugi propis, ili akt državnog organa;
2) statut, drugi opšti akt ili odluka skupštine saveza;
3) ili postoji mogućnost da će nastupiti imovinska šteta za savez.
(2) Veto se stavlja odmah na samoj sednici na kojoj je doneta odluka i unosi u
zapisnik, a naknadno u pisanoj formi najkasnije do usvajanja zapisnika sa sednice
na kojoj je odluka doneta.
(3) Veto zadržava odluku od izvršenja.
(4) Organ na čiju odluku je stavljen veto dužan je da ponovo razmotri svoju odluku
na istoj sednici, ili na prvoj narednoj sednici u slučajevima kada je potrebno da se
o spornom pitanju pribave dopunske informacije.
(5) Odluka doneta u postupku preispitivanja veta je konačna i izvršna u savezu, a
predsednik i druga nesaglasna lica imaju pravo da se njihova nesaglasnost unese u
zapisnik.

IV POGLAVLJE

NADZORNI ODBOR

Član 52

(1) Nadzorni odbor je organ Skupštine saveza u čije ime vrši nadzor, podnosi joj
izveštaje i polaže računa o svom radu.
(2) Odbor je nezavistan u svom radu i za svoj rad odgovara skupštini.
(3) Odbor kontroliše: poslovanje, upravljanje imovinom saveza, finansijsko
poslovanje i raspolaganje novčanim sredstvima saveza.
(4) Odbor ima pravo i obavezu da pregleda i ispituje: poslovne knjige i poslovnu
dokumentaciju, razmatra redovne finansijske izveštaje iz poslovanja, traži i
razmatra vanredne računovodstvene izveštaje, nadzire izvršenje planskih
dokumenata saveza i traži objašnjenja od Upravnog odbora, Predsednika i lica
ovlašćenog za voñenje poslovnih knjiga saveza.
(5) Odbor kontroliše tačnost redovnog Godišnjeg izveštaja o finansijskom poslovanju
saveza i Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju saveza.
(6) Odbor je dužan da odmah upozori organe saveza kada uoči nedostatke ili
nepravilnosti u njihovom radu i traži njihovo otklanjanje.
(7) Odbor podnosi izveštaj skupštini na njenoj godišnjoj sednici, a po potrebi i na
vanrednim sedniciama.

Član 53

(1) Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih je jedan predsednik.
(2) Predsednika biraju članovi Odbora na prvoj sednici.
(3) Odbor zaseda najmanje 4 puta godišnje.
(4) Odbor punovažno radi i odlučuje kada je na sednici prisutno više od polovine
njegovih članova.
(5) Odluka Nadzornog odbora je doneta kada se za nju izjasni više od polovine
članova odbora.
(6) U slučaju jednako podeljenih glasova, odlučujući je glas Predsednika Nadzornog
odbora.

V POGLAVLJE

SUD ČASTI

Član 54

(1) Sud časti prati sprovoñenje i primenu Kodeksa lovačke etike u radu saveza i
lovačkih udruženja.
(2) Sud časti je organ saveza nadležan za izradu Kodeksa, kao i njegove izmene i
dopune.
(3) Sud razmatra etička pitanja i daje mišljenja o pitanjima primene Kodeksa lovačke
etike.
(4) Mišljenja Suda časti imaju pravnu snagu preporuke organima i članovima saveza.
(5) Sud časti nema disciplinsku nadležnost ili nadležnosti drugostepenog organa u
postupcima kojima se rešava o pravima, obavezama i odgovornostima članova
lovačkih udruženja.
(6) Sud časti ima Pravilnik o radu, kojim se ureñuje delokrug i način njegovog rada.
(7) Sud časti ima sedam članova, od kojih je jedan Predsednik.
(8) Predsednika biraju članovi Suda na svojoj prvoj sednici.
(9) Sud časti ima kvorum za rad i odlučivanje kada je sednici prisutno više od
polovine ukupnog broja njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova od
ukupnog broja članova Suda.
(10) U slučaju jednako podeljenih glasova odlučujući je glas predsednika Suda časti.

