Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Izbori u LSV: predstavljanje Aleksandra-Bate Milovančeva


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
17% [9 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 54
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

Izbori u LSV: predstavljanje Aleksandra-Bate Milovančeva
Izbori u LSV: predstavljanje  Aleksandra-Bate Milovančeva

Novosadski list 'Dnevnik': intervju sa Aleksandrom-Batom Milovančevim, kandidatom za predsednika LSV

DR ALEK­SAN­DAR MI­LO­VAN­ČEV,  KAN­DI­DAT ZA PRED­SED­NI­KA LSV

Manji troškovi, za­u­sta­vi­ti pro­pa­da­nje lo­vi­šta

Dr Alek­san­dar Mi­lo­van­čev, du­go­go­di­šnji lo­vac, po­zna­ti kar­di­o­hi­rurg i ak­tu­el­ni di­rek­tor Lu­ke No­vi Sad, na­ći će se na su­bot­njoj Skup­šti­ni na me­stu kan­di­da­ta za no­vog pred­sed­ni­ka Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne. On sma­tra da u ru­ko­vo­dje­nju sa­ve­zom voj­vo­djan­skih lo­va­ca ima mno­go me­sta za na­pre­dak, za ma­nju čla­na­ri­nu i bo­lje upra­vlja­nje od do­sa­da­šnjeg.

Ka­ko oce­nju­je­te rad LSV u pret­hod­nom pe­ri­o­du i šta kon­kret­no za­me­ra­te?

 - Pre sve­ga za­me­ram ne­tran­spa­rent­nost u po­slo­va­nju. Ne­ja­sno je, re­ci­mo, da ako je za osi­gu­ra­nje lo­va­ca upla­će­no iz­me­dju 1.200.000 i 1.300.000 di­na­ra, gde je za­vr­šio osta­tak nov­ca, ako je od čla­na­ri­ne za tu na­me­nu iz­dvo­je­no 1.571.000 di­na­ra? Za tro­ško­ve go­ri­va je, na pri­mer, pred­vi­dje­no 500 hi­lja­da di­na­ra, a po­tro­še­no je sko­ro du­plo vi­še. Po­sta­vlja se pi­ta­nje za­što je za po­prav­ku „ško­de fa­bi­je“ po­tro­še­no 287.000 di­na­ra, da bi ona po­sle sa­mo par me­se­ci pro­da­ta za 200.000 di­na­ra. Ta­ko­dje, na je­di­noj te­le­fon­skoj sed­ni­ci je od­lu­če­no da se „ško­da ok­ta­vi­ja“ ku­pi za 16.000 evra, i to bez skup­štin­ske od­lu­ke, Uprav­ni od­bor ne­ma pra­vo da o to­me od­lu­ču­je.  Ima još ta­kvih pri­me­ra.

Da li sma­tra­te da je čla­na­ri­na od 1.400 di­na­ra LSV-u pri­me­re­na tre­nut­noj eko­nom­skoj si­tu­a­ci­ji?

 - Ni­je. Za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje Sa­ve­za do­voljno je ma­nje nov­ca. U ovom mo­men­tu, bez de­talj­ne ana­li­ze, ne mo­gu i ne že­lim da li­ci­ti­ram sa ci­fra­ma, ali sam ube­djen da čla­na­ri­na mo­že i mo­ra da bu­de znat­no ni­ža. Mi­slim  da mo­že da ide is­pod 1.000 di­na­ra.

Šta sma­tra­te da su naj­ve­ći pro­ble­mi srp­skog lov­stva i ka­ko ih tre­ba re­ša­va­ti?

 - No­vac, ume­sto za dru­ge svr­he, tre­ba ula­ga­ti u lo­vi­šta. U svim fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma LSV nig­de ni­sam vi­deo da je ne­što ulo­že­no u lo­vi­šta. Sta­ni­šta za di­vljač su pot­pu­no uni­šte­na i to­me se od­lučno mo­ra sta­ti na put. Mno­ge re­mi­ze su bes­prav­no raz­o­ra­ne i de­va­sti­ra­ne, upo­tre­ba pe­sti­ci­da je ne­kon­tri­lo­sa­na i za di­vljač po­gub­na, taj­ku­ni ca­ru­ju i ni­ko im ne sta­je na put... Ja sam spre­man da dam sve od se­be i is­ko­ri­stim sav svoj uti­caj da se ta­kvo sta­nje okon­ča. Ako ne­ma dru­gih re­še­nja -  i naj­stro­ži­jim ka­žnja­va­njem svih ko­ji ne po­štu­ju pro­pi­se. Ta­ko­dje, tre­ba raz­mi­sli­ti o  us­po­sta­vlja­nju je­din­stve­ne po­ljo­ču­var­ske slu­žbe, ta­kva re­še­nja su se u ne­kim evrop­skim ze­mlja­ma po­ka­za­la kao pun po­go­dak.

