Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Debakl prvog sastanka Radne grupe LSV za izmenu ZODL


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Debakl prvog sastanka Radne grupe LSV za izmenu ZODL

Предлог измена и допуна - Никола Јовић

Закона о дивљачи и ловству („Сл.Гласник РС“ број 18/10)

Члан 1

Значење израза

У чл.4 ст.1 - тачке 6, 34, 37, и 41 - мењају се и гласе :

6) дозвола за лов дивљачи је исправа којом се ловцу дозвољава да лови дивљач;

34) површине ван ловишта су површине које се не сматрају ловиштем иако се налазе унутар граница установљеног ловишта, и на њима се не спроводе мере газдовања ловиштем

34) површине ван ловишта су неловне површине, не сматрају се делом установљеног ловишта иако се налазе унутар његових граница, и на њима се не спроводе мере газдовања ловиштем

37) промет уловљене дивљачи и трофеја дивљачи је скуп свих радњи од места реализације лова до испоручивања крајњем кориснику;

41) трофеји дивљачи су посебно обрађени делови одређене врсте дивљачи у складу са прописима CIC-a (Међународни савет за ловство и заштиту дивљачи)

У чл.4 ст.1 - тачке 7 и 37- бришу се.

Члан 2

Надлежност за послове ловства

У чл.5 - ст.2 - мења се и гласи :

Министарство поверава Аутономној покрајини послове из области ловства на територији Аутономне покрајине.

Члан 3

Поједини послови јавних предузећа и привредних друштава

У чл.7 ст.2 - тачка 2 – брише се.

Члан 4

Поједини послови ловачког савеза

У чл.8 ст.1 – додаје се тачка 4 која гласи :

4) врши дистрибуцију ловних карата

У устом члану - ст.2– мења се и гласи :

Ловачки савез образује комисију за полагање ловачког испита и издаје уверење о положеном ловачком испиту, образује комисију полагање ловочуварског испита, издаје уверење о положеном ловочуварском испиту и издаје ловочуварске легитимације и значке, издаје чланске карте својим члановима и заступа их у земљи и иностранству, пружа стручну помоћ својим члановима и може да издаје ловачке часописе и другу ловачку литературу.

Члан 5

Оснивање коморе

У чл.9 ст.2 - мења се и гласи :

Комора има својство правног лица које стиче регистрацијом као струковно удружење код надлежног органа.

Члан 6

Мења се наслов пре чл.10 који гласи :

Чланство у комори

У чл.10 ст.2 - мења се и гласи :

Чланство у Комори је обавезно за лица која професионално обављају послове израде планских докумената у ловству, стручних послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе.

Члан 7

Статус заштите дивљачи

У чл.20 – мења се и гласи :

Проглашавају се следећи статуси заштите дивљачи:

1) трајно заштићене врсте дивљачи;

2) ловне врсте дивљачи (у даљем тексту: ловна дивљач).

Трајно заштићене врсте дивљачи (неловне врсте дивљачи) су заштићене трајном забраном лова.

Ловне врсте дивљачи су заштићене забраном лова у одређеном периоду (у даљем тексту: ловостајем заштићене врсте дивљачи).

Ловне врсте дивљачи су и оне на које је лов дозвољен током целе године.

Ловостај дивљачи не односи се на ситну дивљач из вештачке производње на полигонима за лов дивљачи.

Члан 8

Уношење дивљачи у ловиште

У чл.24 ст.3 - мења се и гласи :

Уношење у ловиште алохтоне дивљачи, осим фазана из домаћих узгајалишта дивљачи, дивљачи из увоза, као и пребацивање дивљачи из ловишта у ловиште, корисник ловишта врши у складу са програмом насељавања дивљачи, уз дозволу Министарства и дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине, а у складу са прописима којима се уређује заштита природе.

Контрола дивљачи пре уношења у ловиште

Члан 9

Чл.25 - мења се и гласи :

Пре уношења дивљачи у ловиште, осим фазана из домаћих узгајалишта дивљачи, мора се извршити њена здравствена контрола и обезбедити одговарајућа документација, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 10

Мере за успостављање оптималне бројности

У чл.27– између става 1 и 2 додаје се нови став који гласи :

Корисник ловишта је дужан да, у циљу избегавања случаја из претходног става, установи површине на којима је лов забрањен (резервате) и то на минимално 10% површине установљеног ловишта.