VI POGLAVLJE

IZBOR I OPOZIV ORGANA SAVEZA

Član 55

(1) Izborni postupak se započinje odlukom Upravnog odbora o raspisivanju izbora za
organe saveza, a završava sa proglašenjem u skupštini izbornog rezultata od
strane Izborne komisije.
(2) Pripremu izbora za organe saveza sprovodi Upravni odbor.
(3) Kandidate predlažu članovi saveza.
(4) Listu kandidata za izbore i sadržinu glasačkog listića utvrñuje Upravni odbor na
osnovu predloga kandidata dostavljenih od članova saveza.
(5) Izbore u skupštini sprovodi Izborna komisija.
(6) Organe saveza biraju članovi na sednici skupštine, tajnim glasanjem.

1. Način izbora

1.1.Raspisivanje izbora

Član 56

(1) Upravni odbor raspisuje izbore najmanje 90 dana pre isteka mandata organa
saveza.
(2) Odlukom o raspisivanju izbora utvrñuju se:
1) organi za koje se sprovode izbori i broj kandidata koji se bira;
2) postupak i uslovi za predlaganje kandidata u skladu sa ovim statutom;
3) rok za dostavljanje predloga;
4) vreme održavanja izbora.
(3) Odlukom o raspisivanju izbora utvrñuje se broj predstavnika u organima saveza
koji se biraju iz geografskih oblasti Bačke, Banata i Srema, vodeći računa o
srazmernoj zastupljenosti članova saveza iz tih oblasti.
(4) Odluka o raspisivanju izbora dostavlja se članovima saveza, sa pozivom da
dostave svoje predloge.

1.2.Predlaganje kandidata

Član 57

(1) Članovi saveza predlažu kandidate putem zajednički datih predloga.
(2) Zajednički predlog se daje u pisanoj formi, potpisan i overen pečatima
predlagača.
(3) Jedan član saveza može biti predlagač i potpisnik samo u jednom zajedničkom
predlogu.
(4) Broj predloženih kandidata u jednom zajedničkom predlogu ne može biti veći od
broja koji se bira.
(5) Jedno lice može biti kandidovano samo za jedan organ saveza.
(6) Za sticanje svojstva predloženog kandidata na izborima za organe saveza
potrebno je:
1) da kandidata za predsednika ili zamenika predsednika saveza zajedno predloži
najmanje 15 članova saveza;
2) da kandidata za ostale organe saveza zajedno predloži najmanje 5 članova
saveza;
3) i da je predlogu priložena svojeručno potpisana izjava predloženog kandidata
da se prihvata kandidature.
(7) Upravni odbor utvrñuje Listu kandidata i sadržinu glasačkog listića na osnovu
datih predloga kandidata dostavljenih od članova saveza.
(8) Ako u postupku zajedničkog predlaganja ne bude predložen dovoljan broj
kandidata da bi se izabrali svi članovi jednog organa saveza, predlog kandidata do
potrebnog broja članova organa koji se bira može dati Upravni odbor.
1.3.Sprovoñenje izbora
Član 58
(1) Izbori se sprovode tajnim glasanjem glasačkim listićima.
(2) Izborna komisija organizuje i sprovodi glasanje na skupštini, utvrñuje rezultat
glasanja i proglašava ko je izabran.
(3) Izbornu komisiju bira skupština javnim glasanjem na sednici na kojoj će se
sprovesti izbori.
(4) Komisija ima 5 članova, a skupština može izabrati i veći broj s time što on mora
biti uvek neparan.
(5) Kod utvrñivanja rezultata glasanja smatra se izabranim onaj kandidat koji je dobio
veći broj glasova prisutnih na sednici skupštine koja ima kvorum i može
punovažno da odlučuje u skladu sa ovim statutom.
(6) Ako dva kandidata imaju isti broj glasova, glasanje za njih se odmah ponavlja ako
od toga zavisi koji od njih će biti izabran.
(7) Glasanje se ponavlja javnim glasanjem, dizanjem ruku.
(8) Izborna komisija podnosi skupštini izveštaj o rezultatima glasanja i proglašava
koji kandidati su izabrani u organe saveza.
(9) Procedure u sprovoñenju glasanja i utvrñivanju rezultata glasanja, kao i
administrativni poslovi izbornog postupka ureñuju se Poslovnikom o radu
skupštine.

