Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Dragan Šormaz kandidat za predsednika LSS


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
17% [9 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 54
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

Dragan Šormaz kandidat za predsednika LSS
Dragan Šormaz kandidat za predsednika LSS

Novosadski list 'Dnevnik' u današnjem broju donosi članak urednika svoje lovačke strane posvećen izborima u LSS:

U BE­O­GRA­DU ĆE SE 14. DE­CEM­BRA ODR­ŽA­TI IZ­BO­RI U ŽE­STO­KO PO­SR­NU­LOM LO­VAČ­KOM SA­VE­ZU SR­BI­JE

Sa­vez na pre­kret­ni­ci, Dra­gan Šor­maz kan­di­dat za pred­sed­ni­ka

Lo­vač­ki sa­vez Sr­bi­je po­lo­vi­nom de­cem­bra će do­bi­ti no­vo ru­ko­vod­stvo (ili će sa­da­šnje za­dr­ža­ti funk­ci­je, što je da­le­ko ma­nje ve­ro­vat­no), s ob­zi­rom da će se u Be­o­gra­du 14. de­cem­bra ove go­di­ne, na Ve­te­ri­nar­skom fa­kul­te­tu, odr­ža­ti iz­bo­ri za sve de­le­ga­te, funk­ci­je, or­ga­ne i te­la Sa­ve­za. Naj­o­zbiljni­ji (i za sa­da je­di­ni) kan­di­dat za no­vog pred­sed­ni­ka LSS je po­sla­nik na­pred­nja­ka u re­pu­blič­koj Skup­{ti­ni i du­go­go­di­šnji lo­vac Dra­gan Šor­maz, ko­ji je kan­di­da­tu­ru i zva­nično po­tvr­dio na­šem li­stu.

 - Tačno je, ja sam kan­di­dat za pred­sed­ni­ka LSS, jer su me mno­gi lov­ci za­mo­li­li da po­mog­nem u ovim te­škim da­ni­ma za Sa­vez, pa su me po­dr­ža­le, do sa­da, 10 lov­nih obla­sti, a pre­kju­če i Srem, Ba­nat i Bačka  - re­kao je Šor­maz.  - To ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa po­li­ti­kom! Ja sam već de­ce­ni­ju ak­ti­van lo­vac, član LU “Po­mo­ra­vlje” iz Osi­pa­o­ni­ce. Znam da je si­tu­a­ci­ja u srp­skom lov­stvu, na­ro­či­to u LSS - u iz­u­zet­no lo­ša, a naj­vi­še mi bo­de oči od­no­si iz­me­dju LSS, kao krov­nog sa­ve­za, i Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne. Ti sa­ve­zi mo­ra­ju da sa­radju­ju. Ako bu­dem iza­bran, glav­ni cilj će mi bi­ti sta­bi­li­za­ci­ja LSS, jer tre­nut­no sta­nje je neo­dr­ži­vo. Ove go­di­ne lov­nu kar­tu je ku­pi­lo oko 65.000 lo­va­ca, a pre pet - šest go­di­na ima­li smo bli­zu 100.000 lo­va­ca. Gde nam se iz­gu­bi­lo to član­stvo, za­što lju­di ne­će da pla­ća­ju čla­na­ri­nu LSS-u? Oči­gled­no je da tu ne­što ne šti­ma, a od lo­va­ca sam čuo da ne že­le da fi­nan­si­ra­ju Sa­vez či­jim je čel­ni­ci­ma glav­na pre­o­ku­pa­ci­ja vo­zi­ka­nje slu­žbe­nim auto­mo­bi­lom, već že­le jef­tin i funk­ci­o­na­lan LSS ko­ji će bi­ti u slu­žbi svih lo­va­ca u Sr­bi­ji. Ta­ko­dje, ako mi se na Skup­šti­ni uka­že po­ve­re­nje, po­ku­ša­ću da uti­čem na dr­žav­ne or­ga­ne da se u ne­kim de­lo­vi­ma iz­me­ni po­sto­je­ći Za­ko­no di­vlja­či i lov­stvu, re­kao je Dra­gan Šor­maz.