Члан 11

Мења се наслов пре чл.28 који сада гласи :

Мере заштите на неловним површинама, односно површинама ван ловишта

Члан 12

Мере заштите дивљачи на неловним површинама,                                   односно површинама ван ловишта

Чл.28 - мења се и гласи :

Заштиту ловне дивљачи која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта, и заштиту од штете коју проузрокује ловна дивљач на тим површинама, врши власник, односно корисник земљишта, вода и шума на којој је дивљач.

Под заштитом у смислу става 1. овог члана подразумева се предузимање мера заштите утврђених овим законом и другим прописима.

Ловостајем заштићена дивљач која се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта може се ловити уз сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Члан 13

Заштита дивљачи од паса и мачака без власника или без контроле власника

 

Чл.29 - мења се и гласи :

Корисник ловишта има право да уклони из ловишта псе и мачке који се, без дозволе корисника ловишта, налазе у ловишту без надзора и контроле власника, на удаљености већој од 200 м од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката.

Није дозвољено уклонити псе који у организованом лову, на испитима или утакмицама паса у гоњењу дивљачи, пређу у друго ловиште.

Члан 14

Ограничења у кретању лица у ловишту

Чл.30 - мења се и гласи :

У ловишту се, наоружана ловачким оружјем или опремљена другим средствима за лов, могу кретати само лица која имају ловну карту и важећу дозволу за лов у том ловишту, службену легитимацију предвиђену овим законом, или друго овлашћење корисника ловишта.

Члан 15

Мења се наслов пре чл.36 који сада гласи :

Површине ван ловишта

Члан 16

Чл.36 - мења се и гласи :

Површине ван ловишта, односно неловне површине, су:

1) насељена места и паркови у насељима;

2) плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач не може да пролази;

3) објекти за лечење, одмор и рекреацију;

4) аеродроми, гробља, јавни путеви, активни површински копови и друге комуналне површине;

5) површине које се користе за војне намене, осим уколико постоји одобрење надлежног министарства одбране, за установљавање ловишта на таквој површини;

6) површине које су на удаљености мањој од 200 м од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката;

7) фарме дивљачи и паркови дивљачи;

8) остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен лов.

Члан 17

Давање права на газдовање ловиштем

У чл.38 став 3 и 4 – бришу се

Члан 18

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем

У чл.40 ст.4 - мења се и гласи :

У случају да се на јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем јави више правних лица која испуњавају услове из члана 38. став 2. овог закона, предност при додели права на газдовање ловиштем има правно лице које у програму улагања има највећу планирану вредност уређења и унапређења станишта за дивљач.

У истом члану ст.5 - мења се и гласи :

Изузетно, предност у добијању права на газдовање ловиштем има правно лице које испуњава услове из овог закона, а које је правни следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем газдовао до дана ступања на снагу овог закона и који је испунио све обавезе прописане планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико се ловиште или ловишта установљавају на површини постојећег ловишта.

Члан 19

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштем

У чл.40 ст.2 - мења се и гласи :

Изузетно, корисник ловишта посебне намене може исто дати у закуп домаћем правном лицу које испуњава законом прописане услове и уз претходно прибављену банкарску гаранцију у висини процењене вредности почетних фондова ловне дивљачи, само уз сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине уз сагласност надлежног покрајинског органа, уз спроведен поступак јавног надметања, приликом којег је као почетна цена закупнине утврђен износ од минимално 40% од обрачунске вредности планираног одстрела

Члан 20

Стручни послови газдовања ловиштем

У чл.54 ст.3 – брише се.

Члан 21

Ловочуварска служба

У чл.55 – додаје се став 2 који гласи :

Ловочуварску службу чине ловочувари-професионалци запослени код корисника ловишта и/или ловочувари-волонтери овлашћени од стране корисника ловиште (у даљем тексту : ловочувари).

Члан 22

Мења се наслов пре чл.56 који гласи :

Ловочувар-професионалац

Члан 23

Чл.56 – мења се и гласи :

Ловочувар-професионалац је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова.

Правно лице код кога је ловочувар-професионалац запослен дужно је да ловочувару изда легитимацију на прописаном обрасцу.

Ловочувар-професионалац врши дужност наоружан службеним оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се регулише оружје и муниција.

Министар ближе прописује начин организовања ловочуварске службе, изглед службене униформе ловочувара-професионалаца, изглед и садржину легитимације и ознаке ловочувара, врсте и правила употребе службеног оружја ловочувара-професионалаца, начин задуживања и раздуживања службеним оружјем, врсте друге опреме ловочувара, садржину и изглед обрасца записника о извршеној или покушаној незаконитој радњи и потврде о привременом одузимању ствари.