2. Opoziv

Član 59

(1) Svaki organ ili član organa saveza može biti opozvan pre isteka mandata.
(2) Odluku o opozivu donosi skupština saveza.
(3) Postupak opoziva se pokreće:
1) na osnovu odluke Skupštine da se glasa o opozivu;
2) ili na pisani zahtev najmanje 1/3 članova saveza da se glasa o opozivu.
(4) Ako skupština donese odluku o opozivu, imenovaće odmah vršioca dužnosti ili
privremeni kolektivni organ odreñujući njegova ovlašćenja i zadatke, kao i rok u
kojem će se sprovesti izbori.

3. Ostavka

Član 60

(1) Svaki organ ili član organa saveza može podneti ostavku u toku trajanja svog
mandata.
(2) Ostavka se podnosi skupštini saveza, a članovi pojedinih radnih tela i komisija
podnose ostavku organu koji ih je izabrao.
(3) Ostavka se može podneti usmeno na sednici organa koji je izabrao podnosioca
ostavke, ili u pisanom obliku kada se ostavka podnosi van sednice, a mandat
podnosioca ostavke prestaje danom njenog podnošenja.

D E O P E T I

AKTIVNOSTI I IMOVINA SAVEZA

VII POGLAVLJE

AKTIVNOSTI SAVEZA

Član 61

(1) Savez vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrñeni njegovim statutom.
(2) Savez neposredno obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se može steći
dobit, a koja je u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima i u manjem obimu,
odnosno obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva utvrñenih ovim statutom.
(3) Delatnost Lovačkog saveza Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se ureñuje
klasifikacija delatnosti je: 94.99 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
(4) Privredna delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima saveza, u skladu sa zakonom
kojim se ureñuje klasifikacija delatnosti i zakonom kojim se ureñuje lovstvo, je
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti; a u okviru odgovarajućih
uslužnih delatnosti naročito i: uslužne delatnosti u vezi sa promocijom lovstva i
traperstva; delatnost planiranja u lovstvu; istraživanja i razvoja u ostalim
prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama u oblasti lovstva; stručni poslovi u
gazdovanju lovištima; prikupljanja i obrade podataka za lovišta; distribucije
lovnih karata; organizovanja aktivnosti svojih članova u razvoju rekreativnog
streljaštva; uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom; kao i izdavanja knjiga,
časopisa i periodičnih izdanja, sa ciljem informisanja javnosti i obrazovanja
lovaca u oblasti lovstva.
(5) Lovački savez Vojvodine će obavljati svoju registrovanu privrednu delatnost:
neposredno i/ili osnivajući privredno društvo u oblasti lovstva.
(6) Savez i njegovi članovi odlučiće svojom slobodnom voljom o osnivanju
zajedničkog privrednog društva, radi poslovanja pod zajedničkim imenom i
obavljanja privrednih i drugih delatnosti kojim ostvaruju svoje zajedničke ciljeve
i interese u oblasti lovstva, a naročito: lova, traperstva i odgovarajućih uslužnih
delatnosti u lovstvu, uzgoja divljači; obavljanja poslova planiranja u lovstvu;
prikupljanja i obrade podataka za Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka koje
vode nadležni državni organi; distibucije lovnih karata korisnicima lovišta;
obavljanja stručnih poslova u gazdovanju lovištima i/ili lovočuvarskih poslova;
uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom, odnosno gajenja šuma i ostalih
šumarskih delatnosti (u oblasti lovstva); lovno-turističke delatnosti i pružanja
lovno-turističkih usluga; ostalih sportskih aktivnosti u oblasti lovstva koja
obuhvataju sportsko-rekreativni lov i pomoćne usluge u sportsko-rekreativnom
lovu, kao i drugih poslova u lovstvu u skladu sa zakonskim propisima.

