Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Objavljena izmena pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti za oružje!


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Objavljena izmena pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti za oružje!

PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA
("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 i 79/2016)


Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja i bliži uslovi koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje.

Član 2

Zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje se lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene lekarske preglede (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova).

Ovlašćena zdravstvena ustanova mora da ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada propisane odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Pored uslova iz stava 2. ovog člana, za obavljanje lekarskih pregleda fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, zdravstvena ustanova mora da ima:

1) u radnom odnosu, odnosno drugom vidu radnog angažovanja doktora medicine - specijalistu oftalmologije, i doktora medicine - specijalistu psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije;

2) prostor za čuvanje medicinske dokumentacije, odnosno metalni ormar sa ključem za zdravstvene kartone o zdravstvenoj sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Član 3

Lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obuhvata:

1) uvid u Izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, ne stariji od 30 dana, izdat od strane izabranog lekara - doktora medicine ili doktora medicine specijaliste za oblast opšte medicine, odnosno specijaliste medicine rada (Obrazac 1.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;

2) uzimanje anamnestičkih podataka o zdravstvenom stanju fizičkog lica;

3) klinički pregled fizičkog lica koji obavlja tim zdravstvenih radnika i saradnika (u daljem tekstu: tim), koga čine doktor medicine - specijalista medicine rada, doktor medicine - specijalista oftalmologije i doktor medicine - specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije;

4) po potrebi, dodatne dijagnostičke procedure i druge preglede.

Član 4

Klinički pregled iz člana 3. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sastoji se iz:

1) lekarskog pregleda;

2) laboratorijskih analiza - testiranje na psihoaktivne supstance (po indikaciji specijaliste medicine rada ili psihijatra / neuropsihijatra);

3) ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi);

4) pregleda doktora medicine - specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i adneksa oka i ispitivanje oštrine vida na daljinu i blizinu;

5) pregleda doktora medicine - specijaliste psihijatrije, odnosno, neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, ispitivanje funkcija govora i pisanja, psihološki intervju i procena osobina ličnosti.

Član 5

Podaci dobijeni na osnovu zdravstvenog pregleda i izjavi fizičkog lica sa potpisom o davanju saglasnosti na tačnost datih anamnestičkih podataka, kao i pristanak na obavljanje testa na psiho-aktivne supstance, evidentiraju se u Zdravstveni karton o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 2.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 6

Fizičko lice smatra se zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja ako se lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika utvrdi da je fizički i duševno zdravo, odnosno da nema kontraindikacije (bolesti i zdravstvena stanja) koje fizičko lice čine zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja.

Kontraindikacijama za držanje i nošenje oružja u lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika smatraju se sledeće bolesti i zdravstvena stanja:

1) psihijatrijske i neurološke bolesti i stanja:

(1) demencije svih etiologija,

(2) sklonost stanjima panike i fobije, koja utiču na bezbedno rukovanje oružjem,

(3) akutne ili hronične psihoze,

(4) posttraumatski stresni poremećaj (PTSP),

(5) alkoholizam,

(6) zavisnost od psihoaktivnih supstanci,

(7) svi oblici epilepsije,

(8) bolesti i poremećaji spavanja (narkolepsija i katalepsija) ukoliko su otporni na lečenje,

(9) afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja), koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem,

(10) bolesti i stanja koja se manifestuju poremećajem koordinacije, rigorom, tremorom, horeičkim i atetotičkim pokretima,

(11) Alchajmerova bolest i druge degenerativne bolesti i poremećaji nervnog sistema,

(12) oboljenja nerava, korena nerava i pleksusa koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem,

(13) trauma glave i nervnog sistema sa trajnim neurološkim i psihičkim posledicama, koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem;

(14) zapaljenje i vaskularne bolesti centralnog nervnog sistema sa trajnim neurološkim i psihičkim posledicama, koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem,

(15) druge neurološke bolesti i stanja, povrede i anomalije nerava i mišića koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem;

(16) izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju (pamćenje, pažnja, koncentracija);

2) (brisana)

3) bolesti i stanja organa vida:

(1) bolesti i mane organa vida koje dovode do smanjenja oštrine vida. Oštrina vida, sa ili bez korekcije, ne sme biti manja u zbiru na oba oka od 0,8, uz uslov da jedno oko ima oštrinu vida najmanje 0,5 i očuvanu širinu vidnog polja. Ako osoba koristi samo jedno oko (funkcionalni monokulus ili anoftalmus), oštrina vida tog oka, sa ili bez korekcije mora biti najmanje 0,7, pri čemu širina vidnog polja mora biti najmanje 140 stepeni u horizontalnoj osovini i bez apsolutnih skotoma u centralnom vidnom polju u širini od 30 stepeni od centralne tačke fiksacije,

(2) druge bolesti i mane organa vida koje remete funkciju vida tako da mogu ugroziti bezbedno rukovanje oružjem;

4) bolesti i stanja sluha i vestibularnog aparata:

(1) obostrano oštećenje sluha, ukoliko je gubitak sluha veći od 40 dB (decibela) na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca), sa ili bez odgovarajućeg slušnog amplifikatora,

(2) u slučaju da je stanje sluha na jednom uvu potpuno uredno, oštećenje sluha na drugom uvu ne sme biti veće od 50 decibela na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca), sa ili bez odgovarajućeg slušnog amplifikatora,

(3) oboljenja vestibularnog aparata sa poremećajem ravnoteže koji mogu ugroziti sigurno rukovanje oružjem;

