Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Izbori u LSV: predstavljanje M. Pažina


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Izbori u LSV: predstavljanje M. Pažina
Izbori u LSV: predstavljanje M. Pažina

Novosadski list 'Dnevnik': intervju sa Milanom Pažinom povodom izbora u LSV

MI­LAN PA­ŽIN, AK­TU­EL­NI PRED­SED­NIK LSV

Ura­di­li smo do­sta do­brih stva­ri

Ak­tu­el­ni pred­sed­nik Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne i pred­sed­nik LU iz Zre­nja­ni­na, Mi­lan Pa­žin, na su­bot­njoj Skup­šti­ni po­no­vo će bi­ti kan­di­dat za pred­sed­ni­ka. Ge­ne­ral­no, on sma­tra da je LSV u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­bro ra­dio.

* Ka­ko oce­nju­je­te rad LSV u pret­hod­nom pe­ri­o­du?

 - Po­zi­tiv­no ga oce­nju­jem i mi­slim da smo ura­di­li do­sta do­brih stva­ri. Po­sta­vljen je te­melj za raz­voj do­ma­ćeg lov­stva u na­red­nim go­di­na­ma. Kon­kret­no, u pu­noj me­ri je pri­me­njen Za­kon o di­vljči i lov­stvu, usta­no­vlje­na su lo­vi­šta, bez ob­zi­ra na ne­ko­li­ko pri­med­bi na ni­ho­ve gra­ni­ce. LSV je znat­no uti­cao na ospo­so­blje­nje struč­nih ka­dro­va za rad u LU i lo­vo­ču­var­skoj slu­žbi. Uti­ca­li smo i da se oču­va Lo­vač­ki sa­vez Sr­bi­je, jer pre­va­zi­dje­ni su du­go­go­di­šnji ne­spo­ra­zu­mi iz­me­dju dva sa­ve­za. Ta­ko­dje, usvo­jen je no­vi Sta­tut LSS u kom je tačno de­fi­ni­san po­lo­žaj LSV, kao neo­dvo­ji­vog de­la na­ci­o­nal­nog sa­ve­za.

* Da li ste s ne­čim even­tu­al­no ne­za­do­voljni?

 - Je­sam, a to je ne­do­sta­tak in­for­ma­ci­ja. Pri tom mi­slim na ge­ne­ral­no in­fo­ri­sa­nje ši­re jav­no­sti o to­me šta ra­di LSV. Imam uti­sak da gu­bi­mo bit­ku sa ne­kim NVO, ko­je zo­vu „ze­le­ni“, ko­ji nas lov­ce če­sto bez ika­kvih ar­gu­me­na­ta na­pa­da­ju.

 * Da li sma­tra­te da je čla­na­ri­na od 1.400 di­na­ra LSV-u pri­me­re­na tre­nut­noj eko­nom­skoj si­tu­a­ci­ji?

- To je pi­ta­nje ko­je se sva­ke go­di­ne po­sta­vlja, ali tre­ba zna­ti smo i Uprav­ni od­bor i ja uvek bi­li otvo­re­ni za sve pred­lo­ge udru­že­nja. Vi­si­na čla­na­ri­ne je ono­li­ka ko­li­ko je ve­ći­na voj­vo­|an­skih LU tra­ži­la. Po­sto­ja­la je mo­guć­nost da iz­nos bu­de du­plo ma­nj, bez no­vi­na, osi­gu­ra­nja, plan­skih do­ku­me­na­ta... Svi su se na Skup­šti­ni opre­de­li­li da se sve fi­nan­si­ra.

* Šta sma­tra­te da su naj­ve­ći pro­ble­mi srp­skog lov­stva i ka­ko ih tre­ba re­ša­va­ti?

 - Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu ima mno­go ne­do­sta­ta­ka i tu su naj­ve­ći pro­ble­mi. Ne tre­ba do­no­si­ti no­vi ZODL, ali ovaj tre­ba me­nja­ti, kao i mno­ge pra­vil­ni­ke. Za­kon na­me­će ve­li­ke fi­nan­sij­ske na­me­te ko­ri­sni­ci­ma lo­vi­šta.  Ta­ko­dje, Za­kon o ve­te­ri­ni je iz­u­zet­no pro­ble­ma­ti­čan i ne­e­fi­ka­san zbog na­či­na na ko­ji tre­ti­ra me­so di­vlja­či. Pro­ble­me ima­ju i ko­ri­sni­ci lo­vi­šta ka­da su u pi­ta­nju šte­ta na di­vlja­či, šte­te na use­vi­ma od di­vlja­či.

* Ako po­no­vo bu­de­te iza­bra­ni za pred­sed­ni­ka, šta će bi­ti Va­ši pr­vi po­te­zi?

