Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Izveštaj 'Dnevnika' o konferenciji za štampu Marka Tice


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Izveštaj 'Dnevnika' o konferenciji za štampu Marka Tice

Tica TitelSA JU­ČE­RA­ŠNJE KON­FE­REN­CI­JE ZA ME­DI­JE U TI­TE­LU

Ti­ca: „Kvo­ru­ma je bi­lo, ali spi­ska ne­ma”

 - Na Skup­šti­ni Lo­vač­kog sa­ve­za Sr­bi­je ko­ja je odr­ža­na 30. ju­na u Sme­de­re­vu si­gur­no je bi­lo kvo­ru­ma (od 206 bi­lo pri­sut­no 140 de­le­ga­ta ili 67,96 od­sto), ona je bi­la le­gal­na i le­gi­tim­na i sve od­lu­ke su va­lid­ne. Tvrd­nje da kvo­ru­ma ni­je bi­lo i da je Skup­šti­na ne­le­gi­tim­na, ko­je su se po­ja­vi­le u de­lu štam­pe, na­pro­sto su zlo­na­mer­ne - re­kao je pred­sed­nik Sklup­šti­ne LSS Mar­ko Ti­ca na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Ti­te­lu. Ovaj "pres" je upri­li­čen, ka­ko je or­ga­ni­za­tor na­veo, "da bi se lo­vač­ka jav­nost isti­ni­to in­for­mi­sa­la", kao i zbog či­nje­ni­ce da je sam Ti­ca u po­sled­nje vre­me naj­vi­še na­pa­dan i op­tu­ži­van da ra­di mi­mo za­ko­na i Sta­tu­ta LSS, te da je naj­ve­ći kri­vac za tre­nut­no, vr­lo lo­še sta­nje u krov­nom srp­skom sa­ve­zu.

Na­kon ova­kvih re­či, usle­di­la su pi­ta­nja i pod­se­ća­nja: gde je obe­ća­ni spi­sak de­le­ga­ta ko­ji su bi­li na Skup­šti­ni u Sme­de­re­vu (Ti­ci­no obe­ća­nje od 10. ju­la ove go­di­ne "Dnev­ni­ku"), te da li je mo­gu­ća na­knad­na ve­ri­fi­ka­ci­ja man­da­ta čla­no­vi­ma Skup­šti­ne ko­ji su za­ka­sni­li vi­še od  jed­nog sa­ta, na­kon što je Ve­ri­fi­ka­ci­o­na ko­mi­si­ja utvr­di­la broj de­le­ga­ta (140), kao i za­što je voj­vo­đan­skim udru­že­nji­ma po­sla­to 42 po­zi­va za Skup­šti­nu, ume­sto 57, ko­li­ko je tre­ba­lo? Pred­sed­nik Skup­šti­ne LSS je na to re­kao:

Pred­sed­nik kod mi­ni­stra

Kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je ju­če u Ti­te­lu tre­bao je da pri­su­stvu­je i pred­sed­nik LSS dr Zo­ran Po­po­vić, bio je na­ja­vljen, ali ni­je do­šao. Mar­ko Ti­ca je re­kao da je Po­po­vić že­leo da do­đe, ali se iz­vi­nio jer je ju­če imao za­ka­zan sa­sta­nak sa ak­tu­el­nim mi­ni­strom po­ljo­pri­vre­de Go­ra­nom Kne­že­vi­ćem.

- Re­kao sam da ću do­sta­vi­ti spi­sak de­le­ga­ta, ali mi­slim da to sa­da ni­je re­al­no, jer na­kon iz­la­ska ne­kih de­le­ga­ta iz Voj­vo­di­ne, te na­knad­nog do­la­ska ne­ko­li­ci­ne njih (iz Bo­ra, Bu­ja­nov­ca, Za­je­ča­ra, Ko­ce­lje­va...) ni­je vo­đe­na pre­ci­zna evi­den­ci­ja o bro­ju de­le­ga­ta, pa bi se mo­glo de­si­ti da se po­gre­ši u slu­ča­ju jed­nog ili dva ime­na i na­stao bi pro­blem - re­kao je Ti­ca. Na to se na­do­ve­zao Alek­san­dar Pan­te­lić iz LSS, ko­ji je ta­ko­đe pri­su­stvo­vao kon­fe­ren­ci­ji, re­či­ma da ni­ko ni­je tra­žio do­dat­ni iz­ve­štaj Ve­ri­fi­ka­ci­o­ne ko­mi­si­je, "jer da se to ra­di­lo za sva­ku tač­ku dnev­nog re­da, Skup­šti­na bi pre­vi­še du­go tra­ja­la". Ti­ca je po­tvr­dio ova­kvo mi­šlje­nje re­kav­ši da "se ni u Skup­šti­ni Sr­bi­je ne utvr­đu­je kvo­rum pri­li­kom sva­kog gla­sa­nja". On je da­lje re­kao da je Voj­vo­đa­ni­ma po­sla­to 57 po­zi­va za sme­de­rev­sku Skup­šti­nu, ma­da , ko­li­ko nam je po­zna­to, u Lo­vač­ki sa­vez Voj­vo­di­ne je pre Sme­de­re­va sti­gao i do­pis pred­sed­ni­ka LSS  dr Zo­ra­na Po­po­vi­ća o sma­nje­nju bro­ja de­le­ga­ta, shod­no upla­će­noj čla­na­ri­ni LSV - a LSS - u.

Šta ho­će­te?