Члан 24

Након члана 56 додаје се чл.56а који гласи :

Ловочувар-волонтер

Ловочувар-волонтер је ловац који је положио ловочуварскки испит и који је од стране корисника ловишта именован у ловочуварску службу.

Корисник ловишта је дужан је да ловочувару-волонтеру изда легитимацију на прописаном обрасцу.

Ловочувар-волонтер врши дужност наоружан својим ловачким оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се регулише оружје и муниција.

Члан 25

Лов на ловним површинама

Чл.59 – мења се и гласи :

Ловна дивљач може се ловити само у ловиштима под условима утврђеним овим законом.

Члан 26

Право на лов дивљачи

У чл.60 ст.1 – мења се и гласи :

Право на лов дивљачи имају лица са ловном картом за текућу ловну годину која испуњавају услове из прописа којима се регулише оружје и муниција и којима је корисник ловишта издао дозволу за лов.

Члан 27

Ловна карта

У чл.61 ст.1 – брише се.

Захтев за добијање ловне карте подноси се кориснику ловишта.

Захтев из става 2. овог члана садржи: презиме и име, јединствени матични број грађана, број личне карте или пасоша, пол, датум рођења, место, општину и државу рођења, држављанство, место пребивалишта и адресу стана, датум подношења захтева и врсту ловне карте за коју се подноси захтев.

У истом члану ст.4 – мења се и гласи :

Уз захтев за добијање ловне карте лице је дужно да приложи доказе о испуњености услова за добијање ловне карте, у складу са овим законом и доказ о уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за плаћање ловне карте.

У истом члану – додаје се став 6 који гласи :

Ловна карта која се издаје домаћем ловцу важи до краја текуће ловне године, а ловна карта која се издаје странцу важи 30 дана од дана издавања.

Члан 28

Изавање, штампање и дистрибуција ловних карата

У чл.62 ст.2 – мења се и гласи :

Послове дистрибуције ловних карата врши ловачки савез, који је дужан да Министарству доставља извештај о дистрибуцији ловних карата до 15ог у месецу за претходни месец.

Члан 29

Дозвола за лов

Чл.63 – мења се и гласи :

Овлашћено лице корисника ловишта или лице које он овласти дужно је да на прописаном обрасцу, у складу са планским документом и својим актом, изда дозволу за лов, и то :

- Дозволу за појединачни лов на име ловца у лову на крупну дивљач и крупне звери (вука, шакала и лисицу)

- Дозволу за групни лов на име вође лова и ловаца учесника у групном лову на крупну дивљач, ситну дивљач и крупне звери.

Дозвола за појединачни лов крупних звери се издаје са роком важења од 30 дана и важи за ловне дане утврђене актом корисника ловишта.

Дозвола за појединачни лов крупне дивљачи, и дозвола за групни лов се издаје са роком важења од 7 дана, и важи за 1 (један) ловни дан.

Члан 30

После чл.63 – додаје се чл.63а који гласи :

У појединачном лову, крупне звери лови ловац коме је издата дозвола за појединачни лов крупних звери.

У појединачном лову, крупну дивљач лови ловац коме је издата дозвола за појединачни лов крупне дивљачи, у пратњи стручног пратиоца.

У групном лову, крупну дивљач, ситну дивљач и крупне звери, лове ловци којима је издата дозвола за групни лов.

Пре сваког уласка у ловиште у сврху лова, и након сваког изласка из ловишта после лова, ловац или вођа лова су дужни да се упишу у књигу лова.

Корисник ловишта је обавезан да устроји књигу лова у којој ће се водити евиденција о уласцима у ловиште у сврху лова, врсти лова који се изводи, месту у ловишту на којем се лов изводи, као и евиденција изврштаја о извшеном лову са подацима о броју и врсти одстрељене дивљачи, и другим запажањима у ловишту.

Министар ближе прописује ближе услове и начин организовања лова, изглед и садржину обрасца ловне карте, изглед и садржину обрасца дозволе за појединачни и групни лов, изглед и садржину књиге лова, као и изглед и садржину обрасца извештаја о извршеном лову.

Члан 31

Ловочуварски испит

После чл.64 – додаје се чл.64а који гласи :

Ловочуварским испитом проверава се оспособљеност лица за обављање ловочуварских послова.

Уз захтев за полагање ловачуварског испита лице је дужно да приложи доказ о чланству у Ловачком удружењу које је корисник ловишта на територији Р.Србије.

Ловочуварски испит полаже се пред комисијом коју образује ловачки савез.

Комисија из става 3. овог члана води записник о полагању ловочуварског испита.

Ловачки савез издаје уверење о положеном ловочуварском испиту.

