Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: 'Dnevnik' - izveštaj o skupštini LSS


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Kontakt
 Knjiga gostiju
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [17 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
14% [7 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
39% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
12% [6 Glasa]

Glasova: 49
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

'Dnevnik' - izveštaj o skupštini LSS
'Dnevnik' - izveštaj o skupštini LSS

Novosadski 'Dnevnik' piše o sednici Skupštine LSS:

 

ZA­NI­MLJI­VI ZA­KLJUČ­CI MI­NU­LE SKUP­ŠTI­NE LO­VAČ­KOG SA­VE­ZA SR­BI­JE

130 de­le­ga­ta na Skup­šti­ni, Će­ra­nić sme­njen, tu­žbe pro­tiv osta­lih sa­ve­za

Skup­šti­na Lo­vač­kog sa­ve­za Sr­bi­je, odr­ža­na mi­nu­le su­bo­te na Fa­kul­te­tu ve­te­ri­nar­ske me­di­ci­ne u Be­o­gra­du, pro­šla je pri­lič­no har­mo­nič­no i bez tr­za­vi­ca: od­lu­če­no je da osnov­na čla­na­ri­na bu­de 300 di­na­ra, uz do­da­tak za one ko­ji ko­ri­ste uslu­ge stručne slu­žbe i 200 ko že­li no­vi­ne LSS - a, za osi­gu­ra­nje će se iz­dva­ja­ti 100 di­na­ra, osim u dru­štvi­ma ko­ja su ne­za­vi­sno sklo­pi­la ugo­vor s ne­kim osi­gu­ra­va­ju­ćim dru­štvom. Čla­ni­ca­ma Sa­ve­za  se pred­la­že da po­vu­ku tu­žbe pro­tiv LSS - a i nje­go­vih čel­ni­ka, a ume­sto do­sa­da­šnjeg se­kre­ta­ra Alek­san­dra Će­ra­ni­ća ko­ji je sme­njen "zbog su­ko­ba in­te­re­sa", ka­ko je na­ve­de­no, no­vi se­kre­tar je Dra­gan Sin­dje­lić. Ta­ko­dje, na­ja­vlje­ne su i tu­žbe pro­tiv lo­vač­kih sa­ve­za Ko­so­va, Voj­vo­di­ne i cen­tral­ne Sr­bi­je.

Od 239 po­zva­nih de­le­ga­ta – ni­su po­zva­ni sa­mo de­le­ga­ti ko­ji­ma je na pro­šloj skup­šti­ni pre­sta­lo član­stvo - po­ja­vi­lo se 130, što je obez­be­di­lo kvo­rum.  Na saj­tu LSS, uz kon­sta­ta­ci­ju da je LSS ovom Skup­šti­nom pre­bro­dio kri­zu, sto­ji da "ova­ko do­bra po­se­će­nost pred­sta­vlja u na­sta­loj si­tu­a­ci­ji kri­ze i broj­nih po­te­ško­ća upra­vo naj­bo­lji pri­mer da je lo­vač­ka or­ga­ni­za­ci­ja vi­tal­na i da ima tu oso­bi­nu da u naj­te­žim mo­men­ti­ma lov­ci smog­nu sna­ge da uče­stvu­ju i svo­jim an­ga­žo­va­njem da­ju do­pri­nos oču­va­nju Lo­vač­kog sa­ve­za Sr­bi­je. Ovo je uto­li­ko zna­čaj­ni­je, ako se osvr­ne­mo na po­zi­ve da se na ovu Skup­šti­nu ne ide, uklju­ču­ju­ći tu ne­ga­tiv­no lo­bi­ra­nje, me­dij­sku pro­pa­gan­du i zva­nič­ne pre­po­ru­ke i na­lo­ge da se ovaj skup op­stru­i­ra i ta­ko da­lje blo­ki­ra rad LSS. Lov­ci su pre­po­zna­li ove ne­ga­tiv­ne ten­den­ci­je i na­me­re i po­stu­pi­li u du­hu lo­vačke eti­ke i tra­di­ci­je, po svo­joj sa­ve­sti."

Do­ne­to je 10 za­klju­ča­ka: (pogledati na http://www.ecolss.com/skupstina_beograd_13.htm )

U LSS - u su sa ža­lje­njem kon­sta­to­va­li da i po­red po­zi­va ko­je su upu­ti­li, ni­ko iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, kao i Upra­ve za šu­me, ni­je do­šao na sed­ni­cu Skup­šti­ne.

 
Komentari
716 #1 DakiNS
dana 22.03.2013. 18:50
Imam osećaj da kompletan tim LoSoSa vuče korene iz sela Drlače
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 13
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,402
Najnoviji član: Vlajko1976

Poslednje vesti
Izbori u lovstvu Vojvodine
Lovne karte - informacija iz LSV
Lovne karte 2021./22.
Magazin Predator novi broj na kioscima
Nezvanično saznajemo

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
60,507,971 posete www.srbijalov.com