Pred­sed­nik Skup­šti­ne LSS je po­seb­no apo­stro­fi­rao pred­stav­ni­ke LSCS ("Šu­ma­din­ce") kao vi­nov­ni­ke mno­gih pro­ble­ma u Lo­vač­kom sa­ve­zu Sr­bi­je.

 - Mno­go pu­ta sam ih za­mo­lio: slo­bod­no re­ci­te šta ho­će­te, ka­kav sa­vez že­li­te, gde je pro­blem, ali to na­pi­ši­te i zva­nič­no po­ša­lji­te u LSS. Do sa­da, ni­ka­da ni­šta ni­su na­pi­sa­li ni po­sla­li - tvr­di Ti­ca.

Pr­vi čo­vek Skup­šti­ne LSS je po­no­vio ra­ni­je iz­re­če­ne te­ze da je ve­ći­na lov­nih rad­ni­ka pri­hva­ti­la da čla­na­ri­na za sve lov­ce bu­de 200 di­na­ra, uz do­dat­nih 300 za one ko­ji ko­ri­ste uslu­ge struč­ne slu­žbe, da su i Voj­vo­đa­ni bi­li "za", ali da su se pre­do­mi­sli­li ka­da su pred­stav­ni­ci Lo­vač­kog sa­ve­za Cen­tral­ne Sr­bi­je re­kli da oni ne­ma­ju da pla­te. Re­kao je i da je pro­blem što LSS ni­je iz­vr­šio tran­sfor­ma­ci­ju i pro­me­ne u pra­vo vre­me, da je odav­no tre­ba­lo "pre­po­lo­vi­ti struč­nu slu­žbu, ali pro­na­ći re­še­nje da vi­šak lju­di ne osta­ne na uli­ci". Po Ti­ci, osnov­ni pro­blem je u či­nje­ni­ci da je "za­ka­za­la iz­vr­šna vlast u LSS".

- Du­go su bi­li blo­ki­ra­ni Uprav­ni i Nad­zor­ni od­bor, ni­su se spro­vo­di­le od­lu­ke Skup­šti­ne, a ja, s ob­zi­rom na funk­ci­ju ko­ju imam u LSS, ne mo­gu bi­ti od­go­vo­ran za to - re­kao je Ti­ca.

Upi­tan da li ose­ća mo­ral­nu od­go­vor­nost što je van LSS naj­ma­nje po­lo­vi­na lo­va­ca u Sr­bi­ji, (ve­ći­na udru­že­nja iz Voj­vo­di­ne, cen­tral­ne Sr­bi­je, iz Ni­ša, Ča­je­ti­ne i još ne­kih me­sta, dok se pred­stav­ni­ci Ko­so­va ni­su ni po­ja­vi­li u Sme­de­re­vu), te či­nje­ni­ce da je LSS u ni­kad te­žoj si­tu­a­ci­ji u 116 go­di­na du­goj isto­ri­ji, Ti­ca je re­kao da se ne ose­ća od­go­vor­nim, te da je sve ra­dio i da­lje ra­di " u ci­lju oču­va­nja LSS i je­din­stva lo­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je".  

Ti­ci je upu­će­no i pi­ta­nje za­što na Skup­šti­ni u Sme­de­re­vu, ka­da je de­le­gat No­vi­ca Ste­fa­no­vić tra­žio utvr­đi­va­nje kvo­ru­ma na­kon iz­la­ska ve­ći­ne de­la­ga­ta iz Voj­vo­di­ne, ni­je udo­vo­ljio ovom zah­te­vu, pred­sed­nik Skup­šti­ne LSS je re­kao da je "to bi­la ne­na­mer­na gre­ška, iza­zva­na pri­ti­skom ne­kih de­le­ga­ta da se što pre na­sta­vi rad, te mo­gu­će mo­men­tom nje­go­ve de­kon­ce­tra­ci­je, ali da je kvo­ru­ma sva­ka­ko bi­lo."  Na pi­ta­nje da li je tač­no da je na adre­su LSS sti­glo pre­ko 100 kri­vič­nih i pre­kr­šaj­nih pri­ja­va, te da je zbog to­ga po­kre­nu­ta is­tra­ga pro­tiv LSS, Ti­ca je to od­luč­no de­man­to­vao, re­kav­ši:

- To je ili pro­pa­gand­ni pam­flet, ili sam ja ne­in­for­mi­san! - Po­zna­te su mi sa­mo dve tu­žbe, iz Iva­nji­ce i či­ni mi se Bo­ljev­ca, ta­ko da mi ta pri­ča li­či na pro­pa­gan­du - za­klju­čio je Ti­ca.

D. Kne­žić

   
Komentari
1430 #11 rankovicb
dana 09.09.2012. 22:54
opsne tice i ostale orlusine koje samo gledaju svoj inters. ako mogu da se ugrade u sve i svasta da otmu kao sve grabljivice a kad dodje vreme za polaganje racuna oni nisu obavesteni ili nisu odavle. mislim da takva bagra treba da se istrebi kao i sve stetocine. nadam sew da je sad malo drukcija klima i da ce na red doci i razne mahinacije i u lovackopm savezu
1459 #12 Indjijanac
dana 11.09.2012. 17:53
malo sam gledao snimak konferncije za štampu,vidim da zooteka ima problema s kafućinomGrin
892 #13 Sremac75
dana 13.09.2012. 18:31
SPISAK NIJE PROBLEM - SPISKA NEMA!
Ma sve bi ja to Sudija pa Zatvor
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 16
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA
УРЕДБA О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИ...
Lovci, dobro obratite pažnju
У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,221,775 posete www.srbijalov.com