Na če­tvo­ro­go­di­šnji man­dat bi­ra­će se pred­sed­nik LSS, nje­gov za­me­nik (bi­ra se na pred­log iza­bra­nog pred­sed­ni­ka), pred­sed­nik i pot­pred­sed­nik Skup­šti­ne Sa­ve­za, po­tom čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra (13 čla­no­va na pred­lo­ge Sa­ve­ta lov­nih obla­sti + pred­sed­nik i nje­gov  za­me­nik), Nad­zor­nog od­bo­ra (7 čla­no­va) i Su­da ča­sti (7). Iz­bor se oba­vlja jav­nim gla­sa­njem, iz­u­zev za pred­sed­ni­ka LSS, ko­ji se bi­ra taj­no, na gla­sačkim li­sti­ći­ma. 

Lo­vač­ki sa­vez Sr­bi­je ta­ko će do­bi­ti ru­ko­vo­de­ću gar­ni­tu­ru ko­ja će po­tom upra­vlja­ti ne­ka­da moć­nom, naj­broj­ni­jom ne­vla­di­nom or­ga­ni­za­ci­ji u Sr­bi­ji, ko­ja je ima­la pre­ko 80 hi­lja­da čla­no­va. Sa­da­šnjost LSS ni­je ni­ma­lo ru­žiča­sta, s ob­zi­rom da u nje­go­vom član­stvu ni­je oko po­lo­vi­na lo­va­ca Sr­bi­je (ve­ći­na Voj­vo­dja­na, LU iz cen­tral­ne Sr­bi­je, LU iz Ni­ša, Vla­so­tin­ca, sa Ko­so­va i Me­to­hi­je...). Po­red to­ga, i ne­ka udru­ženja ko­ja su for­mal­no u LSS - u, ne pla­ća­ju čla­na­ri­nu, ili bar ne kom­plet­nu, pa je, pre­ma ne­zva­ničnim in­for­ma­ci­ja­ma, pre­ko svo­jih LU član­ski do­pri­nos Sa­ve­zu pla­ti­lo oko 25 hi­lja­da lo­va­ca. U go­mi­li me­dju­sob­nih op­tu­žbi i pod­ne­tih  pri­ja­va na re­la­ci­ja­ma LSS - Lo­vački sa­vez Voj­vo­di­ne i LSS - Lo­vač­ki sa­vez cen­tral­ne Sr­bi­je, i da­lje ne­ma epi­lo­ga, a ospo­re­ne su i od­lu­ke do­ne­te na Skup­šti­ni LSS u Sme­de­re­vu, za ko­ju Voj­vo­dja­ni i Šu­ma­din­ci tvr­de da je bi­la ne­le­gi­tim­na jer ni­je bi­lo kvo­ru­ma... Sve u sve­mu, osta­la je sen­ka ne­ka­da moć­nog i fi­nan­sij­ski ja­kog LSS - a, a da li će i ka­kve pro­me­ne do­ne­ti de­cem­bar­ski iz­bo­ri, osta­je da se vi­di.

Ti­ca opet kan­di­dat

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ak­tu­el­ni pred­sed­nik Skup­šti­ne LSS, Mar­ko Ti­ca iz Ti­te­la po­no­vo će bi­ti kan­di­dat za tu funk­ci­ju. Da li će mu de­le­ga­ti uka­za­ti po­ve­re­nje, zna­će se 14. de­cem­bra. 

