Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Koviljski slučaj - nastavak


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Koviljski slučaj - nastavak
Koviljski slučaj - nastavak

Novosadski list 'Dnevnik' je u današnjem broju na lovačkoj strani doneo članak koji je posvećen neočekivanom razvoju dogadjaja vezano za teško ranjavanje lovca u nezakonitom lovu u Kovilju. Članak prenosimo u integralnom obliku:

NA­KON NE­ZA­KO­NI­TOG LO­VA U KO­VI­LJU KA­DA JE TE­ŠKO RA­NJEN LO­VAC IZ PE­TRO­VA­RA­DI­NA

Pu­ške vra­će­ne, lov­ci ogor­če­ni

Sta­nje ne­sreć­nog lov­ca, ko­ji je stra­dao 2. mar­ta u ne­za­ko­ni­tom lo­vu u Ko­vi­lju, i da­lje je kri­tič­no. Na­la­zi se u ko­mi.

Lov­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u ne­za­ko­ni­tom lo­vu na pre­da­to­re u Ko­vi­lju 2. mar­ta, u kom je stra­dao S. P. (63) iz Pe­tro­va­ra­di­na, vra­će­no je oruž­je ko­je im je od­u­ze­to istog da­na ka­da se spor­ni lov do­go­dio, sa­zna­je “Dnev­nik” ne­zva­nič­no, iz vr­lo po­u­zda­nih iz­vo­ra. Dok se če­ka­ju zva­nič­ne in­for­ma­ci­je o ovom do­ga­dja­ju, u de­lu lo­vač­ke jav­no­sti za­vla­da­la se pra­va erup­ci­ja ogor­če­nja ova­kvim epi­lo­gom, te su u Re­dak­ci­ju sti­gli broj­ni po­i­zi­vi i do­pi­si.

 - Ovo je stra­šno, stvar­no ne zna­mo če­mu slu­že za­ko­ni u ovoj dr­ža­vi. Lov­ci­ma se od­u­zi­ma oružje ka­da mr­ko po­gle­da­ju ne­ko­ga ili mu za­pre­te ba­ti­na­ma, i to na go­di­nu – dve da­na, a uče­sni­ci­ma kri­vo­lo­va oružje se vra­ti za ma­nje od tri ne­de­lje. Ka­ko to? O če­mu se ra­di? – pi­ta se pred­sed­nik LD Ru­men­ka iz isto­i­me­nog se­la, Du­šan Ko­lar­ski.  – Ovim se ša­lje ja­ko lo­ša po­ru­ka lov­ci­ma, a to je da sva­ko mo­že ne­ka­žnje­no da ra­di šta ho­će. Šta će nam on­da inspek­to­ri, šta će nam lo­vo­ču­va­ri? Ču­li smo da su u lo­vu uče­stvo­va­la če­tvo­ri­ca po­li­ca­ja­ca, pa mo­žda se u to­me kri­je od­go­vor na mno­ga pi­ta­nja. Ka­kav sa­da auto­ri­tet mo­že da se po­stig­ne pre­ma običnim lov­ci­ma da bu­du di­sci­pli­no­va­ni i da po­štu­ju pra­vi­la, ako se ova­ko ra­di – ka­že Ko­lar­ski.   

