Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Koviljski slučaj - nastavak


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Koviljski slučaj - nastavak
Koviljski slučaj - nastavak

Novosadski list 'Dnevnik' je u današnjem broju na lovačkoj strani doneo članak koji je posvećen neočekivanom razvoju dogadjaja vezano za teško ranjavanje lovca u nezakonitom lovu u Kovilju. Članak prenosimo u integralnom obliku:

NA­KON NE­ZA­KO­NI­TOG LO­VA U KO­VI­LJU KA­DA JE TE­ŠKO RA­NJEN LO­VAC IZ PE­TRO­VA­RA­DI­NA

Pu­ške vra­će­ne, lov­ci ogor­če­ni

Sta­nje ne­sreć­nog lov­ca, ko­ji je stra­dao 2. mar­ta u ne­za­ko­ni­tom lo­vu u Ko­vi­lju, i da­lje je kri­tič­no. Na­la­zi se u ko­mi.

Lov­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u ne­za­ko­ni­tom lo­vu na pre­da­to­re u Ko­vi­lju 2. mar­ta, u kom je stra­dao S. P. (63) iz Pe­tro­va­ra­di­na, vra­će­no je oruž­je ko­je im je od­u­ze­to istog da­na ka­da se spor­ni lov do­go­dio, sa­zna­je “Dnev­nik” ne­zva­nič­no, iz vr­lo po­u­zda­nih iz­vo­ra. Dok se če­ka­ju zva­nič­ne in­for­ma­ci­je o ovom do­ga­dja­ju, u de­lu lo­vač­ke jav­no­sti za­vla­da­la se pra­va erup­ci­ja ogor­če­nja ova­kvim epi­lo­gom, te su u Re­dak­ci­ju sti­gli broj­ni po­i­zi­vi i do­pi­si.

 - Ovo je stra­šno, stvar­no ne zna­mo če­mu slu­že za­ko­ni u ovoj dr­ža­vi. Lov­ci­ma se od­u­zi­ma oružje ka­da mr­ko po­gle­da­ju ne­ko­ga ili mu za­pre­te ba­ti­na­ma, i to na go­di­nu – dve da­na, a uče­sni­ci­ma kri­vo­lo­va oružje se vra­ti za ma­nje od tri ne­de­lje. Ka­ko to? O če­mu se ra­di? – pi­ta se pred­sed­nik LD Ru­men­ka iz isto­i­me­nog se­la, Du­šan Ko­lar­ski.  – Ovim se ša­lje ja­ko lo­ša po­ru­ka lov­ci­ma, a to je da sva­ko mo­že ne­ka­žnje­no da ra­di šta ho­će. Šta će nam on­da inspek­to­ri, šta će nam lo­vo­ču­va­ri? Ču­li smo da su u lo­vu uče­stvo­va­la če­tvo­ri­ca po­li­ca­ja­ca, pa mo­žda se u to­me kri­je od­go­vor na mno­ga pi­ta­nja. Ka­kav sa­da auto­ri­tet mo­že da se po­stig­ne pre­ma običnim lov­ci­ma da bu­du di­sci­pli­no­va­ni i da po­štu­ju pra­vi­la, ako se ova­ko ra­di – ka­že Ko­lar­ski.   