VIII POGLAVLJE

IMOVINA SAVEZA

1. Imovina i način korišćenja imovine saveza

Član 62

(1) Imovina saveza koristi se za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva.
(2) Lovački savez Vojvodine ima pokretnu i nepokretnu imovinu.
(3) Lovački savez Vojvodine ima nepokretnu imovinu, koju čine: poslovni prostor
zgrade „Dom saveza lovačkih udruženja“, u Novom Sadu, ulica Jovana
Đorñevića broj 4, u kojoj je sedište saveza, zemljište i objekti koje obuhvata
„Ogledni centar Kaćka šuma“ u Kaću.
(4) Savez ima pokretnu imovinu, koju čine osnovna sredstva i druga oprema za rad
i poslovanje koja se evidentira u poslovnim knjigama u skladu sa zakonom.
(5) Savez stiče imovinu od: članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona,
finansijskih subvencija, kamata na uloge, zakupnine, kao i od privredne ili druge
delatnosti u skladu sa zakonom i statutom.
(6) Prihodi ili dobit od privredne i druge delatnosti ulažu se isključivo za
ostvarivanje ciljeva saveza utvrñenih ovim statutom, a naročito: za ostvarivanje
opšteg interesa u lovstvu, unapreñenja gajenja i zaštite divljači i gazdovanja
lovištima.
(7) Savez svoju imovinu i delatnosti evidentira i iskazuje u skladu sa zakonskim
propisima i računovodstvenim standardima kojima se ureñuje računovodstvo i
revizija.

2. Primalac imovine

Član 63

(1) U slučaju prestanka rada Lovačkog saveza Vojvodine, primalac njegove
imovine, na osnovu odluke skupštine, može biti samo domaće nedobitno pravno
lice osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva u oblasti lovstva.
(2) Ako se u trenutku prestanka saveza ne može postupiti na način odreñen statutom,
sa imovinom će se postupiti na način propisan zakonom.

IX POGLAVLJE

ADMINISTRATIVNI POSLOVI U SAVEZU

Član 64

(1) Administrativni poslovi u savezu obuhvataju sledeće stručne poslove: planiranje,
evidentiranje, poslovno izveštavanje i kancelarijsko poslovanje.
(2) Savez vodi poslovne knjige, sačinjava i obelodanjuje finansijske i druge izveštaje
u skladu sa zakonom i ovim statutom.
(3) Savez vodi evidenciju o svojim članovima, knjigovodstvene evidencije,
evidencije kretanja dokumenata i ostale evidencije kancelarijskog poslovanja.
(4) Organizovanje administrativnih poslova u savezu ureñuje se posebnim opštim
aktom u skladu sa zakonom i statutom.
(5) Sekretar Lovačkog saveza Vojvodine organizuje rad i stara se o izvršenju
administrativnih poslova saveza.

1. Planiranje

Član 65

(1) Lovački savez Vojvodine ima sledeća planska dokumenta:
1) Godišnji plan rada i poslovanja sa finansijskim planom za njegovo
ostvarivanje;
2) srednjoročne, drugoročne i druge planove potrebne za ostvarivanje ciljeva
saveza.
(2) Godišnji plan rada i poslovanja obuhvata:
1) plan aktivnosti na ostvarivanju ciljeva saveza;
2) kao i finansijski plan, kojim se predviñaju i rasporeñuju potrebna finansijska
sredstva za ostvarivanja ciljeva i troškova rada saveza.
(3) Godišnji plan se vremenski usklañuje sa trajanjem lovne godine i aktivnostima
saveza i njegovih članova u lovstvu.

2. Poslovne knjige

Član 66

(1) Lovački savez Vojvodine vodi poslovne knjige i knjigovodstvene evidencije u
skladu sa zakonom, statutom i internom
PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
IvicaL
 Za zastupanje Lovačkog saveza Vojvodine, pojedinačno i ravnopravno ovlašćeni
su: predsednik i zamenik predsednika Lovačkog saveza Vojvodine, po svom
položaju.

malo mi to nestima, ali ajde,...
lala, pa sta
 
milenko0609
 Znači imamo dva Predsenika, a na skupštini se birao jedan?
30-06,22-250,NOD,JOD,I BOG DA TE VIDI...
 