Pod­se­ća­nja ra­di, lov, ko­ji je or­ga­ni­zo­va­lo ko­viljsko Lo­vačko dru­štvo, bio je mi­mo za­ko­na jer je grup­ni lov na pre­da­to­re do­zvo­ljen do kra­ja fe­bru­a­ra, a lo­vi­lo se 2. mar­ta, uz ob­ja­šnje­nje „ta­kav je bio do­go­vor”(!?). Dru­go, ne­zva­nične in­for­ma­ci­je ka­žu da je po­me­nu­ti lov do­ma­ćim lov­ci­ma na­met­nut kao oba­ve­zna rad­na ak­ci­ja sma­nje­nja pre­da­to­ra u lo­vi­štu, a ne­do­la­zak bi prak­tič­no pred­sta­vljao kr­še­nje di­sci­pli­ne, pa su u lo­vu uče­stvo­va­la čak 62 lov­ca. Ta­ko­dje, kao ne­po­tvr­dje­na in­for­ma­ci­ja kru­ži  i po­da­tak da je L. V. ko­ji je te­ško ra­nio ne­sreć­nog Pe­tro­va­ra­din­ca, imao 1,3 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi, te da mu je pu­ška slu­čaj­no opa­li­la pri­li­kom pre­pu­nja­va­nja. Ra­nja­va­nje se de­si­lo ka­da je po­gon već pro­šao, a po ka­zi­va­nji­ma jed­nog uče­sni­ka lo­va, tek pred od­la­zak iz lo­vi­šta pri­me­će­no je da ne­srećni S. P. ni­je u gru­pi ko­ja je lo­vi­la pa je kre­nu­la po­tra­ga za njim pre ne­go što je pri­me­će­no da bez sve­sti le­ži na jed­noj nji­vi. Ra­njen je kraj­nje pro­ble­ma­tič­nom mu­ni­ci­jom PP, po­zna­tom i pod na­zi­vom „tri u red”, a ra­di se o krup­nim olov­nim ku­gla­ma. Nju Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu do­zvo­lja­va u lo­vu na krup­nu di­vljač, dok je kraj­nje ne­de­fi­ni­sa­na u lo­vu na pre­da­to­re, ali se ge­ne­ral­no ne pre­po­ru­ču­je. Po­me­nu­te olov­ne ku­gle su u preč­ni­ku ve­će od osam mi­li­me­ta­ra, če­sto ima­ju pro­ble­ma­tičnu pu­ta­nju jer su sklo­ne ja­kim udar­ci­ma i na­ro­či­to ri­ko­še­ti­ra­nju, što u grup­nim lo­vo­vi­ma mo­že iza­zva­ti ve­li­ke ne­vo­lje, baš kao pr­ve mar­tov­ske su­bo­te u Ko­vi­lju. Po­li­ci­ja je na­kon ne­sre­će br­zo do­šla u ko­viljski atar i svim uče­sni­ci­ma u lo­vu su od­u­ze­te pu­ške, ko­je su im br­zo vra­će­ne, uz obra­zlo­že­nje da tu­ži­lac ni­je sma­trao da ima ele­me­na­ta kri­vičnog de­la, sa­zna­je­mo ne­zva­nič­no. 

Sta­nje ne­sreć­nog lov­ca, ko­ji je stra­dao 2. mar­ta u ne­za­ko­ni­tom lo­vu u Ko­vi­lju, i da­lje je kri­tič­no. Na­la­zi se u ko­mi.

Od­mah na­kon kri­tič­nog do­ga­dja­ja krat­kim sa­op­šte­njem ogla­si­lo se i Lo­vač­ko udru­že­nje „No­vi Sad”, u či­jem je sa­sta­vu LD iz Ko­vi­lja: „Lo­vač­ko udru­že­nje 'No­vi Sad' je odr­ža­lo sa­sta­nak Uprav­nog i Nad­zor­nog od­bo­ra 4. mar­ta 2014. go­di­ne i do­ne­lo od­lu­ku da po­kre­ne di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv svih uče­sni­ka ne­do­zvo­lje­nog lo­va ko­ji je odr­žan 2. mar­ta 2014. go­di­ne u Ko­vi­lju i od­go­vor­nih li­ca. Ujed­no iz­ra­ža­va­mo naj­du­blje ža­lje­nje zbog ne­mi­log do­ga­dja­ja te­škog ra­nja­va­nja na­šeg pri­ja­te­lja i ko­le­ge lov­ca”, sto­ji u sa­op­šte­nju.

O ovom do­ga­dja­ju nad­le­žna lov­na in­spek­tor­ka ni­je že­le­la da da­je iz­ja­ve, a u Po­kra­jin­skom se­kre­te­ri­ja­tu za po­ljo­pri­vre­du ju­če ni­je bi­lo pred­sed­ni­ka i nje­go­vog za­me­ni­ka. Za­mo­li­li smo port­pa­rol­ku Po­li­cij­ske upra­ve No­vi Sad da nam od­go­vo­ri pod ko­jim okol­no­sti­ma je (kri­vo)lov­ci­ma vra­će­no oruž­je, te od­go­vor oče­ku­je­mo u naj­sko­ri­je vre­me.

D. Kne­žić

DOPUNA VESTI 27.03.: Kako Srbijalov saznaje, nakon objavljivanja ovog članka pre neki dan u redakciju 'Dnevnika' kod urednika lovačke strane je došao jedan od učesnika ovog nezakonitog lova, da bi iskazao svoje nezadovoljstvo objavljenim člankom (?) i da bi držao lekcije o novinarskom poslu. Medjutim, iako mu je ponudjeno da javno iznese svoje vidjenje 'koviljskog slučaja', i da njegovu izjavu 'Dnevnik' prenese, ovaj lovac je to odbio 'jer neće da se razvlači po novinama'(!), a izražavanje nezadovoljstva člankom je začinio vredjanjem i omalovažavanjem novinara i urednika (u množini), a i kasnijim slanjem SMS poruka slične sadržine. Posle ovakvog nastupa tog lovca-učesnika u nezakonitom lovu, kako se saznaje, ljudi u 'Dnevniku' razmišljaju o pokretanju pravnog postupka, obzirom da postoje neposredni svedoci neprijatne posete i sačuvane SMS poruke.

