Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Rezultat izborne skupštine LSS


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Rezultat izborne skupštine LSS
Rezultat izborne skupštine LSS

U SU­BO­TU U BE­O­GRA­DU ODR­ŽA­NA IZ­BOR­NA SKUP­ŠTI­NA LO­VAČ­KOG SA­VE­ZA SR­BI­JE

Dva čel­ni­ka Sa­ve­za sti­gla iz po­sla­nič­kih klu­pa!

Pra­vo gla­sa je ima­lo 169 de­le­ga­ta či­ja su udru­že­nja upla­ti­la ba­rem deo čla­na­ri­ne LSS -u  za ovu lov­nu go­di­nu, a Skup­šti­ni je pri­su­stvo­va­lo 113 de­le­ga­ta (Mar­ko Ti­ca)

Na če­lu Lo­vač­kog sa­ve­za Sr­bi­je od mi­nu­le su­bo­te je, kao što je i bi­lo na­ja­vlje­no, po­sla­nik “na­pred­nja­ka” u Skup­šti­ni Sr­bi­je Dra­gan Šor­maz, član LU “Po­mo­ra­vlje” iz Osi­pa­o­ni­ce. Na nje­gov pred­log, za­me­nik pred­sed­ni­ka po­stao je Mi­lan Ko­va­če­vić (LU iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce), ko­ji je, kao i Šor­maz, po­sla­nik SNS u re­pu­blič­koj Skup­šti­ni. No­vi-sta­ri pred­sed­nik Skup­šti­ne LSS je Mar­ko Ti­ca iz Ti­te­la, pa ta­ko do­la­zi­mo do iz­ve­snog ap­sur­da: iako ve­ći deo udru­že­nja iz Voj­vo­di­ne ne uče­stvu­je u ra­du krov­nog srp­skog sa­ve­za i prak­tič­no je is­klju­če­no iz nje­ga, u užem ru­ko­vod­stvu Sa­ve­za ima dvo­ji­cu ka­dro­va! De­le­ga­ti iz se­ver­ne srp­ske po­kra­ji­ne ima­ju i po dva čla­na u Uprav­nom i Nad­zor­nom od­bo­ru i jed­nog u Su­du ča­sti.

 U Be­o­gra­du u su­bo­tu ni­je bi­lo pred­stav­ni­ka Lo­vač­kog sa­ve­za Ko­so­va i Me­to­hi­je, zbog če­ga je že­sto­ko pro­te­so­vo­vao dr Bra­ni­slav Živ­ko­vić iz Ža­gu­bi­ce, ko­ji je pre Šor­ma­zo­ve kan­di­da­tu­re čak spo­mi­nnjan kao po­ten­ci­jal­no pr­vi čo­vek LSS: - Ko­so­vo je za me­ne neo­dvo­ji­vi deo Sr­bi­je. Po­što vi­dim da mo­je bra­će sa Ko­so­va i Me­to­hi­je da­nas ne­ma, jer ni­su ni po­zva­ni, ni ja ne že­lim da uče­stvu­jem u ra­du Skup­šti­ne. Go­spo­di­ne Šor­maz, že­lim vam sva­ku sre­ću, ali ja se­be ne vi­dim ov­de - re­kao je Živ­ko­vić i oti­šao u Ža­gu­bi­cu. 

No­vi pred­sed­nik LSS Šor­maz, u ra­ni­joj iz­ja­vi za “Dnev­nik” je re­kao da su ga mno­gi lov­ci “za­mo­li­li da po­mog­ne u ovim te­škim da­ni­ma za Sa­vez”, te da  “zna da je si­tu­a­ci­ja u srp­skom lov­stvu, na­ro­či­to u LSS - u iz­u­zet­no lo­ša”, kao i da mu “naj­vi­še bo­du oči od­no­si iz­me­|u LSS i Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne “. Šor­maz je obe­ćao da će na­kon iz­bo­ra po­ra­di­ti na “sta­bi­li­za­ci­ji LSS, jer tre­nut­no sta­nje je neo­dr­ži­vo”. Na­rav­no, nje­go­vi pr­vi po­te­zi se tek oče­ku­ju, a ka­ko će nje­go­vo pred­sed­ni­ko­va­nje i ceo LSS iz­gle­da­ti, po­ka­za­će bli­ska bu­dućnost.

