Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Intervju Pažina 'Dnevniku'


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
17% [9 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 54
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

Intervju Pažina 'Dnevniku'
Intervju Pažina 'Dnevniku'

Novosadski 'Dnevnik' piše:

IN­TER­VJU: MI­LAN PA­ŽIN, PRED­SED­NIK LO­VAČ­KOG SA­VE­ZA VOJVODI­NE

Že­li­mo LSS, ali ne ova­kav i sa lju­di­ma ko­ji su sa­da na vr­hu

 Šta je Lo­vač­ki sa­vez Voj­vo­di­ne obe­leži­lo u 2012. a šta ga oče­ku­je ove go­di­ne?

 - Pro­šlu go­di­nu obe­le­ži­lo je pre sve­ga usta­no­vlje­nje, a po­tom i do­de­la 115 lo­vi­šta u Voj­vo­di­ni, a osta­la su sa­mo če­ti­ri ne­do­de­lje­na lo­vi­šta u LU Šid.  LSV je u tom po­slu pru­žio teh­nič­ku po­moć Po­kra­jin­skom se­kre­te­ri­ja­tu za po­ljo­pri­vre­du, ko­ji je  nad­le­žan za usta­no­vlje­nje i do­de­lu lo­vi­šta. Ko­li­ko mi je po­zna­to, po­je­di­na LU su, a to je ma­nje od 10 od­sto od ukup­nog bro­ja, Po­kra­jin­skom se­kre­te­ra­ja­tu PTŠV upu­ti­la pri­go­vor jer ni­su bi­la za­do­volj­na utvr­dje­nim gra­ni­ca­ma. Oče­ku­jem da će se to re­ši­ti naj­ka­sni­je do apri­la ove go­di­ne, jer u 2013. LSV za udru­že­nja  tre­ba da iz­ra­di lov­ne osno­ve i go­di­šnje pla­no­ve ga­zdo­va­wa. Oče­ku­jem, ta­ko­dje, da iz po­kra­jin­skog Fon­da za raz­voj lov­stva voj­vo­djan­ska udru­že­nja do­bi­ja­ju no­vac ko­ji će, iz­me­dju osta­log, bi­ti ulo­žen u po­di­za­nje re­mi­za, jer su po­sto­je­će ma­lo­broj­ne i ne­do­voljne. Bez to­ga ne­ma po­ve­ća­nja broj­no­sti di­vlja­či u Voj­vo­di­ni. Na­ža­lost, iza nas je su­šna, lo­ša go­di­na sa ma­lo sit­ne di­vlja­či. Fi­nan­sij­ski ne mo­že­mo da po­mog­ne­mo udru­že­nji­ma, ali će­mo, kao i do sa­da, pru­ži­ti im svu struč­nu po­moć.

 Ka­ko oce­nju­je­te tre­nut­no "za­teg­nu­te" od­no­se iz­medju Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne i Lo­vačkog Sa­ve­za Sr­bi­je?

 - Mo­ram da pri­znam da od­no­si na re­la­ci­ji LSV - LSS ve­ro­vat­no ni­ka­da u isto­ri­ji ni­su bi­li go­ri ne­go što su sa­da. Ova­kvo sta­nje je neo­dr­ži­vo.  Go­to­vo da mi iz LSV ne­ma­mo ko­mu­ni­ka­ci­ju sa ko­le­ga­ma iz Be­o­gra­da. Ra­ni­ji raz­go­vo­ri i na­ša sprem­nost na kom­pro­mi­se ni­su ura­di­li plo­dom, a sa dru­ge stra­ne, vrh LSS nas ig­no­ri­še. Pro­tiv pred­sed­ni­ka LSS dr Zo­ra­na Po­po­vi­ća smo pod­ne­li kri­vič­nu pri­ja­vu zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja, a oče­ku­je­mo da Mi­ni­star­stvo prav­de, ko­je je opre­u­ze­lo pred­met, od­ra­di po­sao u ve­zi sa na­šom pri­ja­vom Uprav­noj in­spek­ci­ji zbog to­ga što je vrh LSS ne­ko­li­ko pu­ta ozbiq­no kr­šio sop­stve­ni Sta­tut. Ne­ma svr­he vi­še raz­go­va­ra­ti i pre­go­va­ra­ti, iz­gle­da da je to je­di­ni na­čin. Ipak, po­no­vi­ću po ko zna ko­ji put: že­li­mo da smo čla­no­vi LSS, krov­ni srp­ski sa­vez mo­ra da po­sto­ji, ali ne ova­kav ka­kav je sa­da i ne sa lju­di­ma ko­ji su tre­nut­no u nje­go­vom vr­hu. Ni­je tač­no da mi raz­bi­ja­mo LSS, ali ne­ki­ma iz­gle­da od­go­va­ra­ju otr­ca­ne fra­ze o na­vod­nom voj­vo­djan­skom lo­vač­kom se­pa­ra­ti­zmu.