          
Komentari
732 #11 bogoljub
dana 22.03.2014. 23:08
Lalo volem kako razmišljaš.iveli
Malo sam upoznat u ono što nebih trebao pa sam izneo svoje mišljenje i viđenje tog nemilog događaja.Po zakonu su svi redom krivi i onaj što je upucao čoveka i oni što su išli u lov pa oni koji su zvali lovce u nelegalan lov i oni koji ništa nisu učinili da do toga nedođe a imali su saznanja da će se izvršiti krivično delo ..... a nisu preduzeli adekvatne poteze da do njega nedođe.Kako će se sve to završiti nije na nama da odlučujemo zato postoje državni organi pa će se videti šta če biti do kraja.SudijaVaistinu Samo da nebude kriv je onaj što je upucan jer je bio u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.
716 #12 DakiNS
dana 23.03.2014. 07:52
Bogoljube opet prašiš. Napisao sam ti već. Hajde reci mi što ne odeš da opljačkaš banku? Nezakonito je ? Znaš da ne možeš dobiti dozvolu za to. I opet odeš i opljačkaš , jel policija kriva ili banka ili je ipak kriv pljačkaš? Mani se toga. Šta bi bilo kad bi bilo? Nego gledaj šta jeste urađeno i ko je uradio. Da im je predsednik i rukovodstvo LD reklo da poskaču u bunar , bi li skočili . A iz udruženja im rekoše da ne smeju skakati i da im neće dati dozvolu da skoče za njihovo dobro.Lovac 3
136 #13 Lala
dana 23.03.2014. 08:14
Bogoljube, ti si malo upoznat, a ja sam upoznat sa svim detaljima u vezi toga. U redu je da svako iznese svoje mišljenje, ali nisi mi dao odgovor šta to uprava LU Novi Sad i lovočuvarska služba nisu uradili, a mogli su? Da stanu pred lovce i još jednom da im kažu da ne smeju u taj lov, a ovi da kažu eto 'oćemo? Pa to im je rečeno nekoliko puta! Jel bio tvoj sugradjanin Marko Tica na skupštini u Kovilju? Po tvojoj logici i on je kriv što nije lovce odvratio od tog nesretnog lova! Najlakše je sad okriviti i one koji su JEDINI pokušali da spreče taj lov u Kovilju (lovočuvare i LU), sad im još prišivati da se nisu dovoljno trudili? Pa šta su trebali, da se biju sa lovcima na ulazu u lovište? Da jedan lovočuvar razoružava 60 ljudi? Da li je tačno, Bogoljube, da je isti taj koji je pozivao lovce u taj lov podpredsednik LU i predsednik Komisije za rad lovočuvarske službe, pa što nije pozvao lovočuvare da zabrane lov, ili zašto nije on sam zabranio taj lov? On je kontrolor i predstavnik poslodavca tim lovočuvarima, on im izdaje naloge, čoveče! Pričaš Bogoljube nešto što ima veze, nešto si čuo i saznao, ali pričaš i nešto što blage veze nema. Šta sad upetljavaš lovočuvare i kompletnu upravu LU i njima nabijaš odgovornost i krivicu, da bi podelili odgovornost? Oni su svoje uradili kako je trebalo: nisu im izdali dozvolu za lov iako je traženo, i rečeno im je nekoliko puta da ne idu u nezakonit lov. Al neko baš 'oće, za inat. A policija u Kovilju nije znala da joj se taj dan u ataru pojavilo 63 ljudi pod oružjem? Daj ne pričaj priče i ne širi bezveze krug odgovornih. Još će ispasti po tvojoj logici da LU nije dobro gazdovala lovištem, pa da nekom padne ne daj Bože na pamet da im oduzme lovište? Razmišljaj malo, aman bre. Kriv lovočuvar što je cela sekcija otišla u nezakonit lov, a poziv za taj lov slao onaj koji direktno nadredjen lovočuvarima? A pre toga nekoliko puta rečeno da je nezakonito, nije izdata dozvola, pa kad neko hoće da tera inat, onda nek i odgovara. Čovek je stradao, i pitanje je kako će proći, nema ni osiguranja jer je bio u nezakonitom lovu, alkohol se točio izgleda pre ili za vreme nezakonitog lova, a ti lovočuvare okrivljuješ uz prave krivce? A šta ako je to jutro lovočuvar imao nalog da bude recimo u Stepanovićevu (takodje lovište LU Novi Sad), a to je 45 km dalje od Kovilja!? Ne može lovočuvar da ide na svoju ruku da kontroliše gde šta hoće i da radi šta hoće, nego radi po nalogu poslodavca!