IvicaL
 Mislim da je to - Bog koji hoda - za sebe namestio pa da iako je potpredsednik bude ravan glavnom,.... ili bar ja tako mislim
lala, pa sta
 
Gedza66
 A ja mislio da zamenik postoji samo iz razloga da nadoknadi opravdano odsustvo precednika, kad ono "ravnopravni"???

Zato brate Sremac75, uz prethodne čestitke na izboru u tu pravnu komisiju Bravo 2, sa očekivanjem da ćeš dati dobar doprinos u izradi nacrta budućeg statuta LSV, upućujem ti jednu drugarsku sugestiju.;)

U nacrtu statuta LSV predvideti dva precednika i dva zamenika precednika koji neće biti ravnopravni sa precednicima već će ih samo menjati kada su precednici opravdano u nemogućnosti da vrše dužnost precednika a u obrazloženju nacrta statuta obavezno navesti da "dva para očiju mnogo dalje vidi nego jedan par, naročito ako su potpomognuti gledanjem još dva umesto jednog para očiju"???

Mislim da bi ovakvo obrazloženje bilo "vrh vrhova" i da bi izazvalo suze u očima većine delegata na skupštini iako nose naočare sa sokoćalima debelim kao dno tegli moje gedžinice u koje sipa "brend" sa ovih prostora (ajvar od Leskovačke paprike)???

Neka ti je Bog na pomoći!!!KrstiVaistinu

PS. Jesi ti dobio odobrenje Komisije za informisanje da objaviš važeči Statut LSV-a????
ČUJTE LOVCI!!!ČUVAJTE SE SEBE
 
Sremac75
 Nastavak Statuta......
2. Poslovne knjige

Član 66


(1) Lovački savez Vojvodine vodi poslovne knjige i knjigovodstvene evidencije u
skladu sa zakonom, statutom i internom računovodstvenom regulativom.
(2) Savez ima Pravilnik o računovodstvu, kao svoj opšti akt kojim se urenuje
vonenje poslovnih knjiga, računovodstvena politika i odgovornost za vonenje
poslovnih knjiga.
(3) Savez može poveriti vonenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim i drugim
propisima kojim se urenuje računovodstvo, ili ih voditi u okviru organizovanja
administrativnih poslova saveza.
(4) Revizija finansijskih izveštaja vrši se u skladu sa propisima kojima se urenuje
računovodstvo i revizija, ili na osnovu odluke nadležnog organa saveza.

3. Poslovni izveštaji

Član 67

(1) Godišnji obračuni i izveštaji o radu Lovačkog saveza Vojvodine podnose se
članovima na redovnoj godišnjoj sednici skupštine saveza.
(2) Lovački savez Vojvodine ima sledeće poslovne izveštaje:
1) Godišnji izveštaj o radu i poslovanju saveza sa izveštajem o utrošenim
finansijskim sredstvima za rad saveza;
2) redovni Godišnji finansijski izveštaj u skladu sa propisima kojima se urenuje
računovodstvo i revizija, i
3) Godišnji izveštaj Nadzornog odbora.
(3) Godišnji izveštaj o radu i poslovanju saveza obuhvata: podatke o izvršenju
Godišnjeg plana rada, aktivnostima saveza u protekloj lovnoj godini i utrošenim
finansijskim sredstvima.
(4) Redovan Godišnji finansijski izveštaj utvrnuje i prikazuje finansijsko poslovanje
Lovačkog saveza Vojvodine za izveštajnu godinu, u skladu sa zakonskim
propisima o računovodstvu i reviziji.
(5) Godišnji izveštaj o radu i poslovanju saveza i Godišnji finansijski izveštaj
skupštini podnose Upravni odbor i predsednik saveza, a potpisuje predsednik
saveza kao zastupnik saveza .
(6) Godišnji izveštaj Nadzornog odbora obuhvata: izveštaj o utvrnenom stanju u
vršenju nadzora nad radom, poslovanjem i raspolaganjem novčanim sredstvima
saveza, kao i radu Nadzornog odbora.
(7) Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsednik saveza odgovorni su za istinito i
tačno prikazivanje izveštaja koji se podnose skupštini.