 LSV ni­je u sjaj­nim od­no­si­ma ni sa Lo­vač­kim sa­ve­zom cen­tral­ne Sr­bi­je?

 - Ne bih se slo­žio, sma­tram da ima­mo sa­svim ko­rekt­ne od­no­se. Tač­no je da su se ne­ki nji­ho­vi lju­di na­lju­ti­li zbog to­ga što im ni­smo udo­vo­lji­li ka­da su že­le­li da de­le­ga­ci­ja LSV ot­pu­tu­je u Kra­gu­je­vac i ta­mo za čla­no­ve LSCS upri­li­či po­la­ga­nje lo­vač­kih is­pi­ta, ali ve­ruj­te da smo mo­ra­li da bu­de­mo ja­ko oba­zri­vi, jer je to prav­no ose­tlji­vo pi­ta­nje. De­lo­va­nje LSV je usko ve­za­no za Voj­vo­di­nu, ni­smo bi­li si­gur­ni da nam to ne­će stvo­ri­ti pro­ble­me. Ube­djen sam da su i naše ko­le­ge iz Šu­ma­di­je shva­ti­le da smo bi­li u pra­vu. Ipak, mi smo na pot­pu­no istim po­zi­ci­ja­ma kad je u pi­ta­nju od­nos pre­ma LSS.

 Za lov­nu 2012./13. čla­na­ri­na Lo­vač­kom sa­ve­zu Voj­vo­di­ne je 1.400 di­na­ra po lov­cu. Mno­gi su se ža­li­li da je to pre­vi­še. Šta Vi mi­sli­te?

 - O čla­na­ri­ni će od­lu­či­va­ti Skup­šti­na, ali ja ću već na na­red­noj sed­ni­ci Uprav­nog od­bo­ra LSV zah­te­va­ti da se na­pra­vi pre­ci­zna i tran­spa­rent­na struk­tu­ra tro­ško­va, te da se svim pred­sed­ni­ci­ma udru­že­nja i(li) de­la­ga­ti­ma Skup­šti­ne po­ša­lje pi­sa­ni ma­te­ri­jal. A u udru­že­nji­ma, ne­ka lov­ci po­le­mi­šu i iz­ja­šnja­va­ju se da li že­le no­vi­ne, da li že­le osi­gu­ra­nje, šta mi­sle o pred­lo­že­nom ce­nov­ni­ku, pa ne­ka de­le­ga­ti iz udru­že­nja na Skup­šti­ni pre­ne­su mi­šlje­nje svo­jih lo­va­ca i ta­ko i gla­sa­ju. Pod­se­ti­ću vas da je i na Skup­šti­ni la­ne u ma­ju po­nu­dje­no ne­ko­li­ko op­ci­ja, čla­na­ri­na je mo­gla da bu­de iz­me­dju 900 i 1.400 di­na­ra, a ve­ći­na je iz­gla­sa­la ovu od 1.400.

 LU iz Sen­te od la­ne više ni­je član LSV, kao i LU "No­vi Sad". Oče­ku­je­te li da se ta­kav trend na­sta­vi?

 - Ne. I ove go­di­ne oče­ku­jem osta­ne­mo sa pri­bli­žno jed­na­kim bro­jem čla­no­va LSV kao i pro­šle, a to je oko 18.000 lo­va­ca.

 Sve gla­sni­je su na­ja­ve no­ve iz­me­ne Za­ko­na o di­vlja­či i lov­stvu. šta mi­sli­te o to­me?

