Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Koviljski slučaj - nastavak


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Koviljski slučaj - nastavak
Koviljski slučaj - nastavak

Novosadski list 'Dnevnik' je u današnjem broju na lovačkoj strani doneo članak koji je posvećen neočekivanom razvoju dogadjaja vezano za teško ranjavanje lovca u nezakonitom lovu u Kovilju. Članak prenosimo u integralnom obliku:

NA­KON NE­ZA­KO­NI­TOG LO­VA U KO­VI­LJU KA­DA JE TE­ŠKO RA­NJEN LO­VAC IZ PE­TRO­VA­RA­DI­NA

Pu­ške vra­će­ne, lov­ci ogor­če­ni

Sta­nje ne­sreć­nog lov­ca, ko­ji je stra­dao 2. mar­ta u ne­za­ko­ni­tom lo­vu u Ko­vi­lju, i da­lje je kri­tič­no. Na­la­zi se u ko­mi.

Lov­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u ne­za­ko­ni­tom lo­vu na pre­da­to­re u Ko­vi­lju 2. mar­ta, u kom je stra­dao S. P. (63) iz Pe­tro­va­ra­di­na, vra­će­no je oruž­je ko­je im je od­u­ze­to istog da­na ka­da se spor­ni lov do­go­dio, sa­zna­je “Dnev­nik” ne­zva­nič­no, iz vr­lo po­u­zda­nih iz­vo­ra. Dok se če­ka­ju zva­nič­ne in­for­ma­ci­je o ovom do­ga­dja­ju, u de­lu lo­vač­ke jav­no­sti za­vla­da­la se pra­va erup­ci­ja ogor­če­nja ova­kvim epi­lo­gom, te su u Re­dak­ci­ju sti­gli broj­ni po­i­zi­vi i do­pi­si.

 - Ovo je stra­šno, stvar­no ne zna­mo če­mu slu­že za­ko­ni u ovoj dr­ža­vi. Lov­ci­ma se od­u­zi­ma oružje ka­da mr­ko po­gle­da­ju ne­ko­ga ili mu za­pre­te ba­ti­na­ma, i to na go­di­nu – dve da­na, a uče­sni­ci­ma kri­vo­lo­va oružje se vra­ti za ma­nje od tri ne­de­lje. Ka­ko to? O če­mu se ra­di? – pi­ta se pred­sed­nik LD Ru­men­ka iz isto­i­me­nog se­la, Du­šan Ko­lar­ski.  – Ovim se ša­lje ja­ko lo­ša po­ru­ka lov­ci­ma, a to je da sva­ko mo­že ne­ka­žnje­no da ra­di šta ho­će. Šta će nam on­da inspek­to­ri, šta će nam lo­vo­ču­va­ri? Ču­li smo da su u lo­vu uče­stvo­va­la če­tvo­ri­ca po­li­ca­ja­ca, pa mo­žda se u to­me kri­je od­go­vor na mno­ga pi­ta­nja. Ka­kav sa­da auto­ri­tet mo­že da se po­stig­ne pre­ma običnim lov­ci­ma da bu­du di­sci­pli­no­va­ni i da po­štu­ju pra­vi­la, ako se ova­ko ra­di – ka­že Ko­lar­ski.   

Pod­se­ća­nja ra­di, lov, ko­ji je or­ga­ni­zo­va­lo ko­viljsko Lo­vačko dru­štvo, bio je mi­mo za­ko­na jer je grup­ni lov na pre­da­to­re do­zvo­ljen do kra­ja fe­bru­a­ra, a lo­vi­lo se 2. mar­ta, uz ob­ja­šnje­nje „ta­kav je bio do­go­vor”(!?). Dru­go, ne­zva­nične in­for­ma­ci­je ka­žu da je po­me­nu­ti lov do­ma­ćim lov­ci­ma na­met­nut kao oba­ve­zna rad­na ak­ci­ja sma­nje­nja pre­da­to­ra u lo­vi­štu, a ne­do­la­zak bi prak­tič­no pred­sta­vljao kr­še­nje di­sci­pli­ne, pa su u lo­vu uče­stvo­va­la čak 62 lov­ca. Ta­ko­dje, kao ne­po­tvr­dje­na in­for­ma­ci­ja kru­ži  i po­da­tak da je L. V. ko­ji je te­ško ra­nio ne­sreć­nog Pe­tro­va­ra­din­ca, imao 1,3 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi, te da mu je pu­ška slu­čaj­no opa­li­la pri­li­kom pre­pu­nja­va­nja. Ra­nja­va­nje se de­si­lo ka­da je po­gon već pro­šao, a po ka­zi­va­nji­ma jed­nog uče­sni­ka lo­va, tek pred od­la­zak iz lo­vi­šta pri­me­će­no je da ne­srećni S. P. ni­je u gru­pi ko­ja je lo­vi­la pa je kre­nu­la po­tra­ga za njim pre ne­go što je pri­me­će­no da bez sve­sti le­ži na jed­noj nji­vi. Ra­njen je kraj­nje pro­ble­ma­tič­nom mu­ni­ci­jom PP, po­zna­tom i pod na­zi­vom „tri u red”, a ra­di se o krup­nim olov­nim ku­gla­ma. Nju Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu do­zvo­lja­va u lo­vu na krup­nu di­vljač, dok je kraj­nje ne­de­fi­ni­sa­na u lo­vu na pre­da­to­re, ali se ge­ne­ral­no ne pre­po­ru­ču­je. Po­me­nu­te olov­ne ku­gle su u preč­ni­ku ve­će od osam mi­li­me­ta­ra, če­sto ima­ju pro­ble­ma­tičnu pu­ta­nju jer su sklo­ne ja­kim udar­ci­ma i na­ro­či­to ri­ko­še­ti­ra­nju, što u grup­nim lo­vo­vi­ma mo­že iza­zva­ti ve­li­ke ne­vo­lje, baš kao pr­ve mar­tov­ske su­bo­te u Ko­vi­lju. Po­li­ci­ja je na­kon ne­sre­će br­zo do­šla u ko­viljski atar i svim uče­sni­ci­ma u lo­vu su od­u­ze­te pu­ške, ko­je su im br­zo vra­će­ne, uz obra­zlo­že­nje da tu­ži­lac ni­je sma­trao da ima ele­me­na­ta kri­vičnog de­la, sa­zna­je­mo ne­zva­nič­no. 