D. Kne­žić

      
Komentari
716 #1 DakiNS
dana 29.11.2013. 19:13
Postoji li neki insekticid za ove dugogodišnje krpelje.
3265 #2 mrwa22250
dana 29.11.2013. 20:08
Krpelji nisu ni izbliza toliki problem koliko neke vrste TICA.Ponovo ce sjahat kurta da uzjase murta,al je bitno da ovaj put murta ima podrsku malog Vuka koji izgleda ima pametnija posla nego da se bakce lovackom bagrom.Posle ovako korenitih promena predvidjam da ce iduce godine clanarinu platiti cak 5-6000 avanturista.R.I.P.LSS
136 #3 Lala
dana 29.11.2013. 20:14
Ja samo mogu da kažem da je posle jučerašnjih i današnjih upisa na temi 'Nestaje li LSS' vezano za izbore u savezu i personalna rešenja, i posle iznetih nekih informacija, moj telefon se prosto usijao od poziva. Ne znam zašto ljudi mene zovu, umesto da pitanja koja imaju postavljaju na temi o LSS?!?
Koliko sam ja uspeo da proverim, sve što je napisano kao informacija na temi o LSS nije bez osnova, a i proverljivo je, barem što se tiče izjava na sastancima.

Ali sam zato danas u toku dana dobijao mali milion dodatnih informacija i detalja koje neću da iznosim, jer nisu proverljivi. Kako god, velika prašina se digla. Članak iz 'Dnevnika' je uneo malo svetla u celu priču, ali ni izbliza dovoljno, da se utišaju razne osnovane i neosnovane pričice, koje uvek prate izborni proces.

Na žalost, dosadašnjom predizbornom aktivnošću g.Šormaza kao kandidata nisam ubedjen da će se stvari srediti. Mislim da idu još teži dani po nacionalni savez, a ni ostali savezi neće biti imuni. Videćemo!

Marka Ticu predlažem za doživotnog predsednika skupštine LSS, pod uslovom da svakog meseca donese potvrdu od elektrodistribucije da mu je strujomer baždaren! Grin
819 #4 dragangolubovic
dana 29.11.2013. 21:07
**** Na žalost, dosadašnjom predizbornom aktivnošću g.Šormaza kao kandidata nisam ubedjen da će se stvari srediti. Mislim da idu još teži dani po nacionalni savez, a ni ostali savezi neće biti imuni. Videćemo! ***

Lalo , mislim da si potpuno u pravu. Naslov, zatim konstatacija, NA PREKRETNICI, nema ništa od toga.

Šormaz je našao inters u kandidaturi i spojiće lepo sa korisnim. Nijedan se kandidat do sada nije pokazao kao lider lovaca, tako da je ostalo da se odgleda propadanje. Ista meta, isto odstojanje.
626 #5 slavaplana
dana 29.11.2013. 22:41
Lovstvo u Srbiji se davi u sopstvenom smradu.........Sad
29 #6 Jank
dana 29.11.2013. 23:00
Bilo kako bilo, "Spasa nam nema ali propasti ne možemo" kako reče jedan naš slavni predak. Nadam se da ću i ove godine sve ovo posmatrati sa tribina amfiteatra veterinarskog fakulteta, malo ću i da slikam pa sve ovde lepo i transparentno, ni po babu ni po stričevima. Niko me još nije pozvao ali ja ću ipak doći....da vidim...KoTuKoga
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 11
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,421
Najnoviji član: Grofmilic

Poslednje vesti
Automobil udario srndaća na pešačkom prelazu na Novom Beogradu
Sazvano zasedanje SKupštine LSS
Novi 'zaštitarski' napad na lovce
Divljač na pitomoj planini
Popularizacija lovstva

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatarVoganjac
Offline
· 07.05.2022. 20:30

i eto kupljena je Beretta Odobreno u decembru bogu hvala....Pozdrav svim kolegama


avatarPlaninko011
Offline
· 24.04.2022. 12:38

Drage kolege Hristos voskrese i srecan vama i vasim porodicama praznik


avatarVoganjac
Offline
· 24.11.2021. 16:43

Zelim da pozdravim sve kolege ovog foruma i da podelim radosni vest.... Dobio sam nabavku dozvolu i napokon kupujem pusku za dve nedelje😊koliko sam srecan nemogu vam opisati... 💓


avatarbogoljub
Offline
· 02.05.2021. 08:21

Hristos vaskrese


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
61,698,851 posete www.srbijalov.com