Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Konkurs Fonda za razvoj lovstva


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Konkurs Fonda za razvoj lovstva
Konkurs Fonda za razvoj lovstva

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу члана

79. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10), расписује

КОНКУРС

за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2013/2014.  години

I.

Расписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2013/2014. години (у даљем тексту: Конкурс), у износу од 70.000.000 динара, за следеће видове рада:

1) програм изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи на стратешки и функционално значајним локацијама;

2)  унапређење пријема и дистрибуције свих информација важних за делатност ловства, путем помоћи корисницима ловишта у техничком опремању рачунарима са интернет конекцијом;

3)  пројекте и програме за развој ловства који се односе на:

-  утврђивање методологија бонитирања и израде динамике развоја популације ловостајем заштићених врста дивљачи;

-  утврђивање методологија мониторинга дивљачи и станишта;

-  формирање информационог система у ловству;

-  генетичка   истраживања   у   ловству   (ловостајем   заштићене   крупне   врсте дивљачи);

-  унапређење стања ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима

Србије;

-  унапређење стања ловостајем заштићених врста ситне  дивљачи у ловиштима

Србије;

-  управљање популацијама ловостајем заштићених врста звери;

-  изградња  узгајалишта  или  прихватилишта  за  ловостајем  заштићене  врсте крупне дивљачи;

-  унапређење ловно-туристичке понуде у руралним срединама;

-  унапређење   значаја   ловства   као   делатности   од   општег   интереса,   кроз информисање и едукацију.

II.

Пријаву на конкурс за доделу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије (у даљем тексту: Пријава) за радове под бројевима 1) и 2) из тачке I. Конкурса могу поднети правна лица са подручја Републике Србије, изузев правних лица са подручја Аутономне покрајине Војводине, која доставе доказ о извршеним уплатама накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у ловној 2013/2014. години и која за исте радове нису остварили право за коришћење средстава кроз Конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за

 

развој ловства Републике Србије у ловној  2011/2012. и 2012/2013. години (у даљем тексту: Корисник средстава).

За радове под бројем 3) из тачке I. Конкурса, Пријаву могу  поднети  правна лица са подручја Републике Србије која се баве развојем и унапређивањем ловства (у даљем тексту: Подносилац Пријаве).

III.

Пријава на конкурс садржи нарочито:

1)  назив правног лица - Подносиоца Пријаве;

2)  назив пројекта или програма,

3)  адресу Подносиоца Пријаве,

4)  име и презиме, број телефона, број факса, као и e-mail адресу контакт особе.

Пријава  се  подноси  у  писаној  форми  на  адресу:  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

Рок за достављање Пријаве по овом Конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

IV.

Уз   Пријаву,   Подносилац   Пријаве   је   обавезан   да   достави   следећу документацију:

1)    За радове п од  број ем 1)  и з  та чк е  I. К он к урса:

-    програм  изградње  или  адаптације  објеката  за  привремено  складиштење одстрељене дивљачи;

-   планиране активности са динамиком извршења;

-  пројектну документацију која садржи техничко-технолошки пројекат са калкулацијом трошкова са ПДВ- ом за сваки објекат из програма;

-   доказ  о  власништву над  објектом и/или  земљиштем на коме се планира градња/адаптација објекта:

а) препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига са    назнаком    катастерске    парцеле    на    којој    је    планирана

изградња/адаптација објекта (оригинал или оверена копија),

б)  уговор  о  закупу објекта  или  земљишта  за  изградњу/адаптацију објекта или о уступању објекта или земљишта на коришћење (оригинал или оверена копија);

-   доказ о поднетом захтеву (оригинал или фотокопија) за покретање поступка код министарства надлежног за ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи;

-  доказ о обезбеђеном сопственом учешћу у висини минимум 50% од калкулације трошкова са ПДВ – ом из програма;

 

2)     За  рад ов е  п од  бројем  2)  и з  т ачк е  I. К он к урс а, за које се издвајају средства у висини   до   40.000,00   динара,   по   програму   (у   зависности   од   покривености територије  на  којој  се  налази    седиште  корисника  ловишта  сигналом  мобилне телефоније):

-  програм са јасно наведеним циљевима и мерама успостављања система интерактивне мобилне комуникације између Министарства надлежног за послове ловства и корисника ловишта, а  у циљу формирања информационог система и Централне базе података,

-   спецификацију  трошкова  за  набавку  рачунара  и  интернет  конекције,  са

ПДВ- ом.