3187 #14 Barbarosa
dana 23.03.2014. 20:13
Slažem se da su odgovorni svi učesnici ovog grupnog lova ali skrenuo bih pažnju na ovo što uvaženi kolega Lala napisa, da lovočuvar nije odgovoran jer ga je predsednik poslao npr u Stepanovićevo, onda ni ovi učesnici nisu odgovornii jer je njih pozvao isti taj predsednik i rekao im da dođu tu i tu u toliko i toliko pod obavezno. Palica
Lovočuvar je po meni kriv jer je znao (valjda) da se tada ne može organizovati grupni lov i trebao je da interveniše. Pa to mu je posao, za šta ga onda plaćaju? Predsednik mu nije izdao nalog? Pa nije izdata dozvola za taj lov, to je dovoljan razlog da lovočuvarska služba interveniše, kada su se dotični okupili. Trebao je da ode u policiju i prijavi skup i zajedno sa policijom privede lepo predsednika i 60 lovaca pre početka samog lova.
Zna se kako se razoružava 60 lovaca.
U firmi u kojoj radim, za svoj posao koji radim snosim odgovornost, pa tako valjda i taj lovočuvar. Odgovornost snose predsednik, lovočuvarska služba, a pored njih svi koji su organizovali ovaj grupni lov i naravno svi koji su učestvovali u takvom lovu.
Na kraju ne bih više da "trošim pero" na ovu temu, i da joj dajem publicitet. Nadam se da će pravni sistem i država odgovoriti pravom merom na samovolju i bahatost pojedinaca ...ili... možda i neće?
iveli 3
2056 #15 milos zoric
dana 25.03.2014. 20:12
Ovde izgleda ima onih koji dobijaju informacije iz Kovilja sta i kako da napisu pa da okrivimo one koje nebi trebalo.Sad cu organizatorima lova u kovilju da porucim da se necu manuti ovog slucaja dok odgovorne ne kaznimo onako kako zakon nalaze.Da optuze i lovocuvare pokusali su odmah na sastanku u Ledincima 04.03 ali nije im uspelo i nece.
732 #16 bogoljub
dana 25.03.2014. 20:47
Informacije stižu sa svih strana od onih koji hoće da ih podele.Da nekog branim ili optužujem nemam baš nikakve koristi.Ali kada se malo analiziraju sve informacije ima mnogo toga trulog u državi Danskoj.Mnogi će biti optuženi i procesuirani neki po komandnoj odgovornosti a ostali kao akteri.Žao mi je što se to dogodilo a još mi je žalije što je jedna osoba nastradala.A sve se moglo završiti samo na pokušaju nelegalnog lova.Vaistinu
3187 #17 Barbarosa
dana 26.03.2014. 20:35
A od koga Vi Miloše dobijate informacije šta i kako da napišete???
Ponavljam, po mom mišljenju, a ne po nečijim instrukcijama kako misli g-din Zorić, i lovočuvari su krivi, jer ništa nisu preduzeli. ika
2056 #18 milos zoric
dana 27.03.2014. 15:52
Lovo cuvari nisu izdali dozvolu a predsednik ld Kovilj je kordinator lovocuvarske sluzbe lu Novi Sad sta je jos trebalo da urade?Da idu i proveravaju svakoga kome nije izdata dozvola i da ih hapse radis li ti to u svom udruzenju bas me zanima?Skupstina ld Kovilj na kojoj su bili predstavnici lss lsv i jos po neko a znali su za lov snose li i oni krivicu i koliku?
2056 #19 milos zoric
dana 27.03.2014. 15:55
A da i najbitnije moj prijatelj lovac Steva Peric od juce je u Banji Melenci gde je poslat na rehabilitaciju i zelim mu brz i uspesan oporavak.
3976 #20 Deki Nes
dana 27.03.2014. 18:32
To je tačno , ali stanje našeg druga još uvek teško i nepromenjeno.Ne komunicira osim stiskom ruke.Držimo mu palčeve,to je jedna od boljih ustanova za rehabilitaciju.Daće bog , biće nadam se bolje.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 13
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,442
Najnoviji član: Stevanovic

Poslednje vesti
SABOR LOVACA SRBIJE ZLATIBOR 2024
Преминуо Илија Елезовић у Косовској Митровици
UPITNIK U VEZI EVROPSKOG ZECA
ЈАСТРЕБАЧKИ ВУK 2024
ZABRINUTI LOVCI U ATARU KULE PRONAŠLI NOVE PRIMERKE OTROVANE SRNEĆE DIVLJAČI

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,043,192 posete www.srbijalov.com