 - Od­mah ću kre­nu­ti da, ko­li­ko je u mo­joj mo­ći, uti­čem na iz­me­ne ZODL. Dru­gi za­da­tak će bi­ti pod­mla­dji­va­nje lo­vač­ke sce­ne, ka­ko bi što vi­še mla­dih bi­lo ospo­so­blje­no da su­tra pre­u­zme bri­gu o lov­stvu. Či­nje­ni­ca je da član­stvo opa­da, pa pre­ko Ko­mi­si­je za pod­mla­dak LSV že­li­mo da po­ra­di­mo na ve­ćoj afir­ma­ci­ji lov­stva u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma, da se vi­še ra­di sa lo­vač­kim pod­mlat­kom... Za­do­vo­ljan sam ka­ko se ra­di u lov­nom stre­lja­štvu i ki­no­lo­gi­ji i tu tre­ba na­sta­vi­ti kao i do sa­da.

D. Kne­žić

  
Komentari
716 #1 DakiNS
dana 17.04.2015. 13:59
Ajde kad neko laže druge , pa to mogu razumeti ali kad laže sebe , to mi nije jasno . Ev o primera:
- Po­zi­tiv­no ga oce­nju­jem i mi­slim da smo ura­di­li do­sta do­brih stva­ri. Po­sta­vljen je te­melj za raz­voj do­ma­ćeg lov­stva u na­red­nim go­di­na­ma. Kon­kret­no, u pu­noj me­ri je pri­me­njen Za­kon o di­vljči i lov­stvu
Ovde pobija:
Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu ima mno­go ne­do­sta­ta­ka i tu su naj­ve­ći pro­ble­mi. Ne tre­ba do­no­si­ti no­vi ZODL, ali ovaj tre­ba me­nja­ti, kao i mno­ge pra­vil­ni­ke

Pominje kao veliki doprinos nezakonite radnje:

usta­no­vlje­na su lo­vi­šta, bez ob­zi­ra na ne­ko­li­ko pri­med­bi na ni­ho­ve gra­ni­ce.

Jeli meni nešto promaklo?
LSV je znat­no uti­cao na ospo­so­blje­nje struč­nih ka­dro­va za rad u LU i lo­vo­ču­var­skoj slu­žbi.

Koliko se sećam oni su ga prvi i razbijali.
Uti­ca­li smo i da se oču­va Lo­vač­ki sa­vez Sr­bi­je

Ko je ovde glavni krivac , po njemu su to lovci , ili možda Jeremija, svi samo ne LSV.

Da li ste s ne­čim even­tu­al­no ne­za­do­voljni?

- Je­sam, a to je ne­do­sta­tak in­for­ma­ci­ja. Pri tom mi­slim na ge­ne­ral­no in­fo­ri­sa­nje ši­re jav­no­sti o to­me šta ra­di LSV


Zna li neko bar jedno LU koje je tražilo toliku visoku članarinu?
Vi­si­na čla­na­ri­ne je ono­li­ka ko­li­ko je ve­ći­na voj­vo­|an­skih LU tra­ži­la.

Koji zakon određuje namete?

Za­kon na­me­će ve­li­ke fi­nan­sij­ske na­me­te ko­ri­sni­ci­ma lo­vi­šta.

Da li je osipanje članstva to što nema podmlatka ili njihovo nedomaćinsko gazdovanje? Rasipnici jedni kako vas nije sramota.

Či­nje­ni­ca je da član­stvo opa­da, pa pre­ko Ko­mi­si­je za pod­mla­dak LSV že­li­mo da po­ra­di­mo na ve­ćoj afir­ma­ci­ji lov­stva u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma, da se vi­še ra­di sa lo­vač­kim pod­mlat­kom
Zaboraviše LU koje neće da plaćaju harač, sve misle doći će mlađi i glupi da plaćaju njihov javašluk.

Ako je to program onda nije pomenuo gomilu propusta i neurađenih obaveza koje su trebali uraditi . Sramno , krajnje sramno!
136 #2 Lala
dana 17.04.2015. 14:12
E pa stvarno... Broj lovaca članova će povećati tako što će ići po osnovnim školama? U redu, na duge staze treba i to raditi, ali situacija je takva da se mora ODMAH delovati, jer je oko 10.000 lovaca odustalo od članstva u Lovačkom savezu Vojvodine!!!
Čijom zaslugom je toliki ogroman broj odustao od članstva u savezu? Da im nije Srbijalov kriv? Ili možda sunčeve pege? Pa ne razumem da neko uporno neće da vidi gde je problem!!! I još pride ubedjuje druge kako u stvari problema nešto i nema, eto, čovek je zadovoljan!?
Ne mogu da verujem.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 14
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
14. Међународни сајам лова, риболова и ловног т...
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,349,724 posete www.srbijalov.com