Ловачки савез прописује начин и програм полагања ловочуварског испита, висину накнаде, изглед и садржину обрасца уверења о положеном ловочуварском испиту, као и изглед и садржину обрасца записника о полагању ловочуварског испита.

Члан 32

Промет уловљене дивљачи и њених делова

У чл.67 ст.1 – мења се и гласи :

Корисник ловишта дужан је да обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи на начин прописан овим законом.

Члан 33

Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи

У чл.68 ст.3 – мења се и гласи :

Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи врше првенствено лица која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту, али то, у немогућности њихове правовремене реакције и по њиховом обевештавању и одобрењу, може учинити и други ловац.

Члан 34

Извоз дивљачи или делова дивљачи

Чл.70– мења се и гласи :

Корисник ловишта може извозити дивљач или делове дивљачи.

Члан 35

Оцењивање трофеја дивљачи

У чл.71 ст.8– мења се и гласи :

Ловачки савез ближе прописује начин и програм полагања испита за оцењивање трофеја дивљачи, изглед и садржину обрасца уверења о положеном испиту за оцењивање трофеја дивљачи, као и изглед и садржину обрасца записника о полагању испита за оцењивање трофеја дивљачи.

Члан 36

Забране у лову

У чл.76 ст.1 тач.3– мења се и гласи :

3) употребом рефлектора (фарова), бакљи и других вештачких светлосних извора (осим у лову на дивљу свињу, вука, шакала и лисицу), аудио и других електронских уређаја (осим у лову на шакала и лисицу), аеронаутичких машина, огледала, и живих мамаца, као и употребом хране са омамљујућим средствима;

Члан 37

Мења се наслов пре чл.80 који гласи :

Накнада за коришћење ловних врста дивљачи

У чл.80 ст.2 – мења се и гласи :

 

Накнада за коришћење ловне дивљачи утврђује се у висини од 10% од вредности планираног одстрела ловне дивљачи за текућу годину, осим вредности планираног одстрела фазана и крупних звери.

У истом члану ст.6 – мења се и гласи :

Министар прописује висину накнаде за коришћење ловних врста дивљачи.

Члан 38

Накнада за ловну карту

У чл.81 ст.1 – мења се и гласи :

Министар прописује висину накнаде за ловну карту.

У истом члану ст.5 – мења се и гласи :.

Средства остварена од накнаде за коришћење ловне дивљачи и средства остварена од накнаде за ловну карту користе се за намене из чл.79 овог Закона, као и за финансирање ловочуварске службе (ловочувара-професионалаца).

Члан 39

Право на накнаду штете

У чл.88 ст.1 – мења се и гласи :

Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала штету има право на накнаду штете само ако је предузело све прописане мере за спречавање штете од дивљачи.

У истом члану ст.6 – мења се и гласи :

Штету коју ван ловишта проузрокује ловна дивљач дужно је да надокнади Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, уколико је власник, односно корисник површина ван ловишта предузео све прописане мере за спречавање штете.

Члан 40

После чл.88 – додаје се чл.88а који гласи :

За штету на дивљачи, возилу, и лицима у возилу, коју проузрокује судар ловне дивљачи и возила у покрету на јавном путу, одговара :

1) возач возила, уколико није возио у складу са прописима

2) корисник ловишта уколико је до настанка штете дошло услед радњи или пропуста корисника ловишта

3) корисник ловишта за штету на дивљачи и возач за штету на возилу и лицима у возилу, уколико су оба учинила све потребно да до штете не дође.

Члан 41

Привредни преступи

У чл.102 ст.1 тач.14, 17, 19 – мења се и гласи :

14) не изда, у складу са планским документом и својим општим актом, дозволу за појединачни лов на име ловца, дозволу за групни лов на име вође лова ловаца учесника (члан 63. ст. 1. и 2);

17) не обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи на прописан начин (члан 67. став 1);

19) врши санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи супротно члану 68.. овог закона;

Члан 42

Прекршаји

Чл.105– мења се и гласи :

Новчаном казном од 50.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, а правно лице новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара ако:

1) зароби и држи дивљач у затвореном или ограђеном простору, намерно уништава место за размножавање и одмор дивљачи, узима јаја од дивљачи и сакупља јаја заштићених врста птица (члан 22. тачка 3);

2) унесе у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и фарми дивљачи, као и оштећене јединке дивљачи (члан 22. тачка 5);

3) врши жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи (члан 22. тачка 7);

4) пали коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима (члан 22. тачка 8);

5) не дозволи вршење радњи предвиђених ловном основом, годишњим планом и другим плановима и програмима (члан 51. став 1).