Sta­nje ne­sreć­nog lov­ca, ko­ji je stra­dao 2. mar­ta u ne­za­ko­ni­tom lo­vu u Ko­vi­lju, i da­lje je kri­tič­no. Na­la­zi se u ko­mi.

Od­mah na­kon kri­tič­nog do­ga­dja­ja krat­kim sa­op­šte­njem ogla­si­lo se i Lo­vač­ko udru­že­nje „No­vi Sad”, u či­jem je sa­sta­vu LD iz Ko­vi­lja: „Lo­vač­ko udru­že­nje 'No­vi Sad' je odr­ža­lo sa­sta­nak Uprav­nog i Nad­zor­nog od­bo­ra 4. mar­ta 2014. go­di­ne i do­ne­lo od­lu­ku da po­kre­ne di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv svih uče­sni­ka ne­do­zvo­lje­nog lo­va ko­ji je odr­žan 2. mar­ta 2014. go­di­ne u Ko­vi­lju i od­go­vor­nih li­ca. Ujed­no iz­ra­ža­va­mo naj­du­blje ža­lje­nje zbog ne­mi­log do­ga­dja­ja te­škog ra­nja­va­nja na­šeg pri­ja­te­lja i ko­le­ge lov­ca”, sto­ji u sa­op­šte­nju.

O ovom do­ga­dja­ju nad­le­žna lov­na in­spek­tor­ka ni­je že­le­la da da­je iz­ja­ve, a u Po­kra­jin­skom se­kre­te­ri­ja­tu za po­ljo­pri­vre­du ju­če ni­je bi­lo pred­sed­ni­ka i nje­go­vog za­me­ni­ka. Za­mo­li­li smo port­pa­rol­ku Po­li­cij­ske upra­ve No­vi Sad da nam od­go­vo­ri pod ko­jim okol­no­sti­ma je (kri­vo)lov­ci­ma vra­će­no oruž­je, te od­go­vor oče­ku­je­mo u naj­sko­ri­je vre­me.

D. Kne­žić

DOPUNA VESTI 27.03.: Kako Srbijalov saznaje, nakon objavljivanja ovog članka pre neki dan u redakciju 'Dnevnika' kod urednika lovačke strane je došao jedan od učesnika ovog nezakonitog lova, da bi iskazao svoje nezadovoljstvo objavljenim člankom (?) i da bi držao lekcije o novinarskom poslu. Medjutim, iako mu je ponudjeno da javno iznese svoje vidjenje 'koviljskog slučaja', i da njegovu izjavu 'Dnevnik' prenese, ovaj lovac je to odbio 'jer neće da se razvlači po novinama'(!), a izražavanje nezadovoljstva člankom je začinio vredjanjem i omalovažavanjem novinara i urednika (u množini), a i kasnijim slanjem SMS poruka slične sadržine. Posle ovakvog nastupa tog lovca-učesnika u nezakonitom lovu, kako se saznaje, ljudi u 'Dnevniku' razmišljaju o pokretanju pravnog postupka, obzirom da postoje neposredni svedoci neprijatne posete i sačuvane SMS poruke.

  
Komentari
732 #21 bogoljub
dana 27.03.2014. 20:50
Kolegi Stevi Periću želim brz oporavak.A svim odgovornim Zatvor
732 #22 bogoljub
dana 18.04.2014. 13:13
Žao mi je ali kolega Stevan Perić je juče preminuo.Moje iskreno saučešće porodici Perić.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 13
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA
УРЕДБA О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИ...
Lovci, dobro obratite pažnju
У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,216,397 posete www.srbijalov.com