De­le­ga­ti lo­jal­ni da­na­šnjem LSS-u oči­gled­no su naj­za­do­voljni­ji ra­dom pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne, pa su re­i­za­bra­li Mar­ka Ti­cu, iako je od znat­nog bro­ja Voj­vo­dja­na i Šu­ma­di­na­ca tr­peo že­sto­ke kri­ti­ke za svo­je po­te­ze, a kod de­la lo­vačke jav­no­sti je op­tu­žen kao glav­ni kre­a­tor, ka­ko ka­žu, ne­le­gal­ne Skup­šti­ne u Sme­de­re­vu 2012. zbog če­ga su pod­ne­te i kri­vič­ne pri­ja­ve. No, Ti­ca je do­bio 81 glas, a nje­gov pro­tiv­kan­di­dat Mi­jo­mir Dju­kić iz Sme­de­re­va sve­ga 16.    

 - Skup­šti­na je prote­kla do­sto­jan­stve­no, u lo­vač­koj at­mos­fe­ri. Bi­lo je po­le­mi­ke oko kvo­ru­ma, ali ovo su či­nje­ni­ce: pra­vo gla­sa je ima­lo 169 de­le­ga­ta či­ja su udru­že­nja upla­ti­la ba­rem deo čla­na­ri­ne LSS -u  za ovu lov­nu go­di­nu, a na Skup­šti­ni je pri­su­stvo­va­lo 113 de­le­ga­ta. Ta­ko­dje, stav je bio da se kan­di­da­ti či­ja su LU pla­ti­la is­pod 51 od­sto čla­na­ri­ne ne bi­ra­ju u te­la LSS, pa ta­ko ni­je pri­hva­će­na kan­di­da­tu­ra ka­dro­va iz Ni­ša, Vra­nja i Ža­gu­bi­ce. Što se bu­du­ćeg de­lo­va­nja LSS ti­če, mo­ra se re­for­mi­sa­ti Struč­na slu­žba,  mo­ra da se tač­no zna ko šta ra­di i za ko­ju lov­nu oblast je ko za­du­žen. Mo­ra­mo stvo­ri­ti jef­tin i funk­ci­o­na­lan Sa­vez - re­kao je Ti­ca.

- Po­red pred­sed­ni­ka i nje­go­vog za­me­ni­ka, čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra su: Ili­ja Ele­zo­vić (KiM), Ste­van Mar­ja­nov (Ka­nji­ža), Dra­gan Mak­si­mo­vi} (Pan­če­vo), Sa­nja Mom­či­lo­vić (Be­čej), Dra­gan Sin­|e­lić (La­za­re­vac), Mi­loš Pan­te­lić (Va­lje­vo), Mi­šo Zo­rić (No­va Va­roš), Bo­ban La­zić (Po­ža­re­vac), Sla­vo Mi­lu­ti­no­vić (Ča­čak), Vla­da Vi­de­no­vić (Za­je­čar), Zo­ran Alek­sić (Pi­rot), Go­ran Ja­njić (Le­ba­ne) i Mu­fid Me­ci­no­vić (Tu­tin).

U Nad­zor­nom od­bo­ru su: Ve­lja Ne­tko­vić (Uzdin), Ste­van Pe­tro­vić (Bač­ko Gra­di­šte), Pe­ro Ško­bić (Be­o­grad), Ra­di­sav Isa­i­lo­vić (Pe­tro­vac), Mi­lo­rad Ga­vri­lo­vić (Aran­dje­lo­vac), Rajf Ša­ći­ro­vić (No­vi Pa­zar), Zo­ran Mi­ja­no­vi} (Ne­go­tin).

         
Komentari
136 #1 Lala
dana 23.12.2013. 23:07
M. Tica (moj favorit): ''Skupština je protekla dostojanstveno, u lovačkoj atmosferi.''