5) bolesti i stanja respiratornog sistema koja mogu izazvati tešku respiratornu ili kardiorespiratornu insuficijenciju i koja utiču na bezbedno rukovanje oružjem;

6) stanja i bolesti srca i kardiovaskularnog sistema koja mogu dovesti do težih poremećaja srčanog ritma i promena stanja svesti, osim u medicinski kontrolisanim slučajevima;

7) bolesti i stanja endokrinog sistema teškog oblika, koja utiču na bezbedno rukovanje oružjem;

8) bolesti i stanja mišićno-koštanog sistema: urođene ili stečene malformacije i deformiteti, kao i funkcionalni poremećaji koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem;

9) tumori, kao i ostala stanja i bolesti koji, s obzirom na mesto i/ili funkcionalnu aktivnost i/ili morfologiju i/ili ponašanje, utiču na bezbedno rukovanje oružjem.

Član 7

Nakon obavljenog lekarskog pregleda fizičkog lica, ovlašćena zdravstvena ustanova je dužna da donese ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja najkasnije u roku od pet dana od dana početka lekarskog pregleda iz člana 3. ovog pravilnika, odnosno najkasnije u roku od 15 dana u slučaju sprovođenja dodatnih dijagnostičkih procedura i lekarskih pregleda.

Član 8

Nakon obavljenog lekarskog pregleda, ovlašćena zdravstvena ustanova izdaje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 3.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Uverenje sadrži ocenu zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, i to:

1) sposoban/na ili;

2) nesposoban/na.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja potpisuje doktor medicine - specijalista medicine rada.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava 1. ovog člana, zavisno od ocene zdravstvene sposobnosti iz člana 7. ovog pravilnika, izdaje se sa rokom važenja do pet godina.

O oceni zdravstvene sposobnosti ovlašćena zdravstvena ustanova izveštava:

1) pregledanu osobu;

2) najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog pregleda, ako je ocena zdravstvene sposobnosti "nesposoban/na" i/ili ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo vlasnika oružja na vanredni lekarski pregled.

Ako je fizičko lice proglašeno zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja, ponovni zdravstveni pregled nije moguć pre isteka roka od šest meseci.

Član 9

Izveštaj o promeni zdravstvenog stanja fizičkog lica koje poseduje dozvolu za držanje i nošenje oružja (Obrazac 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo, izabrani lekar iz člana 3. ovog pravilnika dostavlja najbližoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova - odmah po saznanju o promeni zdravstvenog stanja tog fizičkog lica.

Član 10

Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema Uverenja drugostepenoj lekarskoj komisiji, koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Drugostepena lekarska komisija sastoji se od predsednika komisije, zamenika predsednika, tri člana komisije i njihovih zamenika. Predsednik i zamenik predsednika komisije je doktor medicine - specijalista medicine rada. Članovi i zamenici članova komisije su doktor medicine - specijalista oftalmologije i doktor medicine - specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije.

Predsednik, zamenik predsednika komisije, članovi i zamenici članova drugostepene lekarske komisije ne mogu biti doktori medicine koji su učestvovali u prvostepenoj oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica po čijem se prigovoru rešava.

Drugostepena lekarska komisija zaseda i vodi žalbeni postupak u Zavodu za medicinu rada osnovanom za teritoriju Republike Srbije.

Na zahtev drugostepene lekarske komisije, ovlašćena zdravstvena ustanova dužna je da dostavi zdravstveni karton sa medicinskom dokumentacijom, na osnovu koje je data ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u prvostepenom postupku.

Sadržaj lekarskog pregleda u drugostepenom postupku je utvrđen u čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Drugostepena lekarska komisija daje ocenu zdravstvene sposobnosti u roku od 30 dana od prijema prigovora na Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja.

Ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u drugostepenom postupku je konačna i može biti:

1) sposoban/na;

2) nesposoban/na.

O oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja drugostepena lekarska komisija izveštava:

1) pregledanu osobu;

2) ovlašćenu zdravstvenu ustanovu u kojoj je fizičkom licu data ocena zdravstvene sposobnosti na koju je uložena žalba;

3) nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 11

Na internet stranici Ministarstva zdravlja objavljuje se lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

   
Komentari
892 #1 Sremac75
dana 27.09.2016. 17:11
Ја мислим да ће Шормаз рећи да је он ургирао да се измени правилник...
У ствари, сигуран сам...
136 #2 Lala
dana 27.09.2016. 17:34
Može Šormaz da se slika - on je u ovom slučaju svojom neaktivnošću i nezainteresovanošću baš i doprineo da do celog ovog belaja dodje, i da drugi idu i 'peglaju' situaciju. Samo kad se setim kako je hvalio ZOM kao evropsko dostignuće... A evropski parlament nedavno usvojio daleko liberalnije zakone od našeg u ovoj sferi!

Banetu za ovo što je uradio zaista kapa dole - RESPECT! Donekle sam upoznat koliko se čovek lomio, kidao, jurcao, urgirao, objašnjavao... Da su ostali radili barem 50% onoga koliko je Bane zapeo, gde bi nam bio kraj!
136 #3 Lala
dana 29.09.2016. 08:32
Iskreno rečeno, kad se setim ko sve ima oružje, nekima ni ovaj izmenjen i ublažen Pravilnik neće pomoći.
Nekim drugima bi možda pre trebao pregled veterinara nego lekara specijalista! A nekim trećima, onima što vole da paradiraju, bi najviše odgovarao samo rektalni pregled!
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 17
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
14. Међународни сајам лова, риболова и ловног т...
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,416,577 posete www.srbijalov.com