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за наведене прекршаје правно лице.

         
Komentari
136 #11 Lala
dana 18.07.2015. 10:07
Lovišta i divljač su državna imovina, pa država kao vlasnik treba da čuva svoju imovinu, a ne da to rade ljudi zaposleni kod nekog pravnog lica.
Kada smo razgovarali o problemu lovočuvarske i stručne službe Sremac i ja smo kao glavni problem videli upravo način finansiranja te službe, i problem oko odgovornosti - ne može zaposleni lovočuvar da adekvatno kontroliše svog poslodavca, upravu LU! Nema od toga ništa.
Finansiranje lovočuvarske službe preko naknada za lovnu kartu i naknade za divljač je jedino logično rešenje, koje obezbedjuje veću samostalnost lovočuvarima. A kontrolu njihovog rada neka vrši vlasnik lovišta i divljači - država.
Bilo je tu ideja o objedinjavanju svih službi (lovočuvarska, poljočuvarska, šumarska...) u jednu službu, što je Ficha krstio kao neku vrstu 'rendžera', slično kao što Kusturica ima na Mokroj gori, i koja se pokazala kao izuzetno efikasna u praksi. Možda i tu ima materijala za razradu? Ali ne mogu forumaši sve baš da sažvaću, postoje ljudi koji primaju platu da osmisle rešenja i koji imaju širi uvid u ono što država želi da napravi od lovstva.
Mi možemo da damo ideje, i možemo čak i da napravimo neki nacrt predloga izmena, kao što smo uradili (Sremac uobličio), ali ne možemo i nećemo da radimo tudj posao svo vreme. Pa čak i kad hoćemo da debelo pomognemo i 'potegnemo', onda nailazimo na mlake reakcije i dogovore 'uskoro', 'videćemo', 'u narednom periodu', 'sve je to dobro smišljeno, ali...' itd.
Kad bi zaista bilo jake političke volje i odluke da se preseče agonija i odumiranje lovstva u Srbiji, kladim se da bi za pola godine stvari krenule rapidno na bolje. Medjutim, uvek se nadje neko ko zbog svojih nekih interesa opstruiše napredak, i devastira ovo malo što još funkcioniše.
Danas su to zeleni, sutra su to neki pojedinci i interesne grupe, prekosutra će to biti 'mangupi u našim redovima', pa onda neki kvazievropejci koji ovde guraju nešto što ni u Evropi ne postoji, pa onda dodju posmatrači ptica, pa onda se pojedinci dušebrižnici iz državnih Zavoda za zaštitu prirode pojave i počnu sebi da dižu perje kao važni faktori koji štancuju gomile onih čuvenih NIR...
I sve to po ledjima i džepu lovca.
I onda kao šlag na tortu dodje recimo Ristić i istrči sa predlogom da se plaća zakup lovišta po ceni od 1 euro/ha, plus sve ostalo što se plaća, ali uz mnogo pametan predlog da lovišta budu veličine 2000-10000 ha!!! Zamisli gazdovanje na 2000 ha, gde imaš jedno 15 zečeva, 3-4 srndaća, i 20 lisica! Takvo lovište može da ima propusnu moć od max. 20 lovaca, ali da plaćaju lovočuvara i upravnika lovišta! Eto ti predloga čuvenog profesora lovstva!!!
306 #12 bela
dana 18.07.2015. 12:03
svaka čast joviću na trudu.(naravno i ostalim članovima koji su se zalagali oko ovoga) pozeleneo sam dok sam pročitao , ali vidim samo boljitak . još kad bi i neko usvojio u celosti bilo bi doro za sve nas lovce.
1319 #13 Gedza66
dana 18.07.2015. 14:15
Ako je cilj predloženih izmena i dopuna Zodila u vezi distribucija lovnih karata, stvaranje mogućnosti lovačkim savezima da kontrolišu broj članova po udruženjima, onda su predložene izmene nepotrebne! Zašto? Pa zato što lovački savezi to mogu vrlo efektivno da učine i u okviru postojećih zakonskih rešenja. Dovoljno je uputiti nadležnoj Upravi za šume zahtev za dostupnost informacija od javnog značaja i odgovor je tu, zar ne. Ipak je cilj predloženog nešto drugo a brate Sremac? Treba malo podići ucenjivački potencijal saveza i opravdanost postojanja.