Da li bi neko mogao da mi ukaže na smernice koje odredjuju lovačku atmosferu? Da li je bilo barutnih gasova u atmosferu, ili je padalo olovo po sali? Ili je bila atmosfera sa pevanjem i pucanjem? Molim Marka Ticu da u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu odredi na koji način se i po kojim kriterijumima zavredjuje epitet 'lovačka atmosfera'?

Vidite da je moje nedavno lobiranje za očuvanje lika i dela M.Tice urodilo plodom! Čovek je neuništiv! Tipujem da je najveći učinak imala moja pretnja samospaljivanjem, ako Tica ne bude reizabran! A možda su i čudotvorni magnetići imali efekta? Grin

Ne daj se Marko, ti si moj idol! CARE!!!! HaHaHa
716 #2 DakiNS
dana 23.12.2013. 23:15
kao i da mu najviše bodu oči odnosi između LSS i Lovačkog saveza Vojvodine

Kako mu bar malo ne natrune oči oni silni novci što ih pokradoše LoSoSi ili minimalizovan broj članova ili brojno stanje divljači.
Verovatno će u Sidru da se organizuje dobra klopa i pijanka da se izglade bratski odnosiConfused
3265 #3 mrwa22250
dana 23.12.2013. 23:31
E Cenzurisano se u drzavu kad i precednik sahovskog kluba mora da bude iz garniture na vlasti(pa posle bude-dal to prdnu nova garnitura).Gde je ta ista drzava kad treba da procesuira krivicne prijave protiv doticnih persona na vreme,a ne da ih mota pod svoje krilo.Dok pojedinci koji su svojom samovoljom moralno a bogami i finansijski urusavali ugled saveza ne budu fasovali debele robije,nema pomaka na bolje.L.U>kojima zbog neuplacenih clanarina nije dozvoljeno da se njihovi delegati biraju u organe upravljanja imaju izgleda samo jedan put a to sigurno nije ostajanje u savezu.Jos ovaj zaCenzurisanont rece;treba stvoriti jeftin i funkcionalan savez(on je garant da ce biti i jedno i drugo)ShockMora da funkcija delegata u skupstini saveza nosi sa sobom teske mentalne komplikacije kad se ovako izjasnjavaju,tuga jedna,uzas,katastrofaKoTuKoga
732 #4 bogoljub
dana 24.12.2013. 08:16
Ako smem da primetim ovde se ponavlja ona i posle Tita Tito pardon (Titići) ili ti opet jednopartijska ?vladavina.
892 #5 Sremac75
dana 24.12.2013. 20:12
Mene čudi da skupštini nije prisustvovao i Prvi Mali Vuk kao vatreni Šormazov navijač i njegova najveća podrška u predizbornoj kampanji, da svojim prisustvom stavi tačku na priče o nedostatuku kvoruma i kojekakvim nezakonitostima.

Nemojte širiti defetizam...sve će sada biti bolje kada prvi Mali Vuk stoji iza Predsednika LSS-a....videćete....i tica će se popraviti!!!

I lovišta će se odmah oporaviti...videćete!
3176 #6 Dikavac
dana 25.12.2013. 20:05
Da se ipak organizujemo i na vreme kupimo Lagoto Romagnolo-tartufara, jedan drenov stapic i korpicu za -tartufe..Nema svrhe ici u prazna lovista ..Ovo je vec biznis
638 #7 huntinggirl1
dana 25.12.2013. 21:01
nema potrebe za lagotom i običan mešanac će jako dobro obaviti posao oko tartufa...
136 #8 Lala
dana 25.12.2013. 21:06
Koliko dana je prošlo od SKupštine LSS? A do dana današnjeg na sajtu LSS nema ni slovca da je uopšte bila SKupština, nema ni slovca da je LSS dobio novog predsednika, ma nema baš ništa.
Da im se nije štogod desilo?!?Hmmm
716 #9 DakiNS
dana 25.12.2013. 21:19
Evo se pojavile vesti i na sajtu LSS

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&...NhoXfKjxKw
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 20
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA
УРЕДБA О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИ...
Lovci, dobro obratite pažnju
У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,205,085 posete www.srbijalov.com