Pod­se­ća­nja ra­di, lov, ko­ji je or­ga­ni­zo­va­lo ko­viljsko Lo­vačko dru­štvo, bio je mi­mo za­ko­na jer je grup­ni lov na pre­da­to­re do­zvo­ljen do kra­ja fe­bru­a­ra, a lo­vi­lo se 2. mar­ta, uz ob­ja­šnje­nje „ta­kav je bio do­go­vor”(!?). Dru­go, ne­zva­nične in­for­ma­ci­je ka­žu da je po­me­nu­ti lov do­ma­ćim lov­ci­ma na­met­nut kao oba­ve­zna rad­na ak­ci­ja sma­nje­nja pre­da­to­ra u lo­vi­štu, a ne­do­la­zak bi prak­tič­no pred­sta­vljao kr­še­nje di­sci­pli­ne, pa su u lo­vu uče­stvo­va­la čak 62 lov­ca. Ta­ko­dje, kao ne­po­tvr­dje­na in­for­ma­ci­ja kru­ži  i po­da­tak da je L. V. ko­ji je te­ško ra­nio ne­sreć­nog Pe­tro­va­ra­din­ca, imao 1,3 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi, te da mu je pu­ška slu­čaj­no opa­li­la pri­li­kom pre­pu­nja­va­nja. Ra­nja­va­nje se de­si­lo ka­da je po­gon već pro­šao, a po ka­zi­va­nji­ma jed­nog uče­sni­ka lo­va, tek pred od­la­zak iz lo­vi­šta pri­me­će­no je da ne­srećni S. P. ni­je u gru­pi ko­ja je lo­vi­la pa je kre­nu­la po­tra­ga za njim pre ne­go što je pri­me­će­no da bez sve­sti le­ži na jed­noj nji­vi. Ra­njen je kraj­nje pro­ble­ma­tič­nom mu­ni­ci­jom PP, po­zna­tom i pod na­zi­vom „tri u red”, a ra­di se o krup­nim olov­nim ku­gla­ma. Nju Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu do­zvo­lja­va u lo­vu na krup­nu di­vljač, dok je kraj­nje ne­de­fi­ni­sa­na u lo­vu na pre­da­to­re, ali se ge­ne­ral­no ne pre­po­ru­ču­je. Po­me­nu­te olov­ne ku­gle su u preč­ni­ku ve­će od osam mi­li­me­ta­ra, če­sto ima­ju pro­ble­ma­tičnu pu­ta­nju jer su sklo­ne ja­kim udar­ci­ma i na­ro­či­to ri­ko­še­ti­ra­nju, što u grup­nim lo­vo­vi­ma mo­že iza­zva­ti ve­li­ke ne­vo­lje, baš kao pr­ve mar­tov­ske su­bo­te u Ko­vi­lju. Po­li­ci­ja je na­kon ne­sre­će br­zo do­šla u ko­viljski atar i svim uče­sni­ci­ma u lo­vu su od­u­ze­te pu­ške, ko­je su im br­zo vra­će­ne, uz obra­zlo­že­nje da tu­ži­lac ni­je sma­trao da ima ele­me­na­ta kri­vičnog de­la, sa­zna­je­mo ne­zva­nič­no. 

Sta­nje ne­sreć­nog lov­ca, ko­ji je stra­dao 2. mar­ta u ne­za­ko­ni­tom lo­vu u Ko­vi­lju, i da­lje je kri­tič­no. Na­la­zi se u ko­mi.

Od­mah na­kon kri­tič­nog do­ga­dja­ja krat­kim sa­op­šte­njem ogla­si­lo se i Lo­vač­ko udru­že­nje „No­vi Sad”, u či­jem je sa­sta­vu LD iz Ko­vi­lja: „Lo­vač­ko udru­že­nje 'No­vi Sad' je odr­ža­lo sa­sta­nak Uprav­nog i Nad­zor­nog od­bo­ra 4. mar­ta 2014. go­di­ne i do­ne­lo od­lu­ku da po­kre­ne di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv svih uče­sni­ka ne­do­zvo­lje­nog lo­va ko­ji je odr­žan 2. mar­ta 2014. go­di­ne u Ko­vi­lju i od­go­vor­nih li­ca. Ujed­no iz­ra­ža­va­mo naj­du­blje ža­lje­nje zbog ne­mi­log do­ga­dja­ja te­škog ra­nja­va­nja na­šeg pri­ja­te­lja i ko­le­ge lov­ca”, sto­ji u sa­op­šte­nju.

O ovom do­ga­dja­ju nad­le­žna lov­na in­spek­tor­ka ni­je že­le­la da da­je iz­ja­ve, a u Po­kra­jin­skom se­kre­te­ri­ja­tu za po­ljo­pri­vre­du ju­če ni­je bi­lo pred­sed­ni­ka i nje­go­vog za­me­ni­ka. Za­mo­li­li smo port­pa­rol­ku Po­li­cij­ske upra­ve No­vi Sad da nam od­go­vo­ri pod ko­jim okol­no­sti­ma je (kri­vo)lov­ci­ma vra­će­no oruž­je, te od­go­vor oče­ku­je­mo u naj­sko­ri­je vre­me.

D. Kne­žić

DOPUNA VESTI 27.03.: Kako Srbijalov saznaje, nakon objavljivanja ovog članka pre neki dan u redakciju 'Dnevnika' kod urednika lovačke strane je došao jedan od učesnika ovog nezakonitog lova, da bi iskazao svoje nezadovoljstvo objavljenim člankom (?) i da bi držao lekcije o novinarskom poslu. Medjutim, iako mu je ponudjeno da javno iznese svoje vidjenje 'koviljskog slučaja', i da njegovu izjavu 'Dnevnik' prenese, ovaj lovac je to odbio 'jer neće da se razvlači po novinama'(!), a izražavanje nezadovoljstva člankom je začinio vredjanjem i omalovažavanjem novinara i urednika (u množini), a i kasnijim slanjem SMS poruka slične sadržine. Posle ovakvog nastupa tog lovca-učesnika u nezakonitom lovu, kako se saznaje, ljudi u 'Dnevniku' razmišljaju o pokretanju pravnog postupka, obzirom da postoje neposredni svedoci neprijatne posete i sačuvane SMS poruke.