4. Sekretar saveza

Član 68

(1) Sekretar saveza je neposredno ovlašćeno i odgovorno lice za izvršenje
administrativnih poslova saveza.
(2) Sekretara imenuje Upravni odbor sa mandatom od 4 godine i mogućnošću
ponovnog izbora, za još jedan mandat.
(3) Sekretar obavlja sledeće poslove:
1) pomaže predsedniku u pripremama sednica Skupštine i Upravnog odbora, kao
i predsednicima ostalih kolektivnih organa i radnih tela saveza;
2) organizuje i/ili neposredno obavlja administrativne poslove;
3) obezbenuje stručnu pomoć u radu organa i radnih tela saveza;
4) administrativno izvršava odluke organa saveza;
34
5) koordinira i nadzire kretanje računovodstvenih isprava i drugih dokumenata
potrebnih za računovodstveno evidentiranje i vonenje poslovnih knjiga
saveza;
6) vodi računa da se rad saveza odvija u skladu sa zakonom, statutom, drugim
opštim aktima i odlukama organa saveza;
7) priprema i/ili se stara o pripremanju svih nacrta i predloga dokumenata za
Skupštinu, Upravni odbor i druge organe i tela saveza;
8) stara se i vodi računa o ostvarivanju javnosti rada saveza i izlaženju
informativnih glasila saveza;
9) stara se i vodi računa o administrativnim poslovima izvršenja finansijskog
plana, kancelarijskom poslovanju i drugim administrativnim poslovima u
savezu;
10) obavlja i druge poslove i zadatke iz delokruga administrativnih poslova po
nalogu predsednika i Upravnog odbora.
(4) Sekretar saveza za svoj rad odgovara Predsedniku i Upravnom odboru.

D E O Š E S T I

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

X POGLAVLJE

PRELAZNE ODREDBE

Član 69

(1) Lovački savez Vojvodine i članovi saveza uskladiće svoje statute sa Zakonom o
udruženjima do kraja 2010. godine.
(2) Savez i njegovi članovi urediće u svojim statutima na jedinstven način:
1) opšte i zajedničke ciljeve i interese u lovstvu;
2) osnove zajedničkog delovanja u lovstvu;
3) obavljanje privrednih i drugih delatnosti u oblasti lovstva.
(3) U postupku usklanivanja statuta sa Zakonom o udruženjima, lovačka udruženja će
urediti u statutima po svojoj slobodnoj volji unutrašnju organizaciju i rad
udruženja prema svojoj tradiciji i običajima.

Član 70
(1) Savez i njegovi članovi urediće u svojim statutima i drugim opštim aktima na
jedinstven način svoj rad i poslovanje u oblasti lovstva u skladu sa Zakonom o
divljači i lovstvu.
(2) Usklanivanje rada, unutrašnje organizacije, opštih akata i administrativnih
poslova, Savez i njegovi članovi sprovešće u rokovima i na način utvrnen
Zakonom o divljači i lovstvu.

XI POGLAVLJE

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71

(1) Izmene i dopune statuta vrše se na način i u postupku kako je donet.
(2) U postupku donošenja statuta, kao i njegovih izmena i dopuna, sprovodi se javna
rasprava u lovačkim udruženjima koja su članovi saveza.
(3) Trajanje javne rasprave odrenuje Upravni odbor, vodeći računa da se obezbedi
mogućnost blagovremenog upoznavanja i stavljanja primedbi na predlog od
strane članova saveza pre donošenje odluke o usvajanju statuta.
(4) U hitnim slučajevima i/ili kada se radi o manjim izmenama i dopunama statuta,
predlog se može dostaviti uz poziv za sednicu a rasprava sprovesti na sednici
skupštine na kojoj se donosi odluka.
(5) Statut stupa na snagu istekom roka od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
(6) Objavljivanje statuta sprovodi se isticanjem u sedištu saveza i dostavljanjem
statuta članovima saveza.
(7) Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Lovačkog saveza
Vojvodine upisan u Registar društvenih organizacija pod registarskim brojem 354
od 18.06. 2007. godine.
(8) Nakon stupanja na snagu, organi saveza izabrani na skupštini 12.05.2007. godine
nastaviće sa radom po novom statutu do isteka mandata na koji su izabrani, a
najkasnije do 12.05.2011. godine.