Što se tiče lovočuvara, treba samo prekopirati rešenja od pre 30 godina, kada se zaštita divljači činila preko opština kao povereni poslovi. Mada to je bilo efikasno u tom periodu kada je postojao strah od državne prinude, dok toga sada nema jer su nam "zlikovci" u poslednjih 15 godina "ubili" svaki osećaj za odgovornost prema društvenom i državnom a kako se opštine sada ophode prema šumama u svom vlasništvu (nikako) , tako bi se sigurno ophodile i prema divljači, tako da bi to ipak trebalo u narednih 5-10 godina organizovati u okviru neke republičke službe.

Da li ima mesta mojoj skeptičnosti u pogledu polaganja lovočuvarskih ispita u lovačkim savezima? Da li je neko prisustvovao polaganju lovačkih ispita preko lovačkog saveza i može li da se zakune u svoju lovačku čast da su svi kandidati zasluženo položili? Tako će nam biti i sa tim lovočuvarskim ispitima, naročito ako znamo kako se sada lako vanredno završavaju čak i srednje šumarske škole?

Slažem se da se Zodil treba menjati ali kao instrument sprovođenja Nacionalne strategije razvoja lovstva za koju i ne znamo da li je i kada usvojena (bar ja to ne znam) i na koju vrlo malo ili ne obraćamo pažnju. Tek kada postignemo koncenzus šta i kako hoćemo, onda treba preduzeti aktivnosti na izmeni i dopuni ili donošenja novog Zodila.
Naravno ovakvim načinom razmišljanja ne želim ni malo da umanjim značaj truda koji brat Sremac75 ulaže na doradi Zodila kao i trud Lale.Odobreno
136 #14 Lala
dana 18.07.2015. 14:36
Gedžo, brate mili, a zašto ti nisi dao svoj doprinos na temi koju smo otvorili povodom predloga za izmene ZODL? Imajući u vidu pre svega tvoje poznavanje lovstva a i tvoje obrazovanje (pravnik) siguran sam da bi tvoje sugestije bile više nego dobrodošle! Ako nisi hteo da pišeš, mogli smo razgovarati i telefonom, kao što smo nas nekoliko i radili, ne samo na forumu nego i razgovorom uživo ili telefonski.
Ne sporim ti pravo na tvojemišljenje i stav, nas desetak ili malo više forumaša smo uradili koliko smo mogli, stigli i znali. Neki sposobniji i pametniji bi uradili mnogo više, a oni manje sposobni ni ovoliko.
E pa prema tome, ovaj 'Forumaški predlog' je nešto što po mom mišljenju predstavlja odličnu osnovu za dalji rad! Svaka dobronamerna primedba se mora uvažiti, ali pod uslovom da pored primedbe odmah sledi i kontra predlog nekog rešenja.
1319 #15 Gedza66
dana 18.07.2015. 15:54
Lalo, za tako nešto treba slobodnog vremena kojeg ja trenutno nemam a ovi moji komentari su sve samo ne zlonamerni, već naprotiv, i istim nikako ne želim da umanjim trud svih Vas koji u ovome učestuvujete ili da posredno ukazujem da predloženo nije dobro.

Dobro je što postoje ljudi koji su svesni sadašnjih loših rešenja ali i loše što se time ne bave oni koji bi time trebali da se bave a u koje smo toliko uložili od naših sredstava.

Možda sam ne razmišljajući baš mnogo, posredno hteo da ukažem da svi mi u stvari znamo šta nećemo ali da definitivno nismo sigurni šta hoćemo i zato ukazujem na Nacionalnu strategiju razvoja lovstva Srbije kao na primarni akt iz koga bi trebalo proisteći sve ostalo.

Čini mi se da se značaj lovačkih saveza za trenutno stanje i budućnost lovstva Srbije preuveličava i da dokle god postoji takav način razmišljanja, tj. dokle god postoje lovački savezi sa preko 15 ciljeva i 45 podciljeva , mi se iz trenutnog neperspektivnog stanja, mrdnuti nećemo, bez obzira na evidentne personalne promeno u LSS i LSV.

Onoga trenutka kada većina lovaca Srbije bude ubeđena i kada bude dogovorila da lovački savezi trebaju i moraju postojati samo iz razloga da zastupaju, štite i brane građansku opciju lovstva u Srbiji, čija organizacija ne bi trebalo da ih staje više od 100 dinara po članu, što naravno podrazumeva da se pojedini pojedinci moraju odreći svega onoga što su sebi mogli da priušte preko lovačkih saveza od 2000 godine, na način da su za prodaju magle sebi i svojim porodicama priuštili iznad prosečni standard života.