          
Komentari
136 #1 Lala
dana 21.03.2014. 16:31
Da bi bilo jasnije: nije postojala dozvola za taj sporni lov u Kovilju, jer je korisnik lovišta LU Novi Sad i njegova stručan služba nisu izdali, a nisu ni mogli, jer bi time prekršili zakon. Organizatori i učesnici lova su, koliko ja znam, bili na vreme upozoreni da ne organizuju takav nezakonit lov, ali oni baš zapeli i eto belaja.
U tekstu članka postoji i greška: PP municija NIJE dozvoljena za lov krupne divljači!!!
Inače, ovo je bio, koliko je poznato, najmasovniji nezakonit lov u Srbiji!
468 #2 Predator
dana 21.03.2014. 17:11
Nisam nimalo iznenađen razvojem događaja, samo sam očekivao da će procedura vraćanja oružja malo duže potrajati (u najmanju ruku kad se nesrećnik probudi iz kome). Nije to još sve gotovo, biće tu "natezanja", ali čim se slegne prašina, sve će biti kao da se nikada ništa nije desilo. Žalosno, šta drugo napisati.
3976 #3 Deki Nes
dana 21.03.2014. 18:58
Jedna informacija,stanje našeg prijatelja lovca je malo ,,bolje,,.Nije više u komi,ali je još uvek u vrlo teškom stanju.Još uvek ne komunicira.Nadamo se boljem!
3526 #4 ssekir75
dana 21.03.2014. 23:28
дај боже да буде како требаKrsti
732 #5 bogoljub
dana 22.03.2014. 10:19
Mnogo toga je tu Nejasno.Zašto LU Novi Sad nije ništa preduzelo povodom najave da će da se održi taj lov.Lovočuvar nije izdao dozvolu pošto se nije ni mogla u to vreme izdati dozvola za grupni lov.Po meni LU Novi Sad nije ništa preduzelo da do toga lova nedođe,ako su smatrali da je dovoljno što nisu izdali dozvolu za taj lov da se lov i ne održi Ništa Nisu Preduzeli.Ili su možda i hteli da se taj lov održi pa da ih izbace iz udruženja?Ne nadajući se ranjavanju učesnika u tom lovu,pa se sada mnogi prave neobavešteni i čude se kako se tako nešto moglo desiti.LU ništa nepreduzme povodom nezakonitog lova,lovočuvar neizvršava radne zadatke,predsednik LD Kovilj pozove na skupštini lovce na akciju,VEĆINA lovaca u teškom stadijumu pijanstva i ne razmišlja koji je dan i datum odaziva se pozivu za akciju i L.V. u vidno alkoholisanom stanju sutrašnji dan upuca kolegu u nedozvoljenom lovu.Da se ništa nije desilo možda niko i ne bi znao da se toga dana održao lov na predatore koji nije dozvoljen.E sada postavlja se pitanje krivice,naravno da su svi krivi. L.V. zato što je upucao kolegu u lovu.Lovci zato što su seodazvali pozivu za radnu akciju.Rukovodstvo LD Kovilj zato što je pozvalo lovce na radnu akciju.Lovočuvar jer neizvršava radne obaveze i na Prvom mestu rukovodstvo LU Novi Sad jer nije ništa preduzelo da do tog lova nedođe.I na kraju svega da poželim brz oporavak ranjenom lovcu.I da nam ovaj događaj posluži za nauk da se tako nešto ne ponovi.
Srbijalov
136 #6 Lala
dana 22.03.2014. 13:18
Bogoljube, a šta je to LU Novi Sad moglo da preduzme? Šta je mogla stručna služba i uprava LU da uradi? Koje su ingerencije lovočuvara i upravnika lovišta - da ubedjuje lovce da ne smeju u nezakonit lov? Mislim da obrćeš teze. Jesu li možda trebali da im postave zasedu, pa da se biju sa lovcima na ulazu u lovište i da im ne daju da udju u lovni revir?
Kad tako pišeš, zašto ne kažeš ŠTA su to trebali iz LU da urade iz svoje nadležnosti, a nisu uradili? Nisu im dali dozvolu, rečeno je da ne sme da se grupno lovi, a ovi eto baš hoće. I šta ti onda možeš još da uradiš?
732 #7 bogoljub
dana 22.03.2014. 14:03