Predsedavajući skupštine Lovačkog saveza Vojvodine
Dejan Milkov
_________________________________
Predsednik Lovačkog saveza Vojvodine
Prof. dr. Miloš Beuković
__________________________________
36
PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
Sremac75
  Ovo je Statut LSV-a, koji je potrebno izmeniti i uskladiti sa aktuelnim trenutkom.

Na jučerašnjoj sednici UO LSV sam izabran za predsednika Komisije za pravna pitanja koja treba, najkasnije do sledeće redovne Skupštine, da izradi predlog izmena i dopuna postojećeg Statuta.

Cilj izmena treba da bude :
- modernizacija Statuta u cilju modernizacije i efikasnosti rada Saveza
- prilagođavanje Saveza potrebama lovaca
-.....

Pozivam sve koji imaju želju i volju da doprinesu poboljšanju statutarnih rešenja da daju svoj doprinos i pomognu da dobijemo Statut po meri lovaca.
PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
Lala
 

Sremac75 kaže:
Cilj izmena treba da bude :
- modernizacija Statuta u cilju modernizacije i efikasnosti rada Saveza
- prilagođavanje Saveza potrebama lovaca
-.....


....
- odlukom Suda časti LSV doživotno zabraniti svim dosadašnjim funkcionerima koji su u prethodnom periodu 'zasrali' i 'serendali po lovstvu' da učestvuju u radu organa saveza!
- uvaženom lovnom stručnjaku i kadroviku LSV Milenku Zeremskom dati ekskluzivno i jedino zaduženje da redovno hrani labudove u jezeru u Dunavskom parku!
- brigu oko pataka u jezeru u Dunavskom parku poveriti osvedočenim upravnicima lovišta Milošu Kunovcu i Miletu Ivanoviću iz 'Vojvodjanskog lovca', pod nadzorom Zorana Ristića iz Komisije LSV za uzgoj divljači . Miloš da hrani patke, a Mile patkove!
- zadužiti 'Boga koji hoda' da razvije projekat ishrane populacije golubova na Miletićevom trgu u centru Novog Sada

Kud ćeš konstruktivnije odredbe?
Bogu 'fala, što sam Lala Smile
 
Sremac75
 Do jaja....

Ajmo sad ozbiljno.....

Vec nekoliko godina kritikujemo i ukazujemo na kojekakve gluposti i budalastine, a sad imamo sansu da nesto promenimo.
Moje misljenje je da je bas izmena Statuta ono od cega treba poceti.
Ja imam neke ideje ali bih voleo da vidim i neke druge.

Hajde da pokusamo da menjamo....
PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
IvicaL
 Pa dobro,... i ti labudi, patke i golhubi moraju od neceg da zive,...

Realno

A da kazem nesto pametno - nemam
Jedino mogu da se nadam da ce jednom pametni i posteni ljudi da upravljaju,...
lala, pa sta
 
paninm
 Mozda treba probati sa ogranicenjima na funkcijama? Da jedna osoba moze biti samo jednom predsednik ili podpredsednik? Nesto slicno kad se bira predsednik drzave, koji posle jednog mandata vise nema prava da se kandiduje?
To bi mozda dovelo do nekih promena?

Ali ako je to pravno moguce, to bi znacilo da bi vec na sledecim izborima dobili kompletno novo rukovodstvo u Savezima.
 
borkovrsac
 Možda treba u članu 13 ili 14 dodati da se treba posvetiti polpularizaciji lovstva i edukaciji dece i omladine u oblasti lovstva. Samim tim povećaće se broj članova, javnost će biti upućenija u samo lovstvo... što povlači još niz drugih (pozitivnih) stvari za dobrobit i razvoj lova u našoj zemlji.
Napr.saradnja sa Min.Prosvete, Min.Zaštite Živ.Sredine, može veoma dobro uticati na edukaciji dece... obilasci lovišta, poznavanje flore i faune, pa čak i radovi u lovštu...
 