Ni­šta po­zi­tiv­no, to nam sa­da ni­je po­treb­no. Da bu­dem ja­san: tre­nut­ni ZODL ni­je ide­a­lan, ima svo­jih manjka­vo­sti, ali tre­ba in­si­sti­ra­ti pre sve­ga na broj­nim i nu­žnim iz­me­na­ma pod­za­kon­skih aka­ta, tj. pra­vil­ni­ka ko­ji za­kon bli­že od­re­dju­ju. Pla­šim se da bi nam no­vi Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu stvo­rio i no­ve pro­ble­me u pri­me­ni. Du­go sam u lov­stvu i is­ku­stvo mi go­vo­ri da sva­ko no­vi ZODL sve vi­še sma­nju­je uti­caj i pra­va lo­va­ca.

Du­šan Kne­žić

        
Komentari
136 #1 Lala
dana 04.01.2013. 20:21
Ovaj intervju i stavovi izneti u njemu zavredjuju malo duže komentarisanje, pa sam ga postavio i na temi o LSV - ovde samo mogu da kažem svoj generalni utisak: razočaravjuće!
892 #2 Sremac75
dana 04.01.2013. 20:56
A o "Vojvođanskom liscu" DOO ni reči...stvarno razočaravajuće!Sad
626 #3 slavaplana
dana 04.01.2013. 20:57
Sad

Strucna sluzba je progurala Popovica za predsednika a Beukovic PAZINA kao coveka koji nece da smeta !!!

Isti scenario a lovci neka placaju 1.400din u Vojvodini a LSS 500din!!

Sumadinci nece i ne zele da shvate pustanje niz vodu po nalogu i dogovoru POPOVIC -BEUKOVIC ali ima vremena to se ne zaboravlja i vratice se sa kamatom kad za to dodje vreme!!!

Maske su pale i bolje!!!ika
905 #4 zoranp
dana 04.01.2013. 21:52
E MPJ PAŽINE.... A MORAM PRIZNATI DA SAM MISLIO DA JE TO OK ČOVEK!!..KAMELEONI BRATE!!Sad
968 #5 paninm
dana 05.01.2013. 21:32
nadam se samo da ce zdrav razum preovladati,i da ce novine izbaciti, pa neka svaki clan koji zeli,pretplati individualno ,a ne da svima naturaju takozvane "lovacke" novine. Prosto mi nije jasno da vecina izglasa najveci iznos?
716 #6 DakiNS
dana 05.01.2013. 23:48
Najtužnije je to što Lovačke novine izdaje propali pecarošConfused
626 #7 slavaplana
dana 06.01.2013. 12:50
Lovce hvata na bucku!!!!!ROFL
3176 #8 Dikavac
dana 07.01.2013. 12:52
Ima razlicitih ljudi kazu stari, u jednom akademskom udzbeniku stoji ``Stariju tradiciju ne treba brisati, vec je nastavljati, a novi cesto budu gori od predhodnih``Da pomenemo i clanariju 1.400 din. (ako nije greska), u nekim LU je 15.000,uz tenziju da naraste, a nista se ne naseljava od divljaci ... Sad
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 19
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,421
Najnoviji član: Grofmilic

Poslednje vesti
Sazvano zasedanje SKupštine LSS
Novi 'zaštitarski' napad na lovce
Divljač na pitomoj planini
Popularizacija lovstva
Šakali - sve veći problem

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatarVoganjac
Offline
· 07.05.2022. 20:30

i eto kupljena je Beretta Odobreno u decembru bogu hvala....Pozdrav svim kolegama


avatarPlaninko011
Offline
· 24.04.2022. 12:38

Drage kolege Hristos voskrese i srecan vama i vasim porodicama praznik


avatarVoganjac
Offline
· 24.11.2021. 16:43

Zelim da pozdravim sve kolege ovog foruma i da podelim radosni vest.... Dobio sam nabavku dozvolu i napokon kupujem pusku za dve nedelje😊koliko sam srecan nemogu vam opisati... 💓


avatarbogoljub
Offline
· 02.05.2021. 08:21

Hristos vaskrese


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
61,654,919 posete www.srbijalov.com