Ja tu nemogu ništa kao i neki koji su ih upozorili da neidu u lov.Ali lovočuvar se mogao pojaviti ujutro pre skupa lovaca pa zvati i policiju da interveniše.Mogao se pojavitii i predsednik udruženja pa sprečiti taj lov.Većini tih ljudi nije rečeno da nemaju dozvolu za lov,možda je neko na skupštini to i rekao ali ko je to čuo i ko je zapamtio i ako je čuo? jer alkohol se točio u neograničenim količinama.Možda bi i oni koji nisu uspeli da ustanu od preterane količine alkohola došli na tu radnu akciju.Pa bi ih bilo još više koji su išli u nelegalan lov.Mada postoje neproverene priče da su LD Kovilj hteli da izbace iz Novosadskog udruženja još prošle godine a ovaj događaj im je bio baš prilika da ih se otarase.A što se tiče povratka oružja učesnicima lova to je verovatno privremenog karaktera do okončanja prekršajnog ili krivičnog postupka.Tako da je LU Novi Sad htelo da nešto preduzme povodom tog lova sprečilo bi ga.Ovako postoji nedokazana sumnja zašto nisu sprečili taj lov
136 #8 Lala
dana 22.03.2014. 18:29
Bogoljube, druže: ako propis kaže da se ne sme voziti jednosmernom ulicom u kontra smeru, a neko i pored znaka zabranjenog smera i pored saobraćajca protera auto u kontra smer, po tvom rezonu kriv je saobraćajac i onaj koji je postavi znak jednosmerne ulice, a bogami i onaj koji održava puteve? Ovo ti čisto kao poredjenje navodim.
Drugo: oružje se orivremeno ODUZIMA do okončanja postupka, a ne da se VRAĆA do okončanja!!!
I treće: o teorijama zavere oko nekog isključivanja jedne čitave sekcije, nemam komentar, jer ni jedno LU nije blesavo da isključi čitavu sekciju i sebe liši članova (i članarina, naravno)!
Imam neki osećaj da te neko, pošto si komšija Kovilju, pogrešno instruiše šta da pišeš. Ovoliko se nisi raspisao od kad si član Srbijalov. Možda grešim, čisto mi palo na pamet.
3187 #9 Barbarosa
dana 22.03.2014. 21:52
Pozdrav kolege, moje skromno mišljenje je da je taj lovočuvar mogao (morao) da se pojavi pre početka izvođenja samog lova i upozori učesnike da nemaju dozvolu i da zamoli okupljene da se raziđu. U suprotnom pozove policiju i stvar rešena. Na kraju to je njegov posao i njegova odgovornost.
Da se nije desio ovaj nesrećan slučaj, svaka odstreljena lisica ili šakal u ovako organizovanom grupnom lovu (kad mu vreme nije) je odstreljen-a u krivolovu.
E sad Lalo, što se tiče saobraćajca i jednosmerne ulice, i u slučaju da saobraćajcu najaviš da ćeš ti tada i tada u toliko časova proterati auto tom jednosmernom ulicom u kontra smeru, prilično sam siguran da bi on bio tamo, a nastavak možemo da pretpostavimo...
iveli 3
716 #10 DakiNS
dana 22.03.2014. 22:49
Kolege , zašto menjate teze? Da li smo mi razularena naoružana banda? Ili smo lovci ? Postoje zakoni postoji kodeks! Znači ako te ne uhvate , opljačkaj banku, znaš da je protuzakonito , znaš da se kosi sa moralom ,ali ipak ideš da opljačkaš banku. Izvinite to rade razbojnici . Nemojte poturati tezu da je banka trebala angažovati više čuvara da bi opravdali pljačkaše. Malo li je što su upozoreni , što nisu dobili dozvolu? Sada treba pravdati kabadahije? Treba tražiti krivca svuda samo ne tamo gde treba? Da li to sami sebi bacamo prašinu u oči, ili dižemo prašinu da bi zamaglili jasnu sliku krivaca koji su sve to organizovali. Znači nije kriv onaj koji je zvao telefonom lovce i opominjao ih na obavezan dolazak , ti isti lovci su sami birali predsednika svog LD , išli u vreme zabrane u grupni lov , teško ranili jednog lovca, ne nego je kriv onaj koji mu je skrenuo pažnju, i uskratio dozvolu!
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 12
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,442
Najnoviji član: Stevanovic

Poslednje vesti
SABOR LOVACA SRBIJE ZLATIBOR 2024
Преминуо Илија Елезовић у Косовској Митровици
UPITNIK U VEZI EVROPSKOG ZECA
ЈАСТРЕБАЧKИ ВУK 2024
ZABRINUTI LOVCI U ATARU KULE PRONAŠLI NOVE PRIMERKE OTROVANE SRNEĆE DIVLJAČI

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,043,162 posete www.srbijalov.com