DakiNS
 Mislim da u delu koji je vezan za imovinu saveza treba uključiti i pravo da samo savez može biti pravni naslednik imovine koja je nekada oduzeta savezu ili bilo kojem udruženju građana a vezano za lovstvo.- (Lovzad).
Druga stvar da ukoliko je bilo koji član uradio u prošlosti bilo šta što bi štetilo lovstvu , divljači ili barem ugledu lovaca ili nije uradio ništa da bi sprečio bilo koju štetu - materijalnu ili nematerijalnu prema lovstvu , ne može biti biran u bilo koji organ saveza. Mislim na pomaganje zelenima u nameri sprečavanja ili ograničavanja lova. (posebno logistička podrška zelenima)
Svaki prekršaj , ili krivično delo vezano za lovstvo počinjeno od strane lovca bilo kada , isključuje mu pravo da bude biran u bilo koji organ saveza.

Obavezan kvartalni izveštaj o radu Jelena. Sa troškovnikom i neizvršenim a preuzetim obavezama (planska dokumenta , upravljanje lovištem , a i pismenim obrazloženjem loših rezultata LU kojima upravlja.
Zabrana biranja u organe ili komisije saveza svih koji su već bili u nekoj od komisija a nisu pokazali nikakve ili bolje reći loše rezultate. Članove koji su prešli u sedmu deceniju života može se birati samo u počasno članstvo, a nikako u komisije koje treba da kontrolišu rad i zakonitost rada , bilo kojeg organa saveza, izuzetak su članovi koji su strukom i zanimanjem usko vezani uz lovstvo ili im je struka vezana za finansije ili pravne norme. Da se ne bi deševalo da se neki izlapeli dedica koji još nije otkrio postojanje bezdimnog baruta a pritom nema pojma niti o jednom segmentu lovstva (osim dugogodišnjeg lova) odlučuje o budućnosti lovstva koju ni sam nema.

Nastaviću se!
KADA BUDEM LOVIO U VEČNIM LOVIŠTIMA LOVIĆU SA BRETONOM
 
davorcalic
 

borkovrsac kaže:
Možda treba u članu 13 ili 14 dodati da se treba posvetiti polpularizaciji lovstva i edukaciji dece i omladine u oblasti lovstva. Samim tim povećaće se broj članova, javnost će biti upućenija u samo lovstvo... što povlači još niz drugih (pozitivnih) stvari za dobrobit i razvoj lova u našoj zemlji.
Napr.saradnja sa Min.Prosvete, Min.Zaštite Živ.Sredine, može veoma dobro uticati na edukaciji dece... obilasci lovišta, poznavanje flore i faune, pa čak i radovi u lovštu...


Nije valda da nema podmladka u Statutu....ja jesam čitao dok nisam izbuljavio pa reko,preskočio negde njih,al vidim da je i kolega primetio.... i još bih dodao to da nigde nepiše kako treba da izgledaju svečana odela našeg saveza. Svi se slažu da imamo ugled u svetu lovstva al kad negde odu naši predstavnici to nakaradno liči ko svako za sebe... dajte nek neko to osmisli da ličimo bar na nešto...
Žena mi Makedonka....ena Shock
 
DakiNS
 Da li je moguće da nema više predloga za izmene statuta?
KADA BUDEM LOVIO U VEČNIM LOVIŠTIMA LOVIĆU SA BRETONOM
 
Skoči na forum:

Slične teme
Tema Forum Odgovori Poslednji upis
ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 2016. PROPISI O LOVU 1824 29.02.2024. 22:43
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА PROPISI O LOVU 106 27.07.2019. 16:13
Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 12
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA
УРЕДБA О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИ...
Lovci, dobro obratite pažnju
У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,218,789 posete www.srbijalov.com