Lalo, ne trebamo izmišljati vruću vodu, već se trebamo samo vratiti unazad, tj. podsetiti kako je to u prošlosti bilo a davalo je očekivane rezultate. Ajd leba ti, kao čovek koji zaista raspolaže ili može da raspolaže relevantnim informacijama, raspitaj se kakva su i kolika izdvajanja lovaca Srbije bila za lovačke saveze negde do 1990-te godine i koliko je to procentualno iznosilo u ukupnoj godišnjoj članarini po lovcu?

Ako se slažemo, a slažemo se i borimo za nastavak građanske opcije lovstva u Srbiji, da je primarno rešiti odnost vlasnika i neposrednog korisnika lovišta, tj. države i lovačkog udruženja, i iz tog razloga više lovačke asocijacije treba postaviti na mesto koje im realno pripadaju.


Na primer, da smo imali uređene odnose vlasnik lovišta-neposredni (a odgovorni) korisnik lovišta, da li bi sada bili aktuelni ti aneksi ugovora o korišćenju lovišta po Vojvodini??? Ili, kako to, korisnik lovišta - lovački savez a kada lovna inspekcija pokrene postupak za privredni prestup, odgovornost na lovačkom udruženju a lovačkog saveza nigde nema???

Ti bi da se ova mogućnost nastavi, a???

Ja sam iskreno protiv nastavka ove mogućnosti, pa makar svi administratori Srbijalova postali članovi upravnih odbora, komisija i radnih tela svih nam postojećih viših lovnih asocijacija, ups saveza.ika
892 #16 Sremac75
dana 18.07.2015. 17:16
Jeste moja ideja da se poveca "ucenjivacki" potencijal saveza, ali samo iz razloga sto ne treba da postoji savez kojem ce jedini i najvazniji cilj biti zadovoljavanje potreba jednog krivolovca i lazova ili njemu slicnih..
Znaci ili ce ga biti ili nece....
A ne znam ni jednu drzavu u kojoj ne postoji savez....samo postoje razlike u savezima.....

To sto lovacki ispit izgleda onako kako izgleda ne znaci da ne treba da postoji, nego da treba rascistiti sa parazitima koji su ga obesmislili.
Isto mislim da bi i ozbiljan lovocuvarski ispit mogao biti snazan doprinos povecacanju znacaja saveza, ali i poboljsanju odnosa svih nas prema zastiti divljaci.
136 #17 Lala
dana 18.07.2015. 17:56
Gedžo, nešto si pobrkao: u Vojvodini se ne potpisuju nikakvi aneksi ugovora o korišćenju lovišta, nego se to potpisuje u Beogradu, izmedju države i LSS!

Naravno da sam zakleti protivnik dodele lovišta lovačkim udruženjima preko posrednika, lovačkog saveza, i to je krucijalna stvar koju je ZODL doneo i koja NE SME da se pipne i menja!!! Dobro su ti poznati moji stavovi oko toga.
Drugo je pitanje zbog čega država (Ministarstvo) ne poštuje Zakon koji je sama donela. Od donošenja ZODL promenilo se za pet godina isto toliko i ministara!! Promenjena su mislim tri direktora Uprave za šume - a svi mogući rokovi za sprovodjenje odredbi ZODL su istekli.
Što se tiče Strategije razvoja lovstva, i tebi i meni je poznato da je taj strateški dokument uradjen, pa da se vukao po fiokama, i kada je na kraju konačno došao na dnevni red Vlade Srbije, onda je NEKO (šta misliš ko?) uspeo da izdejstvuje da se ta tačka skine sa dnevnog reda!?
Sad menjamo zakon, a ni ovaj postojeći nismo sproveli. Izmene koje 'Forumaški predlog' donosi samo popravljaju neka rešenja.
Inače, duboko sam ubedjen da se sada vodi borba izmedju interesnih grupa koje bi da preko izmena zakona ubace varijantu preko koje bi neki pojedinci ili interesne grupe prigrabili najbolja i najbogatija lovišta, ali pre toga rasparčana na sitne delove koji bi se lakše privatizovali. Gradjanska (narodna) opcija lovstva u Srbiji je, po mom mišljenju, prilično ugrožena upravo od nekh ljudi iz lovačkih organizacija koji su uvideli šansu da se dočepaju državnih resursa na mala vrata. Eto, rekao sam.

Naš, forumaški predlog, je pre svega zamišljen na očuvanju te gradjanske (narodne) opcije.

I samo još jedna stvar: i sa lošim zakonom pravi i čestiti ljudi mogu dosta da urade; kalkulanti i manipulanti, paraziti, mešetari i lovci u mutnom će i najbolji zakon da obesmisle u praksi, kao što su uspeli delimično i sa ZODL.