Ako bu­de­te iza­bra­ni za pred­sed­ni­ka LSV, šta će bi­ti Va­ši pr­vi po­te­zi?

 - Kao pr­vo, od­mah ću se od­re­ći bi­lo ka­kvih pri­vi­le­gi­ja, dnev­ni­ca, ko­ri­šće­nja slu­žbe­nog vo­zi­la i slič­no. Dru­go, no­vac ko­ji tre­ba da pre­o­sta­ne od sma­nje­nih tro­ško­va, a to bi mo­glo da bu­de iz­me­dju če­ti­ri i pet mi­li­o­na di­na­ra, tre­ba vra­ti­ti lo­vač­kim udru­že­nji­ma. Kao što sam re­kao u od­go­vo­ru na va­še pret­hod­no pi­ta­nje, svim si­la­ma ću kre­nu­ti u bit­ku da se za­u­sta­vi pro­pa­da­nje voj­vo­djan­skih lo­vi­šta i uni­šta­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne.  Ta­ko­dje, mak­si­mal­no ću se za­la­ga­ti za iz­me­nu ne­kih pro­pi­sa, me­dju pr­vi­ma da se do­zvo­li iz­no­še­nje me­sa di­vlja­či  - 10 ki­lo­gra­ma po lov­cu u pri­ruč­nom fri­ži­de­ru. To bi pri­vu­klo vi­še stra­nih tu­ri­sta.

D. Kne­žić

    
Komentari
136 #1 Lala
dana 17.04.2015. 14:32
Obećanja su OK, samo me neka loša iskustva koče da poverujem samo u obećanja.
Treba sačekati i videti šta će ko, i kako, raditi, pa onda donositi sud.

Doktore, meni prEtisak skače, šta da radim?
716 #2 DakiNS
dana 17.04.2015. 15:29
Ovo mi liči kao da je prepisano sa našeg foruma. Barem da i postupci potvrde reči.
825 #3 Limun
dana 18.04.2015. 12:46
" - Kao pr­vo, od­mah ću se od­re­ći bi­lo ka­kvih pri­vi­le­gi­ja, dnev­ni­ca, ko­ri­šće­nja slu­žbe­nog vo­zi­la i slič­no."

U ovo čisto sumnjam...
3555 #4 IvicaL
dana 01.05.2015. 17:32
Ako covek ima uvid u to gde su isparile onolike pare i kome je namesteno da kupi potpuno renovirano vozilo,....
pa nek mu medju prvim potezima bude telefonski poziv momcima u plavom da odrade tu papirologiju i odvedu neku gospodu na besplatnu hranu
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 14
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,421
Najnoviji član: Grofmilic

Poslednje vesti
Sazvano zasedanje SKupštine LSS
Novi 'zaštitarski' napad na lovce
Divljač na pitomoj planini
Popularizacija lovstva
Šakali - sve veći problem

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatarVoganjac
Offline
· 07.05.2022. 20:30

i eto kupljena je Beretta Odobreno u decembru bogu hvala....Pozdrav svim kolegama


avatarPlaninko011
Offline
· 24.04.2022. 12:38

Drage kolege Hristos voskrese i srecan vama i vasim porodicama praznik


avatarVoganjac
Offline
· 24.11.2021. 16:43

Zelim da pozdravim sve kolege ovog foruma i da podelim radosni vest.... Dobio sam nabavku dozvolu i napokon kupujem pusku za dve nedelje😊koliko sam srecan nemogu vam opisati... 💓


avatarbogoljub
Offline
· 02.05.2021. 08:21

Hristos vaskrese


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
61,647,602 posete www.srbijalov.com