3)    За радове п од  редн и м бројем  3) и з  тачк е  I.  Кон к урса :

-    опис пројекта, односно програма (пројектни, односно програмски циљеви и задаци, стање, образложење значаја пројектних, односно програмских активности, процена утицаја на развој сектора, очекивани резултати и ефекти, потенцијални ризици, сврха и начин коришћења добијених резултата и сл);

-    планиране активности на изради пројекта, односно програма, са динамиком извршења;

-    спецификацију трошкова на изради и спровођењу пројекта, односно програма, са ПДВ- ом (конструкција финансирања пројекта, односно програма: из буџета, сопствених средстава и средстава из којих се суфинансира);

-    рок израде и спровођења пројекта, односно програма;

-    доказ  о  кадровској  оспособљености  (број  и  стручне  квалификације  лица ангажованих на изради пројекта или програма, стручне референце носиоца пројеката или програма и сл) и дефинисане надлежности ангажованих лица у реализацији истог;

-    податке о техничкој опремљености за рад на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;

-    у зависности од врсте пројекта или програма - пројектну документацију која садржи техничко - технолошки пројекат са калкулацијом трошкова са ПДВ - ом за сваки технички објекат из програма;

-    За одређене програме и пројекте који се односе на ограђивање дела ловишта, као и на израду одређених објеката у ловишту, Подносилац Пријаве је дужан да достави  извод  из  планског  документа  или  доказ  о  покретању поступка  за измене и допуне планског документа у вези предметних радњи, уговор о давању права на газдовање ловиштем, као и сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти. 

4)      Уз Пријаву и прописану документацију по врсти посла, Подносилац

Пријаве је обавезан да достави и:

-         одлуку  органа  управљања  о  прихватању  програма/пројекта  са  којим  се конкурише;

-         изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;

-         копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну код Управе за јавна плаћања;

-         кад је Подносилац Пријаве корисник ловишта, дужан је да достави доказ о редовној уплати накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи.

V.

Захтеви који се не поднесу у предвиђеном року, као и захтеви уз које није приложена документација наведена у Конкурсу, неће се узети у разматрање.

VI.

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са Корисником средстава за одређене видове рада, утврђује се право коришћења средстава из тачке I. овог Конкурсa, а у зависности од прилива средстава и динамике извршења за поједину врсту рада. 

VII.

Овај  конкурс  објавити  у „Службеном гласнику Републике Србије“.

   
Komentari
136 #1 Lala
dana 30.08.2013. 20:07
Iz Uprave za šume baš učestalo počele da stižu novosti: evo skoro svakih par dana neka važna informacija.
Ovaj najvnoviji konkurs je obezbedio lepu cifru za podelu - valjda će LU biti sada ažurnija i ozbiljnija u apliciranju!
716 #2 DakiNS
dana 30.08.2013. 21:52
Vidim I LoSoSi i LoSoVi su preneli informaciju o konkursuSad
1319 #3 Gedza66
dana 01.09.2013. 12:00
Dobro je, jer kako su neki poslanici u Skupstini RS ne tako davno, navalili prilikom diskusije o rebalansu budzeta, rekoh odose nase pare u prosvetu za edukaciju prosvetara.
Treba li sumnjati da ce deo ovih para dobiti i neke organizacije ili asocijacije koje ni dinara nisu ulozile u Fond. Ja bih takvima zabranio mogucnost, jer ukoliko se zelis uhvatiti u kolo, moras dati neki dinar.

Bilo bi od velike pomoci, kada bi postojali i odgovarajuci obrasci za sve vidove konkursa.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 13
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
14. Међународни сајам лова, риболова и ловног т...
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,416,522 posete www.srbijalov.com