Gedžo brate, ti i ja i Sremac i velika većina forumaša smo sa iste strane barikade. Oni mufljuzi koji stalno nešto mute su sa druge strane, a njih ima daleko manje, samo su strateški bolje rasporedjeni. E lovci su krivi što su dozvolili da pogrešni ljudi dodju na prava mesta!
968 #18 paninm
dana 18.07.2015. 20:00
mislim da bi tacku o distribuciji Lovnik Karata trebalo promeniti posto je malo cudno da Lovacka Udruzenja direktno placaju Ministarstvu poljoprivrede a da zatim te iste lovne karte umesto da dobiju direktno od Ministartva ubacujemo posrednika? To mi zvuci nelogicno. Sta sa onim udruzenjima koji nisu clanovi LSV, da li ce oni biti ostruisani ako budu platili Ministarstvu a potom LSV prolongira njima dodelu lovnih karata?
Mozda jedino moze da se preformulise da Lovacka Udruzenja mogu i preko LSV da nabave lovne karte , znaci da im ostaje pravo da sami odlucuju kako ce to da urade.
Oko ove tacke treba dobro proceniti da svi budu ravnopravni u dobijanju lovnih karata.
109 #19 borkovrsac
dana 21.07.2015. 02:37
Slažem se sa predlozima i lično mi se sviđa da neko na osnovu mišljenja lovaca sačini nešto poput ovog zbira predloga... e koliko će to imati uticaja na one koji donose i usvajaju naše predloge?! Ali nadajmo se najboljem.
U razgovoru sa nekolicinom lovaca, ljubiteljima lova ptica čekanjem, dolazimo do zaključka da smo uskraćeni za nekoliko stvari u odnosu na druge vrste lova. Ne vidim koji je razlog da se ne dozvoli pojedinačni lov sitne divljači čekanjem (na preletu, dočekom na zemlji...). Zakon je dosta "ograničio" lov sitne divljači i po njemu zaključujemo da se lov sitne divljači odnosi samo na lov pretraživanjem (sa ili bez pasa), a što je lepo regulisano kod lova d.svinja. Divlje svinje se mogu loviti pojedinačno i grupno. Ako je dozvoljeno loviti lisicu,vuka čekanjem, zašto nije to slučaj sa prim.patkom, grivnašem...? Upotreba veštačkih mamaca je dozvoljena, ali nije dozvoljena upotreba električnih mamaca?! Ne mislim na elek.vabilice, već na elek.lokere koji pospešuju i pomažu u samom približavanju divljači lovcu radi boljeg raspoznavanja vrste divljači za odstrel. Takođe upotreba baterijskih lampi i ostalih "pomagala"je dozvoljena kod lova d.svinja (slažem se sa tim) jer pomaže lovcu da odredi pol i vrstu divljači. Tako je i u ovom slučaju sa pticama, gde posebno prilikom loših vremenskih uslova, a uz pomoć lokera približimo divljač što bliže kako ne bi dolazilo do nenamernih odstrela napr.zaštićenih vrsta (posebno se odnosi na guske, koje se dosta teže razlikuju napr.mala lisasta ili pataka napr.kašikara, lastarka).
Takođe nisam oduševljen idejom za dužno upisivanje u lovačku knjigu pre i posle lova. To je ok za manja LD sa 10-ak lovaca, ali moje LD ima 120 lovaca, ako podelimo to na grupovođe to je oko 40. Proći će pola lovnog dana upisivanja i ispisivanja knjige. Pa mi to regulišemo sa 5 zbornih mesta, skup grupa je u tačno dogovoreno vreme na nekom od tih 5 zbornih mesta, a upisivanje i evidenciju regulišemo izveštajem lova. To se odnosi samo na lov fazana i prepelica. Opet izostao lov čekanjem. U zavisnosti od mesta doleta, preleta, vremena, samog terena, dogovaramo se i javljamo lovočuvarskoj službi o mestu na kom će se loviti i opet sve upisujemo u izveštaj. Tako da i služba zna tačno kad i gde je ko i na kom terenu. S obzirom na to ne vidim razlog zašto ne dozvoliti pojedinačan lov za samo ovakvu vrstu lova. A nek lov pretraživanjem ostane kao grupni lov.
Dozvoliti i lov jamarenjem kao najuspešnije suzbijanje grabljivica u toku proleća. Mislim da je mnogo efikasnije od obaveznih hajki i "akcija na štetočine", posebno na uznemiravanje divljači prilikom reprodukcije.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 15
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
14. Међународни сајам лова, риболова и ловног т...
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,407,773 posete www.srbijalov.com