Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Konkurs za dodelu sredstava


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Konkurs za dodelu sredstava

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 79. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), расписује

 

КОНКУРС

за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије

у ловној 2016/2017. години

 

I.

Расписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2016/2017. години (у даљем тексту: Конкурс), у износу од 93.368.060,00 динара за следеће видове рада:

 

  1. 1.    унапређење стања популација ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара;
  2. 2.    унапређење стања популација ловостајем заштићених врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара;
  3. 3.    унапређење стања у ловиштима на територији Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, средстава за дехелминтизацију и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи);
  4. 4.    друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на:

1)      реинтродукцију и унапређење просторне дистрибуције ловостајем заштићених врста дивљачи, са смерницама за повећање вијабилности, опоравак и унапређење стања популација, у ловиштима на подручју Републике Србије;

2)      праћење и унапређење стања и просторне дистрибуције популација ловостајем заштићених врста (вук и дивља мачка), са планом управљања популацијама ових врста на подручју Републике Србије јужно од Дунава и Саве;

3)      праћење и унапређење стања и просторне дистрибуције популација дивљачи које се тренутно налазе у статусу трајно заштићених врста (мрки медвед, рис, велики тетреб, лештарка и јаребица камењарка), са планом управљања популацијама ових врста;

4)      заштиту, очување и унапређење мониторинга миграторних ловостајем заштићених врста;

5)      промоцију и унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз информисање и едукацију;

6)      унапређење информационог система у ловству;

7)      унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама.

 

II.

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 1. до 3. из тачке I. Конкурса могу поднети корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 4. тач. 1) до 7) из тачке I. Конкурса могу поднети правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

 

 

III.

Пријава се подноси у писаној форми на пријавном обрасцу на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

Пријавни образац преузима се са сајта Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs/

Пријавни образац је потребно попунити искључиво на рачунару, тако да се у неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци.

Пријавни образац који се доставља мора бити оверен печатом и потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Рок за достављање Пријава по овом Конкурсу је 10 дана од дана објављивања.

 

 

 

IV.

Уз Пријаву, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију у писаном облику:

1)      за пројекте и програме под редним бр. 1. до 3. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

-        одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;

-        изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;

-        копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента).

-        за пројекте/програме којима се планира ограђивање дела ловишта, изградња прихватилишта за дивљач, изградња или реконструкција других ловних објеката, обавезно се доставља пројектна документација која садржи техничко-технолошки пројекат;

 

1.1)            за пројекте/програме који предвиђају одређене активности у ловишту које могу да изазову промене услова који битно утичу на газдовање ловиштем (уношење дивљачи у ловиште, реинтродукција дивљачи, измена станишних услова и сл.), Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

-        извод из планског документа за газдовање ловиштем или доказ о покретању поступка за измене и допуне планског документа за газдовање ловиштем, који се односи на пројектне активности које могу да изазову промене услова који битно утичу на газдовање ловиштем;

1.2)            за пројекте/програме којима се планира изградња или реконструкцију ловних и других објеката, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

-        сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу изграђивати ловни и други објекти предвиђени пројектом (доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање ловних и других објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига са назнаком катастерске парцеле на којој је планирано подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија), уговор о закупу земљишта за подизање ловних и других објекта или о уступању земљишта на коришћење (оригинал или оверена копија);

1.3)            за пројекте/програме којима се планира набавка одговарајуће хране за дивљач (минерализованих брикета, соли, медикамената, средстава за дехелминтизацију и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи), Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

-        извод из Годишњег плана газдовања ловиштем који садржи приказ оптималних и матичних фондова за сваку врсту дивљачи у текућој ловној години;

 

2)      за пројекте и програме под редним бројем 4. тач. 1) до 7) из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

-        одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;

-        изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;

-        копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);

-        за пројекте/програме којима се планира изградња или реконструкција ловних и/или других објеката, обавезно се доставља пројектна документација која садржи техничко-технолошки пројекат и сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу изграђивати ловни и други објекти предвиђени пројектом (доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање ловних и других објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига са назнаком катастерске парцеле на којој је планирано подизање ловних и других објекта (оригинал или оверена копија), уговор о закупу земљишта за подизање ловних и других објекта или о уступању земљишта на коришћење (оригинал или оверена копија);

 

 

V.

            Подносилац пријаве може поднети једну пријаву на Конкурс.

Пријаве које се не поднесу на пријавном обрасцу у писаној форми у предвиђеном року, као и пријаве уз које није приложена одговарајућа документација наведена у Конкурсу, неће се узети у разматрање.

У поступку разматрања Пријаве ће бити вредноване по следећим критеријумима:

  1. релевантност;
  2. утицај и изводљивост;
  3. институционални и професионални капацитети;
  4. 4.      буџет.

 

VI.

Уговором који закључује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме са Корисником средстава за одређене видове рада, утврђује се право коришћења средстава из тачке I. овог Конкурсa, а у зависности од прилива средстава и динамике извршења за поједину врсту рада.

 

VII.

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Komentari
Još uvek nema komentara.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 16
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
14. Међународни сајам лова, риболова и ловног т...
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,405,179